Teksti suurus:

Erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 29, 150

Erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.05.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2010. a otsusega nr 663

§ 1. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 645; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Erakonda astumiseks esitab isik erakonnale kirjaliku avalduse. Erakonnast väljaastumiseks esitab erakonna liige kirjaliku avalduse erakonnale või kohtu registriosakonnale. Erakonna liikme õigused ja kohustused tekivad erakonna liikmete nimekirja kandmisega ja lõpevad nimekirjas märke tegemisega erakonna liikmelisuse lõppemise kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 81 lõike 3 punktis 4 nimetatud juhul.»;

2) paragrahvi 81 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Erakonna liikmete nimekirja peab erakonna juhatus kohtu registriosakonna juures. Nimekirja kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, liikmeksastumise ning väljaastumise või väljaarvamise aeg.

(2) Muudatusi erakonna liikmete nimekirjas teeb erakonna juhatus või juhatuse poolt selleks volitatud isik.

(3) Kohtu registriosakond märgib erakonna liikmete nimekirja liikmelisuse lõppemise seoses:
1) osakonnale esitatud erakonnast väljaastumise avaldusega;
2) teise erakonda astumisega, kui teise erakonda astumise aeg on hilisem;
3) asjaoluga, et isik ei ole Eesti kodanik ega Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik;
4) isiku surmaga.

(4) Kohtu registriosakond teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud märgete tegemisest viivitamata erakonda ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel ka asjaomast isikut.

(5) Kohtu registriosakond avalikustab erakondade liikmete nimekirjad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri veebipäringusüsteemis. Muudatused avalikustatakse viivitamata. Isikukoodi asemel avalikustatakse sünniaeg.

(6) Justiitsminister kehtestab määrusega erakonna liikmete nimekirja pidamise korra ning lõikes 4 sätestatud teavitamise korra.»;

3) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui isik on kantud mitme erakonna liikmete nimekirja, tuvastab register, millisesse erakonda on isik hiljem astunud, ning märgib varasema erakonna liikmete nimekirjas isiku väljaastumise ajaks uude erakonda astumise aja 2011. aasta 20. jaanuariks.»

§ 2. Euroopa Parlamendi valimise seaduse (RT I 2003, 4, 22; 2010, 10, 42) §-s 25 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 4 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220; 2009, 27, 165) §-s 31 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 4 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Riigikogu valimise seaduse (RT I 2002, 57, 355; 2009, 29, 175) §-s 26 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 4 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json