Teksti suurus:

Kaitseväelase hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 27, 138

Kaitseväelase hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord

Vastu võetud 27.05.2010 nr 8

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 164 lõike 13 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaitseväelase poolt füüsilise isiku või isikute, kes tema hukkumisel teenistusülesannete täitmise tõttu on õigustatud saama «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 164 lõike 11 punktis 1 nimetatud ühekordset hüvitist, nimetamise ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord.

§ 2.  Õigustatud isiku määramine

  (1) Kaitseväelane, kes soovib määrata isiku või isikud, kellele tema hukkumisel teenistusülesannete täitmise tõttu makstakse hüvitist «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 164 lõike 11 punkti 1 alusel, peab esitama määruse lisas toodud vormikohase kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus) teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülemale.

  (2) Kahe või enama õigustatud isiku määramise korral peab avalduse esitaja nimetama kõik isikud ühes avalduses.

  (3) Isikut, kelle andmed avalduses ei vasta ette nähtud nõuetele, ei loeta avalduses nimetatud isikuks.

§ 3.  Hüvitise osakaalu määramine

  (1) Õigustatud isiku või isikute määramisel võib lisada isikuandmete juurde makstava hüvitise osakaalu, mis määratakse protsentides, kokku kuni 50% ulatuses hüvitise kogusummast.

  (2) Juhul kui määratud osade suurus kokku ületab 50% hüvitise kogusummast, vähendatakse osade suurusi võrdeliselt.

  (3) Hüvitise osakaalu määramata jätmisel arvestatakse hüvitise suurus võrdsete osadena.

§ 4.  Avalduse esitamine ja säilitamine

  (1) Avaldus esitatakse isiklikult kinnises ümbrikus, millele peab olema kantud avalduse esitaja ees- ja perekonna nimi, isikukood ja märge «Õigustatud isiku nimetamise avaldus». Avalduse posti teel või elektrooniliselt edastamine ei ole lubatud.

  (2) Avalduse vastuvõtmisel kontrollib avalduse vastuvõtja ümbrikul olevate isikuandmete samasust ümbriku esitanud isikuga ning teeb vastava märke ümbriku esiküljel, lisades sellele oma ees- ja perekonnanime, allkirja ja isikusamasuse kontrollimise kuupäeva.

  (3) Avaldus registreeritakse avalduse laekumisel ümbrikku avamata ning registreerimise number ja kuupäev kantakse ümbriku tagaküljele.

  (4) Posti teel või elektrooniliselt edastatud avaldust ei registreerita ja selle saatjat teavitatakse viivitamatult kirjalikult isikliku esitamise kohustusest. Nõuetekohaselt edastamata avaldus hävitatakse.

  (5) Avalduse registreerimisel kantakse ümbrikule lõikes 3 sätestatud andmed ja ümbriku üleandmise kuupäev.

  (6) Avaldust hoitakse suletuna ümbrikus teenistuskohajärgses struktuuriüksuses.

§ 5.  Avalduse kehtivus, tagasivõtmine ja muutmine

  (1) Avaldus kehtib kuni selle tagasivõtmiseni avalduse esitaja poolt, kuid mitte kauem kui avaldaja tegevteenistusest vabastamiseni. Kaitseliidu tegevliikme avaldus kehtib tema tegevliikmeks olemise ajaks.

  (2) Avalduse esitajal on õigus esitatud avaldus tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülemale.

  (3) Kui avalduse esitaja esitab mitu § 2 lõikes 1 sätestatud avaldust, loetakse kehtivaks viimasena esitatud avaldus ning teised avaldused loetakse tagasi võetuks.

  (4) Esitatud avalduse muutmine ei ole lubatud.

  (5) Õigustatud isiku andmete muutmiseks või uue õigustatud isiku nimetamiseks peab kaitseväelane esitama uue avalduse.

  (6) Tagasi võetud või kehtivuse kaotanud avaldus tagastatakse avalduse esitajale allkirja vastu või hävitatakse. Teave avalduse tagastamise või hävitamise kuupäeva ja aluse kohta kantakse avalduse registreerimise märke juurde.

Minister Jaak AAVIKSOO


Kaitseplaneerimise asekantsler
kantsleri ülesannetes Lauri TUMM

Lisa 

/otsingu_soovitused.json