Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 «Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 27, 139

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 «Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad» muutmine

Vastu võetud 27.05.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 10 lõigete 11 ja 12 alusel.

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruses nr 11 «Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad» (RTL 2009, 18, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Taotleja võib taotluse esitamise tähtajaks esitada ühe taotluse.»;

3) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10, 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«10) juriidilistes isikutes osalemise liikmemaksud;
11) kasutatud investeeringuobjekti ostmiseks tehtud kulutused;
12) muud kulud, mis ei ole toetatava tegevuse või investeeringuga otseselt seotud.»;

4) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «4 kuni 8» sõnadega «5 ja 7»;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Kui § 3 punktides 4 ja 6 nimetatud toetuse liikide osas kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab vastava toetuse liigi taotlusvooru rahastamise eelarvet, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr, mille ulatuses saab taotlusvooru rahastamise eelarvet ületamata rahastada kõiki nõuetekohaseid taotlusi. Rahastamise määr arvutatakse lisas 1 toodud rahastamise määra arvutusvalemit kasutades.»;

6) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Toetust võib taotleda metsa uuendamiseks, kui kavandatava metsa uuendamise kohta on kehtiv «Metsaseaduse» § 41 nõuetele vastav tegevust lubava märkega metsateatis.»;

8) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 4 asendatakse sõnad «looduslikult uuenenud» sõnadega «looduslikule uuenemisele jäetud»;

9) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) metsaühistu baasraha.»;

10) paragrahvi 13 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Alates 2011. aastast võib metsaühistu toetust taotleda metsaühistu, kelle liikmete arv on vähemalt 80.»;

11) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 2 asendatakse number «150 000» numbriga «250 000» ning lõiget täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) metsaühistu baasraha määramise korral kuni 150 krooni metsaühistu ühe liikme kohta kalendriaastas.»;

12) paragrahvi 13 lõike 9 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«(11) Metsaühistu baasraha abikõlblikud kulud on metsaühistu eesmärkide täitmiseks erametsanduse arendamisega seotud tegevuskulud, sh nõustamise korraldamisega seotud kulud.

(12) Metsaühistu toetuse kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamise kalendriaasta algusest.»;

14) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Konkursil hinnatakse liikmete arvu tugiisiku kandidaadiks esitanud metsaühistutes, tugiisiku töökogemust, võimekust ja pädevust ning võimalikku tööpanust.»;

16) määruse lisa 1 tekst asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

 

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 «Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad»
lisa 1
(keskkonnaministri 27. mai 2010. a määruse nr 16 sõnastuses)

Hindamiskriteeriumid ja hindepunktid

PÄRANDKULTUURI SÄILITAMINE

   

Hindepunktid

1 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele:
21.1. eripärase koosseisuga katsekultuurid;
21.2. eripärase maapinna ettevalmistusega või tehnoloogiaga rajatud puistud;
21.3. jäljed huvitavamate metsamajandusvõtete rakendamisest.
61
2 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele:
22.1. silmapaistvad võõrliikidepuistud;
22.2. traditsioonidega seotud puistud.
52
3 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele:
23.1. eriotstarbel rajatud puistud;
23.2. eripärase kasutuseesmärgiga puistud;
23.3. metsad, mida on uurinud tuntud teadlased;
23.4. vanad metsataimlad;
23.5. endisaegsete metsakorralduste jäljed (nt üle 150-aastased kvartalisihid);
23.6. puude mõõtmete või muu poolest silmapaistvad puistud ja puudegrupid.
43
4 Taotleja, kes taotleb toetust järgmistele objektidele:
24.1. ajalooliste isikute rajatud puistud;
24.2. ajaloosündmustega seotud puistud;
24.3. metsastunud pargid;
24.4. vaigukogumispunktid.
34
1 Hindepunktid antakse ridadel 21.1 kuni 21.3 loetletud tegevuste kohta kokku.
2 Hindepunktid antakse ridadel 22.1 ja 22.2 loetletud tegevuste kohta kokku.
3 Hindepunktid antakse ridadel 23.1 kuni 23.6 loetletud tegevuste kohta kokku.
4 Hindepunktid antakse ridadel 24.1 kuni 24.4 loetletud tegevuste kohta kokku.

METSAÜHISTU TOETUS

   

Hindepunktid

  5 Metsaühistu liikmete arv on 40 kuni 65*
Metsaühistu liikmete arv on 80 kuni 100**
1
  6 Metsaühistu liikmete arv on 66 kuni 100*
Metsaühistu liikmete arv on 101 kuni 150**
3
  7 Metsaühistu liikmete arv on 101 kuni 200*
Metsaühistu liikmete arv on 151 kuni 300**
5
  8 Metsaühistu liikmete arv on 201 ja rohkem*
Metsaühistu liikmete arv on 301 ja rohkem**
7
  9 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on kuni 1000 hektarit*
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on kuni 2000 hektarit**
1
10 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 1000,1 kuni 2500 hektarit*
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 2000,1 kuni 3000 hektarit**
2
11 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 2500,1 kuni 5000 hektarit*
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 3000,1 kuni 6000 hektarit**
3
12 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 5000,1 kuni 7000 hektarit*
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 6000,1 kuni 10 000 hektarit**
4
13 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 7000,1 kuni 10 000 hektarit*
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on 10 000,1 kuni 15 000 hektarit**
5
14 Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on üle 10 000 hektari*
Metsaühistu liikmete omandis oleva metsamaa pindala kokku on üle 15 000 hektari**
6
15 Metsaühistu taotleb toetust erametsaomanike rühmanõustamiseks 5
16 Metsaühistu taotleb toetust metsamajandusalase koostööprojekti teostamiseks 3
17 Metsaühistu taotleb toetust erametsanduse nõustamise ja koolitamise tugisüsteemi arendamiseks 2
18 Metsaühistu taotleb toetust koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamiseks 1
* rakendatakse 2010. aasta lõpuni
** rakendatakse alates aastast 2011

METSA UUENDAMISE NING ERAMETSAOMANIKE METSA INVENTEERIMISE JA METSAMAJANDAMISKAVADE
KOOSTAMISE TOETUSE RAHASTAMISE MÄÄRA ARVUTUSVALEM


kus:
   x on rahastamise määr;
   R – taotlusvooru rahastamise eelarve;
   Ti – taotluse rahaline maht;
   nmax – piirmäära ületavate taotluste arv;
   nmin – piirmäärast väiksemate taotluste arv.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json