Teksti suurus:

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 106, 1430

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 27.05.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Lasteaia nimetus

(1) Lasteaia nimetus on Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed (edaspidi lasteaed).  

(2) Lasteaed on tegutsenud järjepidevalt alates 1989. aastast ja kandnud nime Kuressaare 3. Lastepäevakodu, mille baasil on 1996. aastal moodustatud Ida-Niidu Lasteaed-Algkool ning alates 01. juulist 2004 taas ümbermuudetud nimetusega Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed.

§ 2. Lasteaia haldusala ja õiguslik seisund

(1) Lasteaed on Kuressaare linna hallatav munitsipaalõppeasutus koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamiseks.

(2) Lasteaia kõrgemalseisev asutus on Kuressaare Linnavalitsus.

(3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, Eesti Vabariigi ja Kuressaare linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadusministri poolt antud koolitusloa alusel.

(5) Lasteaed registreeritakse Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 3. Lasteaia liik

Lasteaia liik on lasteaed.

§ 4. Lasteaia asukoht

Lasteaed asub Kuressaare linnas. Lasteaia postiaadress on Õie tn 2, 93818 Kuressaare.

§ 5. Teeninduspiirkond ja laste vastuvõtu kord

(1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kuressaare linna ja temaga ühises haridusruumis olev Kaarma valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

(2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

(3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab Kuressaare Linnavalitsus.

§ 6. Pitsat, eelarve, arvelduskonto

(1) Lasteaial on oma nimetusega pitsat.

(2) Lasteaial on oma eelarve, mis kinnitatakse Kuressaare Linnavolikogu poolt Kuressaare linnaeelarve osana.

(3) Lasteaia arveldamine toimub Kuressaare Linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 7. Asjaajamise alused

(1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale, mille kinnitab lasteaia juhataja käskkirjaga.

(2) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

(3) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 8. Lasteaia sümboolika

(1) Lasteaial on oma sümboolika.

(2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia juhataja käskkirjaga.

§ 9. Haldusmenetlus

Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk
LASTEAIA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 10. Tegevuse eesmärk

Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada perekonda lapse kasvatamisel koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaluse pakkumise kaudu.

§ 11. Lasteaia ülesanded

Lasteaia ülesandeks on:

1) luua võimalused ja tingimused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;

2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;

3) soodustada lapse kasvamist ja arenemist arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi;

4) luua keskkond terve lapse kasvamiseks;

5) edendada tervislikke eluviise;

6) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale;

7) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide ning muude asjaomaste organisatsioonide ja isikutega;

8) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks;

9) kasutada lasteaiale eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult põhieesmärgi täitmiseks.

§ 12. Arengukava

(1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava, mis lähtub Kuressaare linna arengukavast.

(2) Arengukavas määratakse:

1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;

2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;

3) arengukava uuendamise kord.

3. peatükk
ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 13. Struktuur

(1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liit-, sobitus- ja erirühmad.

(2) Sobitus- ja erirühmade moodustamise ning osaajaliste kohtade moodustamise otsustab lasteaia juhataja ettepanekul Kuressaare Linnavalitsus.

(3) Lasteaia rühmade liigid ja kohtade arvu nende lõikes kinnitab juhataja ning hoolekogu ettepanekut arvestades Kuressaare Linnavalitsus.

§ 14. Õppekava 

(1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

(2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

(3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja sellekohase õiendi.

§ 15. Õppe- ja kasvatustöö korraldus

(1) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab juhataja.

(2) Lasteaial on oma kodukord, mille kinnitab juhataja.

(3) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

(4) Lasteaed teeb koostööd lastevanematega kutsudes vähemalt kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku või eraldi koosolekud rühmade kaupa.

§ 16. Õppekeel

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 17. Tööaeg

(1) Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab Kuressaare Linnavalitsus arvestades hoolekogu ettepanekut.

(2) Lasteaia päevase lahtioleku aja otsustab Kuressaare Linnavalitsus arvestades hoolekogu ettepanekut.

§ 18. Lapse tervise kaitse

Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

4. peatükk
LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 19. Laste õigused

(1) Lapsel on õigus:

1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;

2) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;

3) saada pedagoogidelt igakülgset abi ja toetust alushariduse omandamisel.

(2) Laste kohustused on kokku lepitud rühma reeglites.

§ 20. Vanemate õigused ja kohustused

(1) Vanematel on õigus:

1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;

2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;

4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;

5) saada lasteaiast ja Kuressaare Linnavalitsusest teavet lasteaia töökorralduse kohta;

6) osaleda lasteaia üldkoosolekutel ning olla valitud lasteaia hoolekogu liikmeks;

7) pöörduda vaidluste lahendamiseks ja oma õiguste kaitseks lasteaia juhataja, hoolekogu, pedagoogilise nõukogu, Kuressaare Linnavalitsuse, riikliku järelevalve teostaja või muu seaduses sätestatud pädeva institutsiooni poole.

(2) Vanemad on kohustatud:

1) sõlmima lasteaiaga lasteaiakoha kasutamiseks kirjaliku lepingu; 

2) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;

3) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;

4) tasuma tähtaegselt lapse toidukulu ja õppekulu Kuressaare Linnavolikogu poolt kehtestatud suuruses;

5) informeerima lasteaeda lapse tervislikest erivajadustest, lapse puudumisest või nimekirjast lahkumisest;

6) tegema lasteaiaga koostööd lapse arengu soodustamiseks.

 5. peatükk
LASTEAIA TÖÖTAJAD

§ 21. Lasteaia töötajad

(1) Lasteaia töötajad on:

1) pedagoogid: juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud;

2) tervishoiutöötaja;

3) lasteaia majandamist tagavad töötajad;

4) õpetajaid abistavad töötajad.

(2) Lasteaed kannab pedagoogide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 22. Töötajate koosseisu määramine ja töölepingud

(1) Lasteaia töötajate koosseisu määrab juhataja lähtudes haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust ning kooskõlastades koosseisu enne kinnitamist Kuressaare Linnavalitsusega.

(2) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles juhataja.

§ 23. Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine, mille tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister.

§ 24. Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

(1) Lasteaia töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus on määratud käesoleva põhimääruse ja töölepingu ning muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

(3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

(4) Lasteaia tervishoiutöötaja, majandamist tagavate töötajate ning õpetajaid abistavate töötajate ülesandeks on tagada lasteaia häireteta töö, heaperemehelik majandamine, lasteaia vara korrasolek ning majanduslik teenindamine.

(5) Lasteaia töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

(6) Lasteaia töötajad on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk
LASTEAIA JUHTIMINE

§ 25. Lasteaia juhataja

(1) Lasteaeda juhib juhataja.

(2) Juhataja kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise, lasteaiale kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

(3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab Kuressaare Linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Kuressaare Linnavalitsus.

(4) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles Kuressaare linnapea või tema volitatud ametiisik.

§ 26. Juhataja ülesanded ja pädevus

(1) Juhataja ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik ja häireteta töö, juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, Kuressaare Linnavalitsuse ja muude asjaomaste institutsioonidega.

(2) Juhataja on lasteaia seadusjärgne esindaja omades õigust teha oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus sätestatud ülesannete täitmisele.

(3) Juhataja on aruandekohustuslik lasteaia pidaja ja tema poolt volitatud ametiisikute ees.

(4) Lasteaia juhataja:

1) korraldab lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;

2) juhib lasteaia finantstegevust ja tagab lasteaia eelarve täitmise;

3) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

4) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteaias;

5) esitab õppeaasta algusest ühe kuu möödudes Kuressaare Linnavalitsusele kinnitamiseks hoolekogu koosseisu;

6) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele lasteaias sõime- ja lasteaiarühmad ning teeb vajadusel Kuressaare Linnavalitsusele ettepaneku sobitus- või erirühma moodustamiseks;

7) sõlmib, muudab ja lõpetab vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu;

8) otsustab lasteaia personalivajaduse üle kooskõlastades koosseisu enne kinnitamist Kuressaare Linnavalitsusega;

9) korraldab pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks konkursi;

10) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia töötajatega;

11) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ning kinnitab lasteaia töökorralduslikud dokumendid;

12) kinnitab lasteaia õppekava ning tegevus- ja päevakava, sisehindamise läbiviimise korra ja sisehindamise aruande;

13) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse;

14) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;

15) tagab lasteaiaga seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;

16) esitab Kuressaare Linnavalitsusele lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;

17) esitab kord aastas Kuressaare Linnavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;

18) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;

19) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 27. Juhataja asendamine

(1) Juhatajat äraolekul asendab teda juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(2) Juhataja määrab isiku, kes asendab teda juhul kui juhataja ja juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal on ära üheaegselt.

§ 28. Pedagoogiline nõukogu

(1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

(2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja Kuressaare Linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

(3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaia juhataja käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel. Pedagoogilise nõukogu tegevust korraldab juhataja.

(4) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse ja säilitatakse vastavalt asjaajamise korrale.

§ 29. Lasteaia hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia töötajatega.

(2) Lasteaia hoolekogu moodustamiseks esitab juhataja ühe kuu möödudes õppeaasta algusest Kuressaare Linnavalitsusele taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

(3) Hoolekogu koosseisu kinnitab Kuressaare Linnavalitsus.

§ 30. Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus

(1) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Kuressaare Linnavalitsuse esindaja.

(2) Lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel.

(3) Iga lasteaiarühma laste vanemate esindaja valimiseks kutsutakse iga õppeaasta septembrikuu jooksul kokku rühma vanemate koosolek. Rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik.

(4) Kuressaare Linnavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu Kuressaare Linnavalitsuse esindaja, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust Kuressaare linna huvidele.

(5) Hoolekogu kinnitatakse üheks õppeaastaks. Hoolekogu volitused kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

(6) Lapsevanemast hoolekogu liikme volitus kestab kuni hoolekogu liikmeks valitud lapsevanema lapse lasteaiast väljaarvamiseni.

§ 31. Hoolekogu pädevus ja töökord

(1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

(2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

(3) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel.

(4) Hoolekogu

1) kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) osaleb lasteaia arengukava koostamises;

3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist juhataja poolt;

4) annab juhatajale ja Kuressaare Linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

5) teeb juhatajale ja Kuressaare Linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

7) kinnitab lasteaia juhataja ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia  atesteerimiskomisjoni töös;

9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

10) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(5) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning Kuressaare Linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(6) Lasteaia juhataja on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

7. peatükk
LASTEAIA VARA JA FINANTSEERIMINE

§ 32. Lasteaia vara

(1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle Kuressaare Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra alusel Kuressaare linnalt või teistelt isikutelt ja asutustelt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, raha, inventar ja muu vara.

(2) Lasteaia vara on Kuressaare linna omand.

(3) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Kuressaare Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra kohaselt.

§ 33. Lasteaia eelarve ja raamatupidamine

(1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Kuressaare Linnavolikogu Kuressaare linnaeelarve osana.

(2) Lasteaia rahastamine toimub riigi- ja linnaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast, projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud tasulistest tegevustest saadud laekumistest.

(3) Lasteaia tasulisteks tegevusteks on lasteaia kasutuses oleva linnavara üürimine ja rentimine, lasteaia õppekavaväliste huvi- ja mänguringide läbiviimine ning toitlustamine.

(4) Tasuliste tegevuste hinnakirja kehtestab Kuressaare Linnavalitsus ning avaldab selle linna veebilehel, lasteaia juhataja lasteaia tegevust kajastaval veebilehel.

(5) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab juhataja.

(6) Vanemate poolt kaetava osa suuruse ühe lapse kohta ja selle diferentseerimise alused otsustab Kuressaare Linnavolikogu.

(7) Lasteaia raamatupidamist korraldab Kuressaare Linnavalitsus tsentraalselt.

8. peatükk
JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS

§ 34. Järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.

(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab lasteaia pidaja.

§ 35. Aruandlus

Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

9. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 36. Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsustab Kuressaare Linnavolikogu ja korraldab Kuressaare Linnavalitsus.

(2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus tehakse vähemalt neli kuud enne muudatuste tähtaega ning sellest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ning lasteaias käivate laste vanemaid.

(3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab Kuressaare Linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteasutuses.

10. peatükk
LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 37. Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja  muutmine

Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu.

§ 38. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 25. märtsi 2004. aasta määrus nr 10 „Ida-Niidu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ ja Kuressaare Linnavolikogu 25. mail 2006. aasta määrus nr 21 „Ida-Niidu Lasteaia põhimääruse muutmine”.

§ 39. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2010. aastal.

  Kuressaare Linnavolikogu esimees Erik Keerberg