Teksti suurus:

Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2011
Avaldamismärge:

Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord1

Vastu võetud 18.01.2005 nr 8
RT I 2005, 4, 14
jõustumine 23.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2010RT I 2010, 23, 11331.05.2010

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 120 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kord ja loetletakse tegevusalad, millega tegeldes paisatakse õhku kasvuhoonegaase ning millega tegelevad käitajad peavad omama kauplemisluba.

  (2) Määrus ei laiene käitistele või nende osadele, kus toimub uute toodete ja protsesside uurimis- ja arendustöö või testimine.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kasvuhoonegaasid – süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), hüdrofluorosüsivesinikud (HFC-d), perfluorosüsivesinikud (PFC-d) ja väävelheksafluoriid (SF6);
  2) keskne haldaja – Euroopa Komisjoni määratud haldaja, kes peab sõltumatut tehingute registrit lubatud heitkoguse ühikute väljaandmise, ülekandmise ja kehtetuks tunnistamise kohta;
  3) käitaja – isik, kes käitab või valdab § 3 lõigetes 1–4 loetletud tootmisvaldkonnaga käitist;
  4) käitis – paikne tehniline üksus, kus tootmine on korraldatud § 3 lõigetes 1–4 loetletud valdkonnas või sellega tehniliselt seotud valdkonnas, kus tootmine võib mõjutada heite ja saastuse hulka;
  5) lubatud heitkoguse ühik – jaotuskavaga määratud ja Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemis ülekantav õigus heita kindlaksmääratud perioodi jooksul õhku üks tonn süsinikdioksiidi ekvivalenti;
  6) süsinikdioksiidi ekvivalent – 1 tonn süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud CO 2 koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali;
  7) globaalse soojenemise potentsiaal – näitab, mitu korda on kasvuhoonegaasi üks molekul soojuse tagasipeegeldamise võimelt efektiivsem kui süsinikdioksiidi molekul. CO2 on globaalse soojenemise potentsiaal 1, CH4 on 21 ja N2 O on 310.

§ 3.  Kauplemisloakohustuslike tegevusalade loetelu

  (1) Energeetikaga seotud tegevusalad, kus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise luba on kohustuslik:
  1) üle 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete, välja arvatud ohtlike või olmejäätmete põletustehaste käitamine;
  2) mineraalõlide rafineerimistehaste käitamine;
  3) koksiahjude käitamine.

  (2) Mustmetallide tootmise ja töötlemisega seotud tegevusalad, kus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise luba on kohustuslik:
  1) metallimaagi, sealhulgas sulfiidimaagi särdamis- või paagutamistehaste käitamine;
  2) võimsusega üle 2,5 tonni tunnis malmi- või terasetootmise esmase või teisese sulatamise seadmete, sealhulgas pidevvaluseadmete käitamine.

  (3) Mineraalsete materjalide töötlemisega seotud tegevusalad, kus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise luba on kohustuslik:
  1) tsemendiklinkri tootmine pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 tonni päevas;
  2) lubja tootmine pöördahjudes või teistes tööstuslikes ahjudes tootmisvõimsusega üle 50 tonni päevas;
  3) klaasi, sealhulgas klaaskiudu tootvate käitiste käitamine, kui sulatamisvõimsus on üle 20 tonni päevas;
  4) põletamise teel keraamikatooteid, katusekive, telliseid, tulekindlaid telliseid, peenkeraamikat või portselani valmistavate käitiste käitamine, kui tootmisvõimsus on üle 75 tonni päevas või põletusahju mahutavus on üle 4 m3 ja mahutavustihedus üle 300 kg/m 3 põletusahju kohta.

  (4) Lisaks lõigetes 1–3 nimetatule on kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise luba kohustuslik järgmistel tegevusaladel:
  1) tselluloosi tootmine puidust või teistest kiudmaterjalidest;
  2) paberi ja papi tootmine võimsusega üle 20 tonni päevas.

  (5) Kui üks käitaja tegutseb samas käitises või asukohas lõigete 1–4 ühe lõike punktides nimetatud mitmel tegevusalal, liidetakse nende tegevusalade võimsused kokku.

§ 4.  Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine

  (1) 1. jaanuaril 2008. a algava viieaastase kehtivusperioodi ja iga järgmise viieaastase kehtivusperioodi jaotuskava eelnõu koostab Keskkonnaministeerium määruse § 3 lõigetes 1–4 loetletud tegevusaladel tegutsevate käitiste käitajate kauplemislubade taotluste põhjal hiljemalt 20 kuud enne jaotuskava kehtima hakkamist.

  (2) Keskkonnaministeerium avalikustab viieaastase kehtivusperioodi jaotuskava eelnõu oma veebilehel ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni hiljemalt 18 kuud enne jaotuskava kehtivusperioodi algust.

  (3) Viieaastase kehtivusperioodiga jaotuskava lubatava summaarse heitkoguse suuruse otsustab Keskkonnaministeerium hiljemalt 12 kuud enne perioodi algust, arvestades Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud jaotuskava eelnõu ning selle avalikustamisel tehtud asjakohaseid märkusi.

  (4) Keskkonnaministeerium teeb käitise käitajale hiljemalt iga aasta 28. veebruariks teatavaks käitisele aastaks lubatud osa jaotuskava kehtivusperioodi summaarsest lubatud heitkogusest.

  (5) Keskkonnaministeeriumil on õigus jätta osa summaarse lubatud heitkoguse ühikutest reservi §-s 5 nimetatud süsteemi sisenejate jaoks.

  (6) Keskkonnaministeerium avalikustab lubatud heitkoguse eraldamise kohta tehtud otsused oma veebilehel.

§ 5.  Süsteemi siseneja

  (1) Süsteemi siseneja on ühel või enamal § 3 lõigetes 1–4 nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes on esmakordselt kauplemisloa saanud või kelle kauplemisluba on käitise olemuse, tegevuse muutumise või käitise laiendamise tõttu muudetud pärast seda, kui Euroopa Komisjoni on jaotuskavast teavitatud.

  (2) Süsteemi sisenejale eraldatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud jaotuskavaga süsteemi sisenejate jaoks jäetud reservist.

§ 6.  Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine

  (1) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega võivad kaubelda Euroopa Ühenduse füüsilised või juriidilised isikud (edaspidi isik).

  (2) Isik teatab kirjalikult Keskkonnaministeeriumile kauplemise süsteemis osalemise soovist.

  (3) Keskkonnaministeerium peatab asjaomase tehingu registreerimise või edasised tehingud ebaselgete asjaolude kõrvaldamiseni, kui keskne haldaja on teatanud, et lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kontrolli käigus on tuvastatud ebaselgeid asjaolusid lubatud heitkoguse ühikute väljastamisel, ülekandmisel või kehtetuks tunnistamisel.

  (4) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikud kehtivad ainult jaotuskava kehtivusperioodil ning kaubelda tohib ainult kehtivate lubatud heitkoguse ühikutega.

  (5) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli (RT II 2002, 26, 111; RT I 2004, 43, 298) lisas B loetletud protokolliosaliste riikide isikutega ning protokolli ratifitseerinud kolmandate riikide isikutega võib kaubelda juhul, kui Euroopa Ühendus on nende riikidega sõlminud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemide vastastikuse tunnustamise kokkuleppe.

§ 7.  Kasvuhoonegaaside heitkoguse aruanne

  (1) Kauplemisluba omav käitaja peab hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks esitama Keskkonnaministeeriumile kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aastaaruande.

  (2) Kui Keskkonnaministeerium ei ole lubatud heitkoguse ühikute tõendamise käigus käitaja aruannet 31. märtsiks rahuldavaks tunnistanud, lõpetatakse käitaja kontole lubatud heitkoguse ühikute ülekandmine ning käitaja ei saa jaotuskava alusel eraldatavate lubatud heitkoguse ühikutega kaubelda kuni tema aruande rahuldavaks tunnistamiseni.

  (3) Kui aruanne on rahuldavaks tunnistatud, kustutab Keskkonnaministeerium aruandlusaasta tõendatud lubatud heitkoguse ühikud käitise kontolt hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks.

§ 8.  Lubatud heitkoguse ühikute kehtetuks tunnistamine

  (1) Isiku kirjalikul nõudmisel tunnistab Keskkonnaministeerium isiku omanduses olevad lubatud heitkoguse ühikud kehtetuks 10 päeva jooksul sellekohase nõude saamisest arvates.

  (2) Pärast jaotuskava kehtivusperioodi lõppu peab Keskkonnaministeerium hiljemalt nelja kuu jooksul tunnistama kehtetuks kõik need heitkoguse ühikud, mida ei ole loovutatud ega varem kehtetuks tunnistada lastud.

  (3) Keskkonnaministeerium võib isikutele jooksvaks perioodiks kanda lubatud heitkoguse ühikuid nende omanduses olevate ja kehtetuks tunnistatud lubatud heitkoguse ühikute asendamiseks.

§ 9.  Vääramatu jõud

  Euroopa Komisjoni nõusolekul võib vääramatu jõu esinemise korral määrata käitajale täiendavaid heitkoguseid, mida on lubatud õhku paisata, kuid millega ei tohi kaubelda.

§ 10.  Käitise ajutine väljaarvamine

  (1) Käitajal on õigus taotleda käitise ajutist väljaarvamist Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2007. a.

  (2) Käitaja esitab väljaarvamistaotluse Keskkonnaministeeriumile.

  (3) Väljaarvamistaotlus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) käitise nimi, asukoht, registrikood, käitaja kontaktandmed, tegevusala;
  2) tootmisvõimsus, kasvuhoonegaaside heidete kirjeldus ning heitkoguste piiramiseks kasutatavad meetmed;
  3) käitaja kinnitus, et ta jätkab nõuetekohast kasvuhoonegaaside heidete seiret, aruannete esitamist ning heitkoguste tõendamist;
  4) kauplemise süsteemist väljaarvamise periood.

  (4) Keskkonnaministeerium avalikustab väljaarvamistaotluse tutvumiseks ja märkuste tegemiseks oma veebilehel. Märkusi saab esitada kahe nädala jooksul alates avalikustamisest.

  (5) Keskkonnaministeerium vaatab väljaarvamistaotluse läbi 30 päeva jooksul pärast selle saabumist, võttes arvesse ka avalikustamisel tehtud märkusi. Kui Keskkonnaministeerium on taotluse heaks kiitnud, edastab ta selle Euroopa Komisjonile, kes otsustab käitise väljaarvamise Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist.

  (6) Käitise väljaarvamistaotluse kohta tehtud otsused avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

  (7) Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist väljaarvatud käitis peab tagama seire, aruandluse ja heitkoguste tõendamise, kuid ei tohi kaubelda kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega.

§ 11.  Rakendussätted

  (1) Euroopa Komisjoni heakskiidu korral võib alates 1. jaanuarist 2008. a jaotuskavaga lubatud heitkoguse ühikuid eraldada ka § 3 lõigetes 1–4 loetlemata tegevusalade käitajatele.

  (2) Esimene § 7 lõikes 1 toodud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aastaaruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile 15. jaanuariks 2006. a.

  (3) Paragrahvi 4 lõiget 4 ning § 7 lõiget 3 ei rakendata kuni kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse jaotuskavale kauplemisperioodiks 2008–2012 Euroopa Komisjoni heakskiidu saamiseni.
[RT I 2010, 23, 113 - jõust. 31.05.2010]

  (4) Kauplemisloakohustuslikud käitajad peavad kauplemisperioodi 2008–2012 lõpus tagama kasvuhoonegaaside tõendatud heitkogustega võrdse arvu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kauplemisregistris.
[RT I 2010, 23, 113 - jõust. 31.05.2010]

  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32–46).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json