Teksti suurus:

Toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 31, 158

Toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seadus

Vastu võetud 20.05.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2010. a otsusega nr 667

1. peatükk
SEADUSTE MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 1. Ehitusseaduse muutmine

Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Käesolevas seaduses käsitletud ehitusmaterjali ja -toote tootjale, tootja volitatud esindajale, importijale ja levitajale, teavitatud asutusele, samuti ehitusmaterjali ja -toote vastavushindamisele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 33 järgmises sõnastuses:

«§ 33. Seadmete registreerimine ja nende energiatõhusa talitluse tagamine

(1) Kuumaveekatla, õhukonditsioneeri ja soojuspumba (edaspidi seade) levitaja peab seadme:
1) edasimüümisel ja kasutusse andmisel nõustama tarbijat viimase soovi korral seadme valiku, paigaldamise ja energiatõhususe nõuetega seonduva tehnosüsteemi osas ning andma teavet energiatõhususe nõuetega seonduva olemasoleva tehnosüsteemi ülevaatuse korraldamise kohta. Energiatõhususe nõuetega seonduva tehnosüsteemi ülevaatus on mõõtmistel, vaatlusel ja selle tehnosüsteemi või selle osade dokumentatsioonil või energiaauditil põhinev analüüs;
2) edasimüümisel registreerima seadme tehnilised andmed ning edastama need Tehnilise Järelevalve Ametile.

(2) Registreeritavate seadmete täpse määratluse ja andmete loetelu ning nõuded andmete edastamise kohta kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(3) Energiatõhususe nõuetega seonduva tehnosüsteemi ülevaatuse käigus antakse hinnang energiatõhususele ja võimsuse sobivusele lähtuvalt hoone kütte-, ventilatsiooni- või jahutusvajadusest. Ülevaatuse aruandes antakse ülevaade võimalikest valikutest tehnosüsteemi seadme energiatõhusa talitluse tagamiseks või soovitusi seadmete asendamiseks, näidates alternatiivsed võimalused.

(4) Energiatõhususe nõuetega seonduva tehnosüsteemi ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsioon peab olema selline, mis võimaldab tal korraldada ressursside jagamist, enda ja teiste tööd ning vastutada selle eest. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada täpsustatud nõuded ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsiooni kohta.

(5) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada energiatõhususega seonduva tehnosüsteemi ülevaatuse nõuded ning ülevaatuse teostamise sageduse. Ülevaatuse nõuetes võib ette näha mõõtmistele, vaatlustele, tehnosüsteemi ja selle osade dokumentatsiooni või energiaauditi analüüsil põhinevale tehnosüsteemi seisukorra hindamisele ja aruandlusele esitatavad nõuded.»;

3) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 ja toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatut, võib Vabariigi Valitsus või viimase volitatud minister kehtestada nõuded ehitustoodetele.»;

4) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Ehitustoote turule laskmine, turul kättesaadavaks tegemine ja ehitisse püsivalt paigaldamine

(1) Ehitustoote võib turule lasta või ehitisse püsivalt paigaldada, kui:
1) selle ettenähtud viisil ehitisse püsiv paigaldamine või ehitamisel kasutamine võimaldab nõuetekohaselt ehitatud ehitisel tervikuna vastata käesoleva seaduse § 3 lõigetes 2–7 sätestatud nõuetele;
2) see vastab ehitustootele kehtestatud ohutusnõuetele selliste ohutusnõuete olemasolu korral;
3) selle nõuetele vastavus on õigusaktides ettenähtud viisil ja korras tõendatud;
4) sellele, selle pakendile või sellega kaasasolevale dokumendile on paigaldatud vastavusmärgis, kui see on nõutav.

(2) Taaskasutatava ehitustoote võib turul kättesaadavaks teha või ehitisse püsivalt paigaldada, kui see ehitisse püsivalt paigaldatuna võimaldab nõuetekohaselt ehitatud ehitisel tervikuna vastata käesoleva seaduse § 3 lõigetes 2–7 sätestatud nõuetele.

(3) Ehitustoode peab turule laskmisel olema varustatud informatsiooniga selle omaduste ning kasutusala ja -viiside kohta (kasutus- ja paigaldusjuhend).»;

5) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamise tagab tootja või tema volitatud esindaja.»;

6) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teavitatud asutus käesoleva seaduse tähenduses on vastavushindamisasutus, kellele on antud õigus teha ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure oma pädevuse piires kas:»;

7) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Teavitatud asutusele, sealhulgas talle tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»;

9) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 33 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) esitada lisaks ehitusprojektile ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja, ehitustoote importija, ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus;»;

11) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusalade täpse liigituse loetelu.»;

12) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist ehitustoote nõuetele vastavuse osas, sealhulgas ehitatavas ehitises või selle osas või pärast ehitustoote turule laskmist selle ladustamis-, paigaldus- või müügikohas takistamatult ja ette teatamata ning kasutatavas ehitises või ehitustoote kasutamiskohas takistamatult, teatades sellest ehitise omanikule ette vähemalt 24 tundi, kusjuures ehitisega toimunud avariide põhjuste uurimise korral ei ole vaja sellest ette teatada;»;

13) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) võtta kuni 20 000-kroonise maksumusega ehitustoode või selle näidis tasuta ja üle 20 000-kroonise maksumusega ehitustoode või selle näidis õiglase tasu eest ehitustoote tootjalt, importijalt või levitajalt ehitustoote nõuetele vastavuse kontrollimiseks, kusjuures ehitustoode või selle näidis võetakse kontrollimiseks järelevalveametniku selle otsuse alusel, milles on märgitud ka sellisele ehitustoote tootjale, importijale või levitajale kohe väljamaksmisele kuuluv summa, kui tasu maksmine on ette nähtud.»;

15) paragrahvi 63 lõike 1 punktis 10 asendatakse tekstiosa «20 000-kroonise» tekstiosaga «1300-eurose»;

16) paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse ja ehitusprojekti või ehitise ekspertiisi kulud tasub Tehnilise Järelevalve Amet. Kui tuvastatakse, et ehitustoode, ehitis või ehitusprojekt ei vasta sellele kehtestatud nõuetele, peab ehitustoote tootja, levitaja, müüja või ehitise omanik hüvitama Tehnilise Järelevalve Ameti nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse, sealhulgas ekspertiisi kulud.»;

17) paragrahvi 67 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 67. Nõuetele mittevastava ehitustoote turule laskmine ja ehitisse paigaldamine

(1) Füüsilise isiku poolt nõuetele mittevastava ehitustoote turule laskmise või nõuetele mittevastava ehitustoote ehitisse püsivalt paigaldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»;

18) seadust täiendatakse §-ga 683 järgmises sõnastuses:

«§ 683. Seadme registreerimiseks vajaliku teabe andmata jätmine

Seadme levitaja poolt seadme edasimüümisel ostja, paigalduskoha ja seadme kohta andmete registreerimiseks edastamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.»

19) paragrahvis 683 asendatakse tekstiosa «10 000 krooni» tekstiosaga «640 eurot».

§ 2. Elektriohutusseaduse muutmine

Elektriohutusseaduses (RT I 2007, 12, 64; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Elektriseadme tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, elektriseadme vastavushindamisele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Samuti kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust tehnilise kontrolli teostaja ja personali sertifitseerimisasutuse akrediteerijale ja teavitatud asutusele.»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 13 ja lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Elektriseadme vastavushindamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

5) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Teavitatud asutusele tegevusõiguse andmisele, selle peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduses vastavushindamisasutuse kohta kehtestatud nõudeid.»;

6) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 24 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 43. Nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) Lisaks toote nõuetele vastavuse seadusest tulenevatele õigustele on ametil õigus tellida põhjendatud juhtudel elektripaigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindamisteenust.

(2) Nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse kulud kannab amet. Kui tuvastatakse, et elektripaigaldis ei vasta kehtestatud nõuetele, on ametil õigus elektripaigaldise nõuetele vastavuse eest vastutavalt isikult nõuda elektripaigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulude hüvitamist.»;

10) paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 49 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «§-des 44–48 sätestatud» tekstiosaga «§-des 45–48 sätestatud».

§ 3. Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Aparatuuri tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, teavitatud asutusele ja aparatuuri nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 121 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 126 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 126. Teavitatud asutus

(1) Teavitatud asutus on vastavushindamisasutus, kellele on antud õigus teha aparatuuri vastavushindamise protseduure.

(2) Teavitatud asutusele, sealhulgas talle tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»;

4) paragrahvi 128 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Euroopa Komisjoni Eesti õigusaktidega reguleeritud liideste tüüpidest, kui seda ei ole tehtud toote nõuetele vastavuse seaduse § 43 alusel, ja Eesti sideettevõtjate poolt kasutatavatest liidese tüüpide spetsifikatsioonidest.»;

5) paragrahvi 130 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tehnilise Järelevalve Amet teeb aparatuuri nõuetele vastavuse üle järelevalvet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.»;

6) paragrahvi 130 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 142 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tehnilise Järelevalve Amet esitab elektroonilise side alase Euroopa standardiorganisatsiooni standardi Eesti standardiorganisatsioonile Eesti standardiks ülevõtmiseks.»;

8) paragrahv 181 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 188 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tehnilise Järelevalve Amet võib konfiskeerida käesoleva seaduse §-des 155, 156, 158, 159, 161 ja 1663 sätestatud väärtegude toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme vastavalt karistusseadustikus sätestatule.»

§ 4. Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse (RT I 2009, 63, 408) §-s 12 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Ettevalmistamisel olevast õigusaktist, millega kehtestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõudeid teenuse osutamisele, tuleb teavitada Euroopa Komisjoni. Teavitamiseks esitamine ei mõjuta sellise õigusakti kehtestamise õigust.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud teavitamise protseduurile kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse §-st 43 tulenevaid nõudeid.»

§ 5. Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse (RT I 2003, 20, 117; 2009, 62, 405) § 13 lõike 11 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Infoühiskonna teenuse seaduse muutmine

Infoühiskonna teenuse seaduses (RT I 2004, 29, 191; 2010, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

Ǥ 31. Teavitamine

(1) Euroopa Komisjoni tuleb teavitada:
1) ettevalmistatavast õigusaktist, mis sisaldab infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet;
2) väärtpaberibörsi, reguleeritud väärtpaberituru ja väärtpaberiarveldus-süsteemi poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest.

(2) Teavitada ei tule õigusaktist, mis sisaldab:
1) elektroonilise side teenusele esitatavat nõuet, mis on reguleeritud Euroopa Liidu õigusaktidega;
2) finantsteenustele esitatavat nõuet, mis on reguleeritud Euroopa Liidu õigusaktidega ja mille mittetäielik nimekiri on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/48/EÜ VI lisas (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18–26).

(3) Teavitada ei tule õigusakti eelnõust, mis järgib Euroopa Liidu ühtlustamise õigusakti või rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi, mille tulemusena võetakse Euroopa Liidus vastu ühtne infoühiskonna teenust käsitlev nõue.

(4) Teavitamisele kuuluva õigusakti ettevalmistaja esitab õigusakti eelnõu teavitamist koordineerivale asutusele. Õigusakti eelnõu tuleb teavitamisele esitada sellises menetlusetapis, millal on veel võimalik eelnõus muudatusi teha.

(5) Infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet sisaldava õigusakti eelnõust ning väärtpaberibörsi, reguleeritud väärtpaberituru ja väärtpaberiarveldussüsteemi poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise korra ja teabevahetust koordineeriva asutuse määrab Vabariigi Valitsus.»;

2) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1–16); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/48/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18–26).»

§ 7. Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 2009, 62, 405) § 119 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Järelevalve käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud nõuete täitmise üle toimub keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) ning toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud erisustega.»

§ 8. Kaevandamisseaduse muutmine

Kaevandamisseaduse (RT I 2003, 20, 118; 2009, 63, 408) § 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»

§ 9. Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 2009, 49, 331) § 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kemikaali turustamise eest vastutav isik on kemikaali valmistaja ehk tootja, tootja volitatud esindaja, importija või levitaja toote nõuetele vastavuse seaduse tähenduses.»

§ 10. Küttegaasi ohutuse seaduse muutmine

Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 1 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Küttegaasiseadme ja selle abiseadme tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele ning tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Küttegaasiseadme ja selle abiseadme nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele kohaldatakse samuti toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

3) paragrahvi 2 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teavitatud asutus on vastavushindamisasutus, kellele on antud õigus teha gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

(2) Teavitatud asutusele tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»;

5) paragrahvid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) vastama Eesti standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 esitatud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumidele ja A-tüüpi inspekteerimisasutuste kriteeriumidele;»;

7) paragrahvi 18 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ametil on riikliku järelevalve käigus õigus tellida põhjendatud juhtudel gaasipaigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindamisteenus.»;

10) paragrahvi 33 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui tuvastatakse, et gaasipaigaldis ei vasta sellele kehtivatele nõuetele, hüvitab gaasipaigaldise nõuetele vastavuse eest vastutav isik gaasipaigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulud.»;

11) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 39 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «§-des 34–38 sätestatud» tekstiosaga «§-des 36–38 sätestatud».

§ 11. Lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmine

Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Lifti ja selle ohutusseadise ning köistee, selle alamsüsteemi ja ohutusseadise tootja, tootja volitatud esindaja, importija ning levitaja kohustustele, tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale, teavitatud asutusele ning vastavushindamisele ja turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Lifti, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

4) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 9. Teavitatud asutus

(1) Teavitatud asutus on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teha lifti, alamsüsteemi või ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

(2) Teavitatud asutusele, sealhulgas talle tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»;

5) paragrahvid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11) vastama Eesti standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 esitatud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumidele ja A-tüüpi inspekteerimisasutuse kriteeriumidele.»;

7) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 39 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «§-des 34–38 sätestatud» tekstiosaga «§-des 36–38 sätestatud».

§ 12. Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduses (RT I 2004, 25, 170; 2009, 69, 464) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, samuti lõhkematerjali ja pürotehnilise toote vastavushindamisele ja turujärelevalvele ning teavitatud asutusele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Teavitatud asutusele, sealhulgas talle tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»;

4) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 75 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«1) tegutseda turujärelevalveasutusena toote nõuetele vastavuse seaduse tähenduses ja teha järelevalvet lõhkematerjali ja pürotehnilise toote nõuetele vastavuse üle;
2) järelevalve teavitatud asutuse, lõhkematerjalisektori ettevõtja, pürotehnilise toote käitleja tegevuse nõuetele vastavuse üle;»;

6) paragrahvi 85 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 86 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 86. Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kasutamise ja hoidmise nõuete rikkumine

(1) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote kasutamise või hoidmise nõuete rikkumise, samuti lõhkematerjali või pürotehnilise toote kasutamisele kehtestatud piirangute eiramise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 13. Masina ohutuse seaduse muutmine

Masina ohutuse seaduses (RT I 2009, 3, 13; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Masina, välitingimustes kasutatava seadme, ohutusseadise, potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatava seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku tootja, importija ja levitaja kohustustele, tehnilise kontrolli teostaja ja personali sertifitseerimisasutuse akrediteerijale ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Käesolevast seadusest tulenevale vastavushindamisele kohaldatakse samuti toote nõuetele vastavuse seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.»;

2) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 15 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Teavitatud asutusele, tema tegutsemisele, temale tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele või kehtetuks tunnistamisele ning tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.»;

5) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 42 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «§-des 36–41 sätestatud» tekstiosaga «§-des 37–41 sätestatud».

§ 14. Meditsiiniseadme seaduse muutmine

Meditsiiniseadme seaduses (RT I 2004, 75, 520; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Meditsiiniseadme tootja, tema volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, teavitatud asutusele, meditsiiniseadme vastavushindamisele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 2 lõiked 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 14. Teavitatud asutus

(1) Teavitatud asutus on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teha meditsiiniseadme nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

(2) Teavitatud asutusele, tema tegutsemisele, temale tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele või kehtetuks tunnistamisele ning tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

4) paragrahvi 34 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Laeva ohutusvarustuse, väikelaeva, väikelaeva komponendi tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, samuti laeva ohutusvarustuse, väikelaeva ja väikelaeva vastavushindamisele ja turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 191 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 192 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 192. Teavitatud asutus

(1) Teavitatud asutus käesoleva peatüki tähenduses on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teostada laeva ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

(2) Teavitatud asutusele, sealhulgas talle tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele või kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»;

4) paragrahvi 35 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 35 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Teavitatud asutus käesoleva peatüki tähenduses on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teostada väikelaeva või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud komponendi nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure. Teavitatud asutusele kohaldatakse käesoleva seaduse § 192 lõikes 2 sätestatut.»;

6) paragrahvi 76 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(11) Turule lastud või kasutusele võetud laeva ohutusvarustuse, väikelaeva, osaliselt valmis väikelaeva ja väikelaeva komponendi osas on turujärelevalveasutuse õigused ja kohustused Veeteede Ametil. Väikelaeva, osaliselt valmis väikelaeva ja väikelaeva komponendi osas on turujärelevalveasutuse õigused ja kohustused ka Maanteeameti kohalikul asutusel.»

§ 16. Mõõteseaduse muutmine

Mõõteseaduses (RT I 2004, 18, 132; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesolevas seaduses sätestatule täiendavalt ka toote nõuetele vastavuse seadusest tulenevat.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«2) mitteautomaatkaal peab läbima vastavushindamise vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/23/EÜ mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 122, 16.5.2009, lk 6–27) (edaspidi mitteautomaatkaalude direktiiv);
3) mõõtevahend, millele on kehtestatud nõuded seda liiki mõõtevahendit käsitlevas Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis (edaspidi EÜ üksikdirektiiv), peab läbima metroloogilise kontrolli vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (ELT L 106, 28.4.2009, lk 7–24);»;

4) paragrahvi 72 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teavitatud asutus on vastavushindamisasutus, kellele on antud õigus teha käesoleva seaduse § 71 lõike 5 või § 21 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktide kohaseid mõõtevahendite vastavushindamise toiminguid.

(2) Isikule teavitatud asutuse tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti isiku teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele ning temast Euroopa Komisjoni ja EL-i liikmesriikide teavitamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduses vastavushindamisasutuse kohta sätestatut käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.»;

5) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Teavitatud asutus järgib oma tegevuses lisaks käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele ka mitteautomaatkaalude ja mõõtevahendite direktiivi, asjakohaseid harmoneeritud standardeid ja tehnilisi normdokumente ning Euroopa legaalmetroloogia koostööorgani (WELMEC) asjakohaseid juhiseid.»;

6) paragrahvi 72 lõige 4 ning §-d 73 ja 74 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Taotluse Eesti siseriikliku tüübikinnitustunnistuse saamiseks esitab mõõtevahendi tootja või tootja volitatud esindaja, üksikeksemplarina ostetud mõõtevahendi korral levitaja või valdaja (edaspidi taotleja) legaalmetroloogia asutusele, kes esitatud dokumentide alusel teeb legaalmetroloogilise ekspertiisi.»;

8) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) mõõtevahendi turule laskmise ja kasutusele võtmise korral selle tootja, tema volitatud esindaja, levitaja või importija;»;

9) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Isik, kes taotleb õigust tegutseda või tegutseb taatluslaborina siseriikliku taatlemise alal, peab vastama järgmistele nõuetele:»;

10) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) isik ja iga tema taatleja peab oma majandus- ja kutsetegevuses olema sõltumatu tema taadeldava mõõtevahendi tootjast, tootja volitatud esindajast, importijast, levitajast või selle mõõtevahendi ettenähtud otstarbel kasutajast;»;

11) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Taatluslaborile tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti taatluslaborina tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduses vastavushindamisasutuse kohta kehtivaid sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega:
1) taatluslaborile tegevusloa andmisel antakse talle kuni kolmekohaline tunnusnumber;»;

12) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) taatluslaborile ei kohaldata toote nõuetele vastavuse seaduse §-dest 28 ja 34 tulenevat;»;

13) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab EÜ esmataatluseks tegevusloa saanud taatluslaborist Euroopa Komisjoni ja EL-i liikmesriike. Sellise teavitamise puhul ei kohaldata toote nõuetele vastavuse seaduse §-st 34 tulenevaid nõudeid.»;

14) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 33. Eesti akrediteerimisasutus

Eesti akrediteerimisasutus on sihtasutus, kellele on vastavalt toote nõuetele vastavuse seadusele antud õigus tegutseda Eesti akrediteerimisasutusena. Eesti akrediteerimisasutus korraldab ka laboritevahelisi võrdluskatseid ning hindab ja tõendab mõõtja erialast pädevust.»;

15) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 35. Riikliku järelevalve teostaja

Käesolevas seaduses, välja arvatud 4. peatükk, ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet) ning kaubandustegevuses kasutatavate mõõtevahendite üle kaubandustegevuse seaduses sätestatud pädevuse piires Tarbijakaitseamet. Ametil on lisaks käesolevas seaduses sätestatud õigustele ka toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud turujärelevalveasutuse õigused ja kohustused.»;

16) paragrahv 40 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 41 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 41. Mõõtevahendi kasutusele võtmise nõuete rikkumine

(1) Metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõtevahendi kasutusele võtmise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»;

18) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta (ELT L 135, 30.4.2004, lk 1–80); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/23/EÜ mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 122, 16.5.2009, lk 6–27); EÜ Nõukogu direktiiv 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi 71/354/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 039, 15.02.1980, lk 40–50), muudetud viimati direktiiviga 2009/3/EÜ (ELT L 114, 7.5.2009, lk 10–13); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (ELT L 106, 28.4.2009, lk 7–24); EÜ Nõukogu direktiiv 75/107/EMÜ mõõtemahutitena kasutatavaid pakendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 042, 15.2.1975, lk 14–20); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 17–20); EÜ Nõukogu direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 046, 21.02.1976, lk 1–11), viimati muudetud direktiiviga 2007/45/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 17–20).»

§ 17. Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad «toote ja teenuse ohutuse seaduse» sõnadega «toote nõuetele vastavuse seaduse»;

2) paragrahvi 121 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse» sõnadega «toote nõuetele vastavuse seaduse»;

3) paragrahvi 122 lõikes 1 asendatakse sõnad «kosmeetikatoodete tootja või levitaja toote ja teenuse ohutuse seaduse mõistes» sõnadega «kosmeetikatoodete tootja, importija või levitaja toote nõuetele vastavuse seaduse mõistes»;

4) paragrahvi 122 lõikes 2 asendatakse sõnad «toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse» sõnadega «toote nõuetele vastavuse seaduse»;

5) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 15. Riikliku järelevalve teostaja

Riiklikku järelevalvet asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle, samuti kosmeetikatoodete käitlemise, teabe esitamise ja terviseohutuse üle ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 6 lõikes 3 ja tarbijakaitseseaduse § 91 lõikes 1 nimetatud juhtudel terviseohutuse üle teostab Terviseamet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires.»

§ 18. Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduses (RT I 2003, 79, 530; 2010, 8, 38) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 665 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 665. Teavitatud asutus

(1) Tava- või kiirraudteesüsteemi allsüsteemi ja koostalitluse komponendi vastavust käesoleva seaduse §-s 661 nimetatud nõuetele tõendab ja koostalitluse komponendi kasutuskõlblikkust hindab vastavushindamisasutus toote nõuetele vastavuse seaduse tähenduses (edaspidi teavitatud asutus).

(2) Teavitatud asutusele tegevusõiguse andmisele, selle peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.»;

2) paragrahvi 781 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Järelevalvet tava- ja kiirraudteesüsteemi vastavuse üle käesoleva seaduse § 661 lõikes 1 nimetatud nõuetele teostab Tehnilise Järelevalve Amet. Tehnilise Järelevalve Ametil on tava- ja kiirraudteesüsteemi üle järelevalvet tehes toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud turujärelevalveasutuse õigused ja kohustused.»

§ 19. Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduse (RT I 2008, 15, 108; 2009, 69, 464) § 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tehniliselt keeruka, ohtlike ainete kasutamisega seotud või kasutamisel erioskust nõudva teenuse reklaam peab sisaldama teavet teenuse ohtlikkuse kohta. Ohtlikku teenust käsitatakse tarbijakaitseseaduse tähenduses.»

§ 20. Surveseadme ohutuse seaduse muutmine

Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Surveseadme tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, tunnustatud asutusele, tunnustatud erapooletule asutusele, tehnilise kontrolli teostaja ning isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale ning turujärelevalvele ja surveseadme vastavushindamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»;

2) paragrahvi 4 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Surveseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

5) paragrahvid 11 ja 12 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 11. Tunnustatud asutus

(1) Tunnustatud asutus käesoleva seaduse tähenduses on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teha surveseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure. Tunnustatud asutused käesoleva seaduse tähenduses on teavitatud asutused, heakskiidetud asutused või heakskiidetud inspekteerimisasutused. Heakskiidetud asutus võib teha III liigi surveseadme tehnilist kontrolli.

(2) Tunnustatud asutusele tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti tunnustatud asutusena tegutsemisele ja tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.

§ 12. Tunnustatud erapooletu asutus

(1) Tunnustatud erapooletu asutus on:
1) isik, kellele on antud õigus hinnata ja tõendada käesoleva seaduse §-s 7 nimetatud isikute ja protseduuride nõuetele vastavust;
2) Euroopa Liidu liikmesriigis asuv käesoleva seaduse §-s 7 nimetatud isikute ja protseduuride nõuetele vastavust hindav ja tõendav asutus, kellest on teavitatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriike.

(2) Tunnustatud erapooletule asutusele tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti tema üle järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse vastavushindamisasutuse suhtes kehtivaid sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(3) Tunnustatud erapooletu asutus peab olema käesoleva seaduse §-s 7 nimetatud isikute pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud. Tunnustatud erapooletu asutus peab olema §-s 7 nimetatud püsiliidete tegemise protseduuride hindamiseks ja tõendamiseks akrediteerimisasutuse poolt kompetentseks tunnistatud.

(4) Tunnustatud erapooletule asutusele ei laiene toote nõuetele vastavuse seaduses toodet ja selle vastavushindamist käsitlevad sätted.»;

6) paragrahvid 13 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) vastama Eesti standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 esitatud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumidele ja A-tüüpi inspekteerimisasutuste kriteeriumidele;»;

8) paragrahvi 29 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 31 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 43 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 45 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 49 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «§-des 44–48 sätestatud» tekstiosaga «§-des 46–48 sätestatud».

§ 21. Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses (RT I 2004, 13, 86; 2010, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Tarbijale kauba või teenuse pakkumisel või müümisel või muul viisil turul kättesaadavaks tegemisel kohaldatakse käesolevat seadust, võlaõigusseadust, toote nõuetele vastavuse seadust ning teisi seadusi.»;

2) paragrahvi 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) tootja – toote nõuetele vastavuse seaduses määratletud isik;»;

3) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«(4) Kaupleja on kohustatud võtma pakutava kauba või teenuse eripärale vastavaid meetmeid, mis võimaldaksid tal:
1) olla teadlik ohtudest, mida kaup või teenus võib põhjustada;
2) valida ohu vältimiseks sobiva tegevuse, nagu kauba turult kõrvaldamine või teenuse osutamise lõpetamine, tarbija hoiatamine või kauba tarbijalt tagasinõudmine.

(5) Kaupleja on kohustatud tegema turujärelevalveasutusega koostööd, et vältida pakutavast kaubast või teenusest tulenevaid ohte.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

Ǥ 91. Teenuse ohutuse hindamine

(1) Kui teenusele ei ole kehtestatud nõudeid õigusaktiga, hinnatakse teenuse ohutust, arvestades:
1) Eesti standardeiks üle võetud rahvusvaheliste või Euroopa standardiorganisatsioonide standardeid;
2) algupäraseid Eesti standardeid;
3) asjakohase valdkonna teenuse ohutuse tagamise head tava;
4) teaduse ja tehnika hetkeseisu;
5) tarbijate põhjendatud ootusi ohutuse suhtes.

(2) Ohtliku teenusena käsitatakse teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.»

§ 22. Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) isikul on vastavushindamisasutusena tegutsemise ajal kehtiv vastutuskindlustus kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegevuses vastavushindamisasutusena kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise ning mis on vähemalt 64 000 eurot;»;

2) paragrahvi 58 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 10 000 eurot.»;

3) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «50 000 krooni» tekstiosaga «3200 eurot»;

4) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «30 000 krooni» tekstiosaga «2000 eurot»;

5) paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «30 000 krooni» tekstiosaga «2000 eurot».

§ 23. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2009, 62, 405) § 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Isikukaitsevahendite turujärelevalvet teostavad oma pädevuse piires Tarbijakaitseamet ja Tööinspektsioon. Turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.»

§ 24. Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;»;

3) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 9. Vastavuse tõendamine

(1) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud ning tarbimisse lubatud kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tõendab vastavushindamisasutuse poolt väljastatud vastavussertifikaat või Euroopa Liidus asuva tootja väljastatud vastavusdeklaratsioon.

(2) Vastavussertifikaadi väljastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), nõuetele vastava akrediteerimisasutuse poolt akrediteeritud vastavushindamisasutus.

(3) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb tõendada:
1) kütuse importimisel, kui seda ei toimetata aktsiisilattu;
2) kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on ladustatud aktsiisilaos eraldi mahutis.

(4) Kütus, mille vastavust kehtestatud nõuetele tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tõendada, paigutatakse Eestisse toimetamisel tollilattu, tolliterminali või aktsiisilattu.

(5) Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon:
1) esitatakse tollile koos vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga või
2) jääb aktsiisilaost kütuse lähetajale.

(6) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb uuesti tõendada, kui kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni väljastamisest on möödunud rohkem kui kuus kuud.

(7) Vastavussertifikaati või vastavusdeklaratsiooni või nende koopiaid tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.»;

4) paragrahvid 10, 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 24 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) oma ülesannete täitmisel kütust käitleva isiku või tema esindaja juuresolekul siseneda ruumidesse ja ehitistesse ning võtta kütusest proove ja kaasata nende katsetamiseks vastavushindamisasutuse eksperte;»;

6) paragrahvi 31 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 31. Saatedokumendi, vastavussertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni puudumine

(1) Nõuetekohase saatedokumendita vedelkütuse käitlemise või nõuetekohase saatedokumendi esitamata jätmise eest või nõuetekohase vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni puudumisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»;

7) paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 35 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «käesoleva seaduse §-des 29–34» tekstiosaga «käesoleva seaduse §-des 29–33»;

9) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Seonduvalt käesoleva seaduse §-de 10 ja 11 kehtetuks tunnistamisega kaotab kehtivuse ka nende sätete alusel antud volitatud asutuse tegevusõigus. Volitatud asutuse tegevusõiguse kohta käivad majandustegevuse registri registrikanded kustutatakse.»

§ 25. Väetiseseaduse muutmine

Väetiseseaduse (RT I 2003, 51, 352; 2009, 34, 224) § 17 lõikes 1 asendatakse sõnad «toote ja teenuse ohutuse seadusest» sõnadega «toote nõuetele vastavuse seadusest».

§ 26. Välisõhu kaitse seaduse muutmine

Välisõhu kaitse seaduse (RT I 2004, 43, 298; 2009, 49, 331) § 32 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) toote turule laskmise kuupäev toote nõuetele vastavuse seaduse tähenduses.»

§ 27. Väärismetalltoodete seaduse muutmine

Väärismetalltoodete seaduses (RT I 2003, 15, 85; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) äriühingu katselabori peab väärismetalli analüüside teostamiseks olema akrediteerinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), nõuetele vastav akrediteerimisasutus.»;

2) paragrahvi 42 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevas seaduses sätestatud nõuete järgimise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet.

(2) Vastavalt oma pädevusele teostavad käesolevas seaduses kehtestatud nõuete järgimise üle järelevalvet:
1) politseiasutus;
2) Maksu- ja Tolliamet;
3) valla- või linnavalitsus.»;

3) paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva seaduse §-des 47–49 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vastavalt oma pädevusele:
1) Tarbijakaitseamet;
2) politseiasutus;
3) valla- või linnavalitsus.»

§ 28. Seaduste kehtetuks tunnistamine

(1) Toote ja teenuse ohutuse seadus (RT I 2004, 25, 167; 2009, 49, 331) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus (RT I 1999, 92, 825; 2004, 30, 208) tunnistatakse kehtetuks.

(3) Tehnilise normi ja standardi seadus (RT I 1999, 29, 398; 2009, 23, 143) tunnistatakse kehtetuks.

(4) Seadmete energiatõhususe seadus (RT I 2003, 78, 525; 2008, 8, 59) tunnistatakse kehtetuks.

(5) Õigusaktides sisalduvad viited käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 kohaselt kehtetuks tunnistatavatele seadustele loetakse viideteks toote nõuetele vastavuse seaduse asjakohastele sätetele. Toote ja teenuse ohutuse seadusele viitavad sätted, mis käsitlevad teenuse ohutust, loetakse viideteks tarbijakaitseseaduse asjakohastele sätetele.

2. peatükk
SEADUSE JÕUSTUMINE

§ 29. Seaduse jõustumine

(1) Toote nõuetele vastavuse seadus ja käesolev seadus jõustuvad 2010. aasta 1. oktoobril.

(2) Käesoleva seaduse § 24 jõustub kümnendal päeval pärast käesoleva seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 15 ja 19 ning § 22 jõustuvad päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json