Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 51 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 27, 137

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 51 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 01.06.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ning «Kohtuekspertiisiseaduse» § 301 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruses nr 51 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus» (RTL 2007, 98, 1633, 2009, 99, 1468) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Instituudi postiaadress on Tervise 30, 13419 Tallinn.»;

2) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, sõrmejälje-, tehnika- ja liiklusosakond, kvaliteedi-, personali-, majandus-, asjaajamis-, kohtupsühhiaatria- ja keemiaosakonna Tartu talitus ning Kaitsepolitsei kriminalistikatalitus.»;

3) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kaitsepolitsei kriminalistikatalituse põhiülesanne on ekspertiiside ja uuringute tegemine, osavõtmine sündmuskoha vaatlusest ja muudest uurimistoimingutest Kaitsepolitseiameti menetletavates kriminaalasjades.»;

4) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Sõrmejäljeosakonna põhiülesanne on sõrmejäljeekspertiiside ja -uuringute tegemine, riikliku sõrmejälgede registri pidamine ja osakondade erialavajadusi katva kohtufotograafiaüksuse koordineerimine ja töö korraldamine.»;

5) paragrahvi 12 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõiked 14 ja 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(14) Personalitalituse põhiülesandeks on instituudi personalitöö korraldamine, personaliarvestuse pidamine, riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja haldamine ning finantsplaneerimine ja finantsjärelevalve personalivaldkonnas.

(15) Majandustalituse põhiülesandeks on instituudi vallata antud riigivara haldamine, hoonete ja tehnovõrkude hooldus ja arendamine, hanketegevuse korraldamine, sealhulgas riigihangete läbiviimine ning finantsplaneerimine ja finantsjärelevalve instituudi majandustegevuse valdkonnas.»

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

(2) Määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json