Teksti suurus:

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 32, 162

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 04.06.2010 nr 33

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 3.

§ 1. Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruses nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2004, 102, 1652; 2009, 66, 973) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis.»;

2) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

«14) üldosakond – koordineerida ameti tööplaanide ja tegevuskava koostamist ning jälgida nende täitmist, planeerida riiklikku statistikaprogrammi ning koordineerida riiklike statistiliste vaatluste loetelu ja kirjelduste koostamist, korraldada ameti personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, hindamist, personalialase dokumentatsiooni haldamist, koolitustegevust, edastada Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale vajalikku informatsiooni ja dokumentatsiooni (sh personali- ja palgaarvestamisega seotud isikuandmeid) ning korraldada infovahetust, administreerida rahvusvahelisi projekte ja korraldada rahvusvahelist koostööd, korraldada ameti eelarvestamist, korraldada ameti valitsemisel oleva riigivara haldamist, korraldada riigihankeid, korraldada ameti õigusalast tööd ja nõustamist, osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja kooskõlastamisel, korraldada ameti asjaajamist ja arhiivitööd;»;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) kinnitab ameti töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud ameti töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses õigusaktidega;»;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7) esindab ametit ning annab volitusi ameti esindamiseks, sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks, esindamiseks kohtumenetluses ja tsiviilõiguslikes suhetes;»;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning vastutab eelarve otstarbeka täitmise eest;».

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 1. juulil.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json