Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 28, 145

Pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.05.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2010. a otsusega nr 668

§ 1. Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 2008, 49, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, ja pakend, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks;»;

2) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva seadusega sätestatud kohustused annab aktsiisimaksja taaskasutusorganisatsioonile üle kirjalikus lepingus fikseeritud kuupäeval. Aktsiisimaksja ei saa tagasiulatuvalt üle anda selliseid kohustusi lepingu sõlmimisele eelnenud maksustamisperioodi eest, mille täitmise tähtaeg on möödas, sõltumata sellest, kas pooled on lepingust tulenevad kohustused täitnud.»;

3) seaduse lisa «Pakendiaktsiisi määrad» asendatakse lisaga järgmises sõnastuses:

«Lisa
pakendiaktsiisi seaduse juurde

PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD

Maksustatav pakend Aktsiisimäär kroonides kg kohta
1) klaas 10
2) plastik 40
3) metall 40
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 20
5) puit 20
»;

4) seaduse lisa «Pakendiaktsiisi määrad» asendatakse lisaga järgmises sõnastuses:

«Lisa
pakendiaktsiisi seaduse juurde

PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD

Maksustatav pakend Aktsiisimäär eurodes kg kohta
1) klaas   0,60
2) plastik 2,5
3) metall 2,5
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1,2
5) puit 1,2
».

§ 2. Pakendiseaduse (RT I 2004, 41, 278; 2010, 10, 45) § 21 lõike 41 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) pakendile, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki ja rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks;».

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json