Teksti suurus:

Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT I 2010, 30, 154

Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 01.06.2010 nr 3

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eesti Hoiuraamatukogu

  (1) Eesti Hoiuraamatukogu (lühend EHR, tõlked Repository Library of EstoniaSpeicherbibliothek EstlandsPenoзumapнaя Бuблuomeкa Эcmoнuu) (edaspidi raamatukogu) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Raamatukogu on moodustatud kultuuri- ja haridusministri 30. detsembri 1994. a käskkirja nr 271 alusel.

  (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ja rahvusvahelistest lepingutest kooskõlas raamatukogutööd reguleerivate rahvusvaheliste organisatsioonide normide ja põhimõtetega.

  (3) Raamatukogul on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  Raamatukogu asukoht

  Raamatukogu asub Tallinnas. Raamatukogu postiaadress on Suur-Sõjamäe 44a, 11415 Tallinn.

2. peatükk TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 3.  Raamatukogu põhiülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanded on:
  1) moodustada üleriigiline vähekasutatavate trükiste hoiukogu, talletades Eesti teistest raamatukogudest üleantud säilitamist väärivat teaduslikku, tehnilist ja kultuurialast kirjandust ning teha see kättesaadavaks raamatukogudele ja lugejatele;
  2) võtta vahetuskogusse vastu teistelt raamatukogudelt, asutustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt teavikuid ning vahendada neid raamatukogudele oma kogude täiendamiseks või hävinud teavikute asendamiseks;
  3) valmistada, komplekteerida, säilitada ja teha kättesaadavaks heliraamatuid, -ajakirju, -ajalehti, punktkirjas ja elektroonilisi teavikuid ning puuteraamatuid nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) võtab teistelt Eesti raamatukogudelt vastu ja säilitab harva kasutatavaid, kuid teaduslikku, kultuurilist või ajaloolist väärtust omavaid võõrkeelseid teavikuid;
  2) teeb raamatukogus säilitatavad trükised e-kataloogi ESTER kaudu kättesaadavaks kõigile huvilistele;
  3) laenutab hoiukogus olevaid trükiseid kohapeal kasutamiseks ja raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
  4) saadab lugejatele soovitud teavikutest koopiaid elektrooniliselt;
  5) komplekteerib vahetuskogu teistelt raamatukogudelt üleantud teavikute ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt saadud annetuste abil;
  6) võimaldab teistel raamatukogudel täiendada oma kogusid neile vajalike teavikutega;
  7) peab oma kogude kohta arvestust ning kindlustab nende säilimise;
  8) valmistab, komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju, puuteraamatuid, punktkirjas ja elektroonilisi teavikuid nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele;
  9) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid tavakirjas teavikuid;
  10) haldab elektroonilist tekstilugemissüsteemi;
  11) teeb kättesaadavaks andmed nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele valmistatud või soetatud teavikute kohta e-kataloogis URRAM;
  12) teeb teavikud tasuta kättesaadavaks nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele;
  13) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  14) teeb koostööd Eesti ja välisriikide äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingutega.

  (3) Raamatukogul on õigus:
  1) saada hoiukogu täiendamiseks tasuta trükiseid teistelt Eesti raamatukogudelt, suunata hoiukogule mittevajalikud trükised vahetuskogusse;
  2) täiendada vahetus- ja Eesti Pimedate Raamatukogu kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
  3) anda teistele raamatukogudele tasuta üle vahetuskogus olevaid teavikuid;
  4) kirjastada teavikuid erinevatel andmekandjatel, sealhulgas nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele;
  5) anda eksperthinnanguid raamatukogu tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes;
  6) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi teenuseid ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid õigusaktides ettenähtud korras;
  7) kasutada sihtotstarbeliselt riigivara ning tagada selle säilimine ja heaperemehelik majandamine;
  8) tagada riigieelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
  9) kuuluda eriala organisatsioonidesse;
  10) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 4.  Direktor

  Raamatukogu juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kultuuriminister.

§ 5.  Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib raamatukogu tegevust kooskõlas käesoleva põhimääruse ja seadustega;
  2) vastutab raamatukogu tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;
  3) kinnitab raamatukogu koosseisu ja ametikohtade arvu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;
  4) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused ja töötasud;
  5) esindab raamatukogu ja volitab vajadusel teisi isikuid;
  6) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
  7) käsutab kooskõlas õigusaktidega raamatukogu valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) annab välja volikirju ja käskkirju;
  9) kinnitab töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra, samuti muud raamatukogu eeskirjad ja juhendid;
  10) kinnitab tasuliste teenuste hinnad.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul käskkirjaga määratud asendaja.

4. peatükk STRUKTUUR 

§ 6.  Raamatukogu struktuuriüksused

  (1) Raamatukogu koosneb järgnevatest struktuuriüksustest:
  1) vahetusosakond, mille ülesanne on võtta vahetuskogusse vastu teistelt raamatukogudelt, asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt teavikuid ning vahendada neid raamatukogudele oma kogude täiendamiseks või hävinud teavikute asendamiseks;
  2) hoiuosakond, mille ülesanne on säilitada teistelt Eesti raamatukogudelt vastuvõetud harva kasutatavaid võõrkeelseid trükiseid, teha need e-kataloogi ESTER kaudu huvilistele kättesaadavaks ja laenutada neid kohapeal kasutamiseks või raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
  3) Eesti Pimedate Raamatukogu (lühend EPR, tõlked Estonian Library for the BlindEstnische BlindenbibliothekЭcmoнcкaя Бuблuomeкa для Cлenых), mille ülesanne on valmistada, komplekteerida, säilitada ning teha nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puudega lugejatele kättesaadavaks heliraamatuid, -ajakirju, -ajalehti, punktkirjas ja elektroonilisi teavikuid ning puuteraamatuid, samuti komplekteerida, säilitada ning teha kõigile huvilistele kättesaadavaks nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid tavakirjas teavikuid.

  (2) Raamatukogu struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.

§ 7.  Nõukogu

  Raamatukogu tegevust nõustab põhimõttelistes küsimustes nõukogu. Nõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 8.  Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid tema poolt osutatud tasulistest teenustest, lepingutest, annetustest ja muudest laekumistest.

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Raamatukogu raamatupidamist korraldab ja statistilist arvestust peab õigusaktides sätestatud korras Kultuuriministeeriumi üldosakonna raamatupidamistalitus.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse statistilise aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktis sätestatud korras ja õigusaktis ettenähtud tähtaja jooksul Eesti Rahvusraamatukogule ja Kultuuriministeeriumile.

  (3) Raamatukogu finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused. Siseauditi korraldamine raamatukogus toimub riigiasutuse sisekontrolli süsteemi rakendamiseks õigusaktides ettenähtud korras.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 10.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 13. juuni 2007. a määrus nr 9 «Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus» (RTL 2007, 51, 923) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Laine JÄNES


Kantsler Siim SUKLES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json