Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 28, 148

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» muutmine

Vastu võetud 27.05.2010 nr 65

Määrus kehtestatakse «Ülikooliseaduse» § 291 lõike 5 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 15 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruses nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» (RT I 2004, 72, 509) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Arstiõppele, loomaarstiõppele, proviisoriõppele, hambaarstiõppele, ämmaemandaõppele, õeõppele, arhitektiõppele ja ehitusinseneriõppele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kõrgharidusstandardi sätteid käesolevatest raamnõuetest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teoreetiline õpe toimub kontaktõppe ja iseseisva tööna.

(2) Praktiline õpe toimub kontaktõppe ja praktikana.»;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Arstiõppe nominaalkestus on 6 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 360 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti (edaspidi ainepunkt).»;

5) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Arstiõppes moodustab lõpueksam õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 5 ainepunkti.»;

7) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Arstiõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad või vastav kvalifikatsioon ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

8) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Arstiõppe lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

9) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Arstiõppele võib järgneda kolme- kuni viieaastane residentuur ühel arsti erialal «Tartu Ülikooli seadusega» ja teiste õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.»;

10) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Loomaarstiõppe nominaalkestus on 6 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 360 ainepunkti.»;

12) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Loomaarstiõppes moodustab lõpueksam või lõputöö õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 5 ainepunkti.»;

13) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Loomaarstiõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad või vastav kvalifikatsioon ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

14) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Loomaarstiõppe lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

15) paragrahvi 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Proviisoriõppe nominaalkestus on 5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 300 ainepunkti.

(2) Proviisoriõpe koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, sealhulgas vähemalt 30 ainepunkti mahus praktikast. Proviisoriõpe toimub ülikoolis, kusjuures proviisoriõppe praktiline õpe võib toimuda ülikooli järelevalve all väljaspool ülikooli. Praktika toimub üld- ja haiglaapteegis, kliinilise farmaatsia õpetamisel ka teistes haigla osakondades.»;

17) paragrahvi 14 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Proviisoriõppes moodustab lõpueksam või lõputöö õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 5 ainepunkti.»;

19) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 17. Proviisoriõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad või vastav kvalifikatsioon ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

20) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Proviisoriõppe lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

21) paragrahvi 18 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Hambaarstiõppe nominaalkestus on 5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 300 ainepunkti.»;

23) paragrahvi 19 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Hambaarstiõppes moodustab lõpueksam õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 5 ainepunkti.»;

24) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 22. Hambaarstiõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad või vastav kvalifikatsioon ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

25) paragrahvi 23 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Hambaarstiõppe lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

26) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Hambaarstiõppele võib järgneda kolme- kuni viieaastane residentuur ühel hambaarsti erialal «Tartu Ülikooli seadusega» ja teiste õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.»;

27) paragrahvi 23 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ämmaemandaõppe nominaalkestus on 4,5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 270 ainepunkti.»;

29) paragrahvi 24 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Ämmaemandaõppes moodustab lõpueksam või lõputöö õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 5 ainepunkti.»;

30) paragrahv 27 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 27. Ämmaemandaõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on kõrgharidus ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

31) paragrahvi 28 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ämmaemandaõppe lõpetanud isikule annab rakenduskõrgkool rakenduskõrghariduse diplomi õppekava täitmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

32) paragrahvi 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 29 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Õeõppe nominaalkestus on 3,5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 210 ainepunkti. Koos täiendava spetsialiseerumisega on õeõppe nominaalkestus 4,5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 270 ainepunkti.»;

34) paragrahvi 29 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Õeõpe koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, sealhulgas vähemalt 60 ainepunkti mahus teoreetilisest õppest ja vähemalt 90 ainepunkti mahus kliinilisest õppest.»;

35) paragrahvi 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 29 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Õeõppes moodustab lõpueksam või lõputöö õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 5 ainepunkti.»;

37) paragrahv 32 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 32. Õeõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on kõrgharidus ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

38) paragrahvi 33 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Õeõppe lõpetanud isikule annab rakenduskõrgkool rakenduskõrghariduse diplomi õppekava täitmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

39) paragrahvi 33 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 34 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Arhitektiõppe nominaalkestus on 5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 300 ainepunkti.»;

41) paragrahvi 34 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Arhitektiõppes moodustab lõputöö õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15 ainepunkti.»;

42) paragrahv 37 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 37. Arhitektiõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad või vastav kvalifikatsioon ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

43) paragrahvi 38 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Arhitektiõppe lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

44) paragrahvi 38 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

45) paragrahvi 39 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ehitusinseneriõppe nominaalkestus on 5 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 300 ainepunkti.»;

46) paragrahvi 39 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Ehitusinseneriõppes moodustab lõputöö õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15 ainepunkti.»;

47) paragrahv 42 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 42. Ehitusinseneriõppe praktilisi erialaaineid õpetavatele õppejõududele esitatavad nõuded

Praktilisi erialaaineid õpetavatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad või vastav kvalifikatsioon ning 3-aastane erialase töö kogemus.»;

48) paragrahvi 43 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ehitusinseneriõppe lõpetanud isikule annab ülikool diplomi õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta, akadeemilise õiendi ja ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement).»;

49) paragrahvi 43 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahvi 44 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Enne 2010/2011. õppeaastat arstiõppesse, hambaarstiõppesse, loomaarstiõppesse, proviisoriõppesse, õeõppesse või ämmaemandaõppesse vastu võetud üliõpilastele rakendatakse õppekava, kus lõputöö või lõpueksam moodustab õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 3 ainepunkti.»;

51) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).»

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json