Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. a määruse nr 169 „„Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 23, 114

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. a määruse nr 169 „„Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord” muutmine

Vastu võetud 27.05.2010 nr 62

Määrus kehtestatakse «Maareformi seaduse muutmise seaduse» § 24 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. a määruses nr 169 ««Maareformi seaduse» § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord» (RT I 2007, 40, 293) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Ajutiseks kasutamiseks sobiva maa piirid kannab korraldaja Maa-ameti poolt kasutamiseks antud vastavasse kaardirakendusse ja koostab asendiplaani, mille mõõtkava on 1:10 000 või suurem ning millele on märgitud maaüksusele kaardirakenduses antud numberkood.»;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Maa ajutise kasutamise leping sõlmitakse kuni kaheks aastaks arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2014. a. Leping kehtib kuni lepingus märgitud tähtpäeva saabumiseni või maaomaniku kindlaksmääramiseni maareformi käigus. Lepingu kehtivuse tähtaja möödumisel on isikul õigus koristada saak pärast põllumassiivil kasvatatavate taimede kasvuperioodi lõppu.»;

3) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Korraldaja saadab maa ajutise kasutamise lepingu ja ajutiseks kasutamiseks antava maa asendiplaani koopia maa asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele kümne päeva jooksul lepingu sõlmimise päevast arvates ning kannab sama tähtaja jooksul lepingu andmed vastavasse kaardirakendusse.»;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT