HALDUSÕIGUSLiiklus ja transport

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Raskeveokimaksu seadus (lühend - RVMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Raskeveokimaksu seadus

Vastu võetud 18.10.2000
RT I 2000, 81, 515
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2002RT I 2002, 110, 65501.01.2003
11.02.2003RT I 2003, 23, 13517.03.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
07.05.2009RT I 2009, 25, 15001.07.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
05.05.2010RT I 2010, 24, 11501.09.2010

§ 1.  Maksu objekt

  Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud:
  1) liiklusregistris registreeritud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto;
  2) veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 2.  Maksumäärad

  (1) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud veoauto ja autorong (edaspidi raskeveok) maksustatakse seaduse lisas toodud määra järgi vastavalt:
  1) veoauto registrimassile, telgede arvule ja veotelje vedrustuse tüübile. Sõiduki registreerimistunnistusel veoauto registrimassi kohta märke puudumise korral toimub maksustamine vastavalt veoauto täismassile, telgede arvule ja veotelje vedrustuse tüübile;
  2) autorongi registrimassile või täismassile, võttes aluseks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud veoauto näitajad, autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arvu ja nimetatud haagiste suurima massi, mille veoauto omanik või kasutaja on avaldanud Maanteeameti kohalikule asutusele ning Maanteeameti kohalik asutus on kandnud liiklusregistrisse.
[RT I 2009, 25, 150 - jõust. 01.07.2009]

  (11) Autorongi, mille koosseisus kasutatakse üheaegselt mitut haagist, maksumäär leitakse lähtuvalt veoauto ja haagiste summaarsest suurimast massist ja telgede arvust.

  (2) [Kehtetu – RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

  (3) Kui maksustamisperioodi jooksul liiklusregistris maksustamise aluseks olevaid andmeid muudetakse, arvutatakse samal maksustamisperioodil tasumisele kuuluv raskeveokimaks andmetest tuleneva suurima maksumäära järgi. Juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni, ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 3.  Maksumaksja

  (1) Raskeveokimaksu maksab Eestis ajutiselt või alaliselt elav füüsiline isik, Eestis registreeritud juriidiline isik ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, kes omab käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveokit, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 2 sätestatud juhtudel.

  (11) Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja tema nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress on kantud liiklusregistrisse. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik.

  (2) Kui käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveoki omanik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või asutus, maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse.

  (3) Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu on määratud liiklusregistrisse kantud andmetega.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 4.  Maksu laekumise koht

  Raskeveokimaks laekub riigieelarvesse.

§ 5.  Maksustamisperiood ja maksu tasumise tähtaeg

  (1) Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal.

  (2) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu:
  1) raskeveokilt hiljemalt maksustamisperioodi esimese kuu 15. kuupäevaks, välja arvatud käesoleva lõike punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel;
  2) maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud veoautolt 15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto registreerimist liiklusregistris;
  3) autorongilt, mille suurim mass kanti liiklusregistrisse maksustamisperioodil, 15 kalendripäeva jooksul pärast autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurima massi kandmist Maanteeameti kohaliku asutuse poolt liiklusregistrisse.
[RT I 2009, 25, 150 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud veoautolt ja autorongilt makstakse raskeveokimaksu proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud veoauto registreerimisest liiklusregistris või haagiste suurima massi kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni.

  (4) Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata. Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on raskeveoki soetanud või kasutusse saanud isik kohustatud tasuma raskeveokimaksu alates raskeveoki soetamisele või kasutusse saamisele järgnevast kvartalist.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 6.  Maksu tasumise kord

  (1) Raskeveokimaksu tasumisel kantakse see Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

  (2) Maksekorraldusel peab olema loetavalt märgitud raskeveokimaksu maksja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi), veoauto riikliku registreerimismärgi andmed (edaspidi registreerimismärgi andmed), maksustatava raskeveoki registri- või täismass kilogrammides, maksu summa ja periood, mille eest maks tasutakse. Kui maksumaksja tasub raskeveokimaksu korraga mitme tema omandis või valduses oleva raskeveoki eest, peavad maksekorraldusel olema loetavalt eraldi märgitud kõigi veoautode registreerimismärkide andmed, maksustatavate raskeveokite registri- või täismassid ning tasutud maksusummad raskeveokite lõikes.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 7.  [Kehtetu – RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 8.  Maksuvabastused

  Raskeveokimaksust on vabastatud kaitseväe, Kaitseliidu, politseiasutuste ja päästeasutuste raskeveokid ning päästetöid tegeva kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja raskeveokid, mida kasutatakse peamiselt päästetööl.
[RT I 2010, 24, 115 - jõust. 01.09.2010]

§ 9.  Maksuhaldur

  (1) Raskeveokimaksu maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Maanteeameti kohalik asutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile iga maksustamisperioodi esimese kuu 10. kuupäevaks eelmisel maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud või sellest kustutatud raskeveokite kohta järgmised andmed:
[RT I 2009, 25, 150 - jõust. 01.07.2009]
  1) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi);
  2) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja isikukood (selle puudumisel isiku sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) või registrikood;
  3) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja elu- või asukoha aadress;
  4) veoauto registreerimismärgi andmed;
  5) veoauto registri- või täismass;
  6) autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass, mis on kantud liiklusregistrisse, samuti kande tegemise kuupäev;
  7) veoauto mark;
  8) veoauto veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine;
  9) veoauto telgede arv;
  10) veoauto registreerimise, registrikande muutmise või registrist kustutamise kuupäev.

  (3) Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki või maksumaksja andmed maksustamisperioodi jooksul muutuvad, on Maanteeameti kohalik asutus kohustatud sellest Maksu- ja Tolliametile teatama maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RT I 2009, 25, 150 - jõust. 01.07.2009]

§ 10–12.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.  Rakendussätted

  (1) Liiklusregistris peavad olema raskeveoki kohta järgmised andmed:
  1) veoauto registri- või täismass;
  2) veoauto telgede arv;
  3) veoauto veotelje vedrustuse tüüp (õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine) ;
  4) sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veose veoks;
  5) autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

  (2) Kui osa käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetest liiklusregistris puudub, on maksumaksja kohustatud nende registrisse kandmiseks pöörduma Maanteeameti kohalikku asutusse hiljemalt 2004. aasta 20. märtsiks. Eelnimetatud andmete liiklusregistrisse kandmisest tulenev registreerimistunnistuse vahetamine on kuni 2004. aasta 31. märtsini riigilõivuvaba.
[RT I 2009, 25, 150 - jõust. 01.07.2009]

  (3) Maanteeameti kohalik asutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 2004. aasta 10. aprilliks liiklusregistris registreeritud raskeveokite kohta käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 loetletud andmed 2004. aasta 31. märtsi seisuga.
[RT I 2009, 25, 150 - jõust. 01.07.2009]

  (4) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma 2004. aasta esimesel kvartalil tasumisele kuuluva raskeveokimaksu 2004. aasta 15. aprilliks, tasudes selle koos järgmisel maksustamisperioodil tasumisele kuuluva maksusummaga. Käesoleva seaduse § 2 lõiget 3 ei kohaldata 2004. aasta esimese kvartali eest tasumisele kuuluva raskeveokimaksu arvutamisel.

  (5) Käesoleva seadusega kehtestatavat raskeveokimaksu rakendatakse alates 2004. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

 

 Lisa
raskeveokimaksu seaduse juurde
[RT I 2002, 110, 655 – jõust. 1.01.2003]RASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD

Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi

Registri- või täismass (kg)

Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (krooni kvartalis)

 

 

õhk- või sellega samaväärne vedrustus

muud tüüpi vedrustus

Veoauto

 

 

 

2 telge

12 000 – 12 999

0

125

 

13 000 – 13 999

125

340

 

14 000 – 14 999

340

475

 

15 000 ja enam

475

1075

3 telge

12 000 – 14 999

0

0

 

15 000 – 16 999

125

215

 

17 000 – 18 999

215

440

 

19 000 – 20 999

440

565

 

21 000 – 22 999

565

875

 

23 000 ja enam

875

1350

4 telge

12 000 – 22 999

0

0

 

23 000 – 24 999

565

575

 

25 000 – 26 999

575

890

 

27 000 – 28 999

890

1415

 

29 000 ja enam

1415

2100

Autorong
(veoauto + haagis)

 

 

 

2+1 telge

12 000 – 13 999

0

0

 

14 000 – 15 999

0

0

 

16 000 – 17 999

0

50

 

18 000 – 19 999

50

125

 

20 000 – 21 999

125

290

 

22 000 – 22 999

290

375

 

23 000 – 24 999

375

690

 

25 000 ja enam

690

1200

2+2 telge

12 000 – 14 999

0

0

 

15 000 – 22 999

0

0

 

23 000 – 24 999

115

275

 

25 000 – 25 999

275

450

 

26 000 – 27 999

450

665

 

28 000 – 28 999

665

800

 

29 000 – 30 999

800

1315

 

31 000 – 32 999

1315

1825

 

33 000 ja enam

1825

2765

2+3 telge

12 000 – 35 999

0

0

 

36 000 – 37 999

1450

2015

 

38 000 ja enam

2015

2740

3+2 telge

12 000 – 35 999

0

0

 

36 000 – 37 999

1275

1775

 

38 000 – 39 999

1775

2465

 

40 000 ja enam

2465

3640

3+3

12 000 – 35 999

0

0

või enam telge

36 000 – 37 999

725

875

 

38 000 – 39 999

875

1315

 

40 000 ja enam

1315

2090

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json