Teksti suurus:

Päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 29, 151

Päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 20.05.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2010. a otsusega nr 665

§ 1. Päästeteenistuse seaduses (RT I 2008, 8, 57; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Õppepraktika läbimise ajal ei laiene koosseisuvälisele päästeteenistujale käesoleva seaduse §-d 11 ja 12.»;

2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Päästepeadirektoriks ja päästedirektoriks nimetatakse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooniga isik.»;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Päästepealikuks, päästepeaspetsialistiks ja päästejuhtivspetsialistiks nimetatakse kõrgharidusega isik.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

«§ 101. Päästeametniku nimetamine ja määramine muule ametikohale valitsusasutuses ja rahvusvahelises organisatsioonis

(1) Päästeametniku päästeteenistussuhte võib tema nõusolekul peatada seoses nimetamisega tähtaegselt riigiteenistusse muule erialast ettevalmistust eeldavale ametikohale või määramisega vastavale ametikohale rahvusvahelises organisatsioonis.

(2) Päästeametniku nimetab teises valitsusasutuses või määrab rahvusvahelises organisatsioonis ametikohale kuni kolmeks järjestikuseks aastaks selles asutuses või organisatsioonis sellekohast õigust omav isik. Päästeametniku nõusolekul võib tähtaja möödumisel tähtaega pikendada kuni kolme aasta võrra.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel vabastatakse päästeametnik teenistusest teises valitsusasutuses või rahvusvahelises organisatsioonis ning nimetatakse samale või teisele sama astme ametikohale, kus ta töötas enne teise asutusse või organisatsiooni tööle asumist.

(4) Päästeametnikule, kelle päästeteenistussuhe on peatatud seoses nimetamisega ametikohale teises valitsusasutuses või määramisega ametniku ametikohale rahvusvahelises organisatsioonis, maksab päästeasutus või teine valitsusasutus tema soovil palka tema viimase päästeametniku ametikoha järgi.»;

5) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11) tegevteenistuse aeg Eesti kaitseväes.»;

6) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõna «päästeametnikele» sõnaga «päästeteenistujale»;

7) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Käesolevas paragrahvis nimetatud riiklik vanaduspension määratakse ja seda makstakse pärast töötamise lõpetamist päästeteenistuja ametikohal ning pärast vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse maksmist.»;

8) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

«(6) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud vanaduspensioni suurendamisele.

(7) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud riiklikku vanaduspensioni koos vanaduspensioni suurendamisega, siis lõpetatakse vanaduspensioni suurenduse maksmine kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud vanaduspensioni suurendamise õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus riiklikule pensionile üldistel alustel.

(8) Kohus teatab 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult Sotsiaalkindlustusametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud vanaduspensioni suurendamisele.»;

9) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat ja kes ei saa riiklikku pensioni, on õigus kuni kolm aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist jääda vanaduspensioni ootele.»;

10) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

«(21) Isik, kes on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni viieaastase vangistuse, kaotab õiguse käesolevas paragrahvis sätestatud päästeteenistuja vanaduspensioni oote toetusele.

(22) Kui isikule maksti käesolevas paragrahvis sätestatud päästeteenistuja vanaduspensioni oote toetust, siis lõpetatakse toetuse maksmine kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Käesolevas paragrahvis sätestatud õiguse kaotamise korral säilib isikul õigus taotleda pensioni üldistel alustel.

(23) Kohus teatab 10 tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates kirjalikult Päästeametile asjaolust, millega seoses kaob isikul õigus käesolevas paragrahvis sätestatud päästeteenistuja vanaduspensioni oote toetusele.»;

11) seadust täiendatakse §-ga 202 järgmises sõnastuses:

«§ 202. Päästeteenistuja puhkus

(1) Päästeteenistuja põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

(2) Põhipuhkus ja teised puhkused antakse päästeteenistujale käesolevas seaduses ja muudes seadustes sätestatud alustel ja korras.

(3) Vähemalt kolmeaastase päästeteenistuse staaži korral antakse päästeteenistujale kolmanda ja iga sellele järgneva aasta eest üks päev lisapuhkust, kuid kokku mitte rohkem kui kümme kalendripäeva.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud lisapuhkuse andmisel ei anta lisapuhkust avaliku teenistuse seaduse § 45 alusel.»;

12) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Siseministril ja Päästeameti peadirektoril on õigus kohaldada ergutusi kõigile päästeteenistujatele.»;

13) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

«§ 331. Päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 3 kohaldamine

Enne 2010. aasta 1. maid ametisse nimetatud päästepeadirektor ja päästedirektor peavad vastama käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 sätestatud nõudele 2015. aasta 1. jaanuariks.»;

14) seadust täiendatakse §-ga 332 järgmises sõnastuses:

«§ 332. Päästeteenistuse seaduse § 202 jõustumine

Käesoleva seaduse § 202 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.»

§ 2. Raudteeseaduse (RT I 2003, 79, 530; 2010, 8, 38) § 341 lõike 3 punktis 9 asendatakse sõna «päästeteenistuste» sõnaga «päästeasutuste».

§ 3. Planeerimisseaduses (RT I 2002, 99, 579; 2010, 19, 101) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna «päästeteenistusega» sõnaga «päästeasutusega»;

2) paragrahvi 292 lõikes 8 asendatakse sõna «päästeteenistus» sõnaga «päästekeskus».

§ 4. Spordiseaduse (RT I 2005, 22, 148; 2009, 62, 405) § 20 lõikes 3 asendatakse sõnad «päästeteenistusele» sõnaga «päästekeskusele».

§ 5. Loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna «päästeteenistus» sõnaga «päästeasutus»;

2) paragrahvi 56 punktis 1 asendatakse sõnad «kohalikule päästeteenistusele» sõnaga «päästekeskusele».

§ 6. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (RT I 1995, 30, 380; 2009, 62, 405) § 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «tuletõrje- ja päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse».

§ 7. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnadega «päästeasutuse tegevuse»;

2) paragrahvi 123 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõna «päästeteenistustele» sõnaga «päästeasutustele»;

3) paragrahvi 159 lõikes 1 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnadega «päästeasutuse tegevuse».

§ 8. Avaliku koosoleku seaduses (RT I 1997, 30, 472; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 9 asendatakse läbivalt sõna «päästeteenistusele» sõnaga «päästeasutusele»;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 6 ja § 12 punktis 3 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse».

§ 9. Looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258; 2009, 53, 359) § 38 lõike 5 punktis 6 asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse» ja § 62 lõikes 1 asendatakse sõna «päästeteenistus» sõnaga «päästekeskus».

§ 10. Taimekaitseseaduse (RT I 2004, 32, 226; 2009, 48, 321) § 792 lõikes 3 asendatakse sõnad «Päästeameti piirkondlikku päästeteenistust» sõnaga «päästekeskust».

§ 11. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse (RT I 1993, 26, 442; 2009, 5, 35) § 21 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «tuletõrje- ja päästeteenistuses» sõnaga «päästeasutustes».

§ 12. Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse (RT I 2001, 97, 603; 2008, 48, 266) § 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «kohalikule päästeteenistusele» sõnaga «päästekeskusele».

§ 13. Püsiasustusega väikesaarte seaduses (RT I 2003, 23, 141; 2007, 25, 133) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 4 asendatakse sõnad «korrakaitse- ja päästeteenistused» sõnadega «politsei- ja päästeasutused»;

2) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Politsei- ja päästeasutuste tegevuse koordineerimine

Väikesaare politsei- ja päästeasutuste tegevuskava koostamisel kuulatakse ära väikesaare üldkogu arvamus.»

§ 14. Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2010, 10, 44) § 278 tekstis asendatakse sõna «päästeteenistuse» sõnaga «päästeasutuse».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json