Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 «Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 26, 134

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 «Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded» muutmine

Vastu võetud 01.06.2010 nr 36

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 7 lõike 10 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruses nr 76 «Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded» (RTL 2004, 43, 729; 2006, 52, 959) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«81. Kauba ja teenuse hinna kahes vääringus avaldamine eurole üleminekul

(1) Käesolevas paragrahvis sätestatud kauba ja teenuse hinna kahes vääringus avaldamise nõudeid rakendatakse 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011.

(2) Kaupleja on kohustatud müügikohas trükitehniliselt või käsikirjas vormistatud hinnasildil ja hinnakirjas avaldama nii kroonides kui eurodes:
1) pakutava ja müüdava kauba müügihinna või lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba ühikuhinna;
2) osutatava teenuse müügihinna või müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid või muud hinna komponendid, kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata.

(3) E-kaubanduse korras kaupleja müügikohaks loetakse tema veebilehte, kus toimub kauba või teenuse pakkumine ja müük. Hinna avaldamine kaupleja veebilehel peab toimuma lõikes 2 sätestatu kohaselt. Kui hinna samaaegne kahes vääringus avaldamine kaupleja veebilehel ei ole võimalik, peab kaupleja tegema tarbijale oma veebilehel kättesaadavaks hinnakalkulaatori, mis võimaldab hinna lihtsat ümberarvestamist kroonidest eurodesse ja vastupidi.

(4) Hinna kahes vääringus avaldamise kohustust ei kohaldata kauba ja teenuse pakkumisel müügikataloogide alusel.

(5) Müügikohas ei ole vajalik kahes vääringus avaldada:
1) eelpakendatud kauba ühikuhinda;
2) tarbija tellimusel mõõdetud kaubakoguse müügihinda;
3) pakendi tagatisraha suurust.

(6) Ettemakse sooritamist tõendavatel dokumentidel (ühistranspordi-, kino- ja teatripiletid, telefoni kõnekaardid, kinkekaardid jm), samuti loteriipiletitel võib hind olla avaldatud ühes vääringus.

(7) Kuni euro käibele tuleku päevani on tehingute aluseks Eesti kroonides avaldatud hind ja hinnal eurodes on vaid informatiivne tähendus. Euro käibele tuleku päevast on tehingute aluseks eurodes avaldatud hind.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses:

«82. Hinna ümberarvestamine

(1) Kroonides avaldatud hinna ümberarvestamine eurodesse ja eurodes avaldatud hinna ümberarvestamine kroonidesse toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.

(2) Kuni lõikes 1 nimetatud ümberarvestuskursi määramiseni toimub hinna ümberarvestamine Eesti Panga määratud Eesti krooni vahetuskursi (1 euro = 15,6466 krooni) alusel.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ümberarvestuskursi ümardamine hinna ümberarvestamisel on keelatud.

(4) Hinna kroonidest eurodesse ja eurodest kroonidesse ümberarvestamisel saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 0 kuni 4, jäetakse teisel kohal olev number muutmata.

(5) Ühe eurosendi täpsuseni ei ümardata müügihinna arvutamise aluseks olevaid ühikuhindu ja tariife, kui see mõjutaks tarbijate lepingulisi kohustusi ning suurendaks kauba või teenuse eest tasutavat müügihinda.»

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json