Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 32, 163

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 04.06.2010 nr 34

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

§ 1. Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2008, 84, 1168; 2010, 4, 65) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) personaliandmete haldamine, Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine (sh personali- ja palgaarvestamisega seotud isikuandmete edastamine), infovahetuse korraldamine;»;

2) paragrahvi 23 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine;»;

3) paragrahvi 23 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 26. Peadirektori büroo

Peadirektori büroo põhiülesanded on peadirektori ja peadirektori asetäitjate nõustamine ning teenindamine, ameti avaliku suhtluse ja infomaterjalide avaldamise korraldamine, sisekommunikatsiooni arendamine ja korraldamine, veebilehe ja intraneti haldamine.»;

5) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, ameti poolt hallatavate riigi tulude ja tagatiste arvepidamise korra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;»;

6) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ning kulude eelarve kohta ja valvab eelarve otstarbeka täitmise üle;».

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 1. juulil.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json