Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti tegevusvaldkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 32, 159

Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti tegevusvaldkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 03.06.2010 nr 67

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 8 lõike 3, § 14 lõike 2 punkti 4 ja § 141 lõike 2, «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse» § 2, «Päästeseaduse» § 131 lõike 3, «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3, «Lennundusseaduse» § 4 lõigete 1 ja 7, «Liiklusseaduse» § 3 lõike 2, § 46 lõike 2, § 58, § 60 lõike 3 ja § 71 lõike 7, «Relvaseaduse» § 3 lõike 3, «Kaitseliidu seaduse» § 26 lõike 2, «Tolliseaduse» § 58 lõike 3, «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 19 lõike 6, «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7, § 176 lõike 2, § 212 lõike 4 ja § 4211 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 38 lõike 1 ja § 206 lõike 3, «Lõhkematerjaliseaduse» § 85 lõike 4, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 7, «Kohtuekspertiisiseaduse» § 91 lõike 3, «Keeleseaduse» § 5 lõike 5 ning «Politsei ja piirivalve seaduse» § 3 lõike 2, § 726 lõike 5 ja § 727 lõike 11 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 1995. a määruse nr 259 «Piiripunktide töökorralduse täiustamine» (RT I 1995, 61, 1030) punktides 1, 3 ja 4 asendatakse sõna «Piirivalveamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 83 «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RT I 1996, 22, 440; 2001, 99, 635) kinnitatud «Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1. Kõigil Eesti lipu all sõitvate laevade ja Eesti õhusõidukite kaptenitel teatada viivitamata nende poolt Läänemeres avastatud merekeskkonna reostusavariidest (merekeskkonna reostamisest naftasaaduste või teiste looduskeskkonnale või inimeste tervisele kahjulike ainetega) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele või Eesti sadamale.»;

2) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3. Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus või sadam edastab teate viivitamata Keskkonnainspektsioonile.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 83 «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RT I 1996, 22, 440; 2001, 99, 635) kinnitatud «Meresadamates, mereakvatooriumil, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel naftasaaduste käitlemise korra» punktis 7 asendatakse sõna «piirivalvele» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 18. septembri 1998. a määrusega nr 201 «Demineerimistööde korra kinnitamine» (RT I 1998, 81, 1354; 2009, 65, 448) kinnitatud «Demineerimistööde korra» punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8. Demineerimistööl tehtavast lõhketööst teavitatakse asukohajärgset politseiasutust.»

§ 5. Vabariigi Valitsuse 13. mai 1999. a määrusega nr 155 «Panga maastikukaitseala ja Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1999, 46, 530; 2009, 7, 48) kinnitatud «Narva jõe kanjoni maastikukaitseala välispiiri kirjelduses» asendatakse läbivalt sõnad «piirivalve läbilaskepunkt» sõnaga «piiripunkt» vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruses nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas» (RT I 2000, 62, 400; 2005, 7, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 9 asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeeriumiga» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga»;

2) paragrahvis 21 asendatakse sõna «Piirivalveameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 «Liikluseeskiri» (RT I 2001, 15, 66; 2010, 16, 85) lisa 1 «Liikluse reguleerimise märguanded» osa 2 «Reguleerija märguanded» tekstiosa «Peatamismärguanded» kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ees sõitev juht peab jääma seisma parempoolsel teepeenral, selle puudumisel sõidutee parempoolse ääre lähedal, kui taga sõitval alarmsõidukile kehtestatud nõuete kohaselt värvitud ja tähistatud alarmsõidukil töötab koos sinise vilkuriga ka punane vilkur (joonis 1, g) või taga sõitval tsiviilvärvides alarmsõidukil töötab koos sinise vilkuriga ka punane vilkur või koos sinise märgutulega ka punane märgutuli.»

§ 8. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 66 «Liikluse reguleerimise kord» (RT I 2001, 19, 102) §-s 5 asendatakse sõna «politseiprefekti» sõnaga «prefekti».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruses nr 67 «Liiklusjärelevalve teostamise kord» (RT I 2001, 19, 103; 2009, 65, 451) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 46 lõike 2 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 46 lõikega 17.»;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundit ning varustust kontrollitakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud korras.»;

3) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Liiklusjärelevalve teostajal on õigus kohaldada meetmeid ja erimeetmeid seaduses ning seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud alustel ja korras.»;

4) paragrahvi 26 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Plaanis määratakse kindlaks liiklusjärelevalve ülesanded §-s 3 loetletud objektide lõikes ja töömaht.»;

5) paragrahvi 27 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Plaanis määratakse kindlaks liiklusjärelevalve töömaht ja kontrolli regulaarsus §-s 3 loetletud objektide lõikes.»;

6) paragrahvi 29 punkt 5 ja § 30 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 30 lõikest 6 jäetakse välja kolmas lause;

8) paragrahvi 32 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

«2) alarmsõidukile kehtestatud nõuete kohaselt värvitud ja tähistatud alarmsõidukist punktis 1 nimetatud märguannetega või valjuhääldi kaudu;
3) alarmsõidukile kehtestatud nõuete kohaselt värvitud ja tähistatud alarmsõidukist ees sõitva sõiduki juhile alarmsõiduki sisselülitatud sinise ja punase vilkuriga;
4) tsiviilvärvides alarmsõidukist ees sõitva sõiduki juhile alarmsõiduki sisselülitatud sinise ja punase vilkuriga või sisselülitatud sinise ja punase märgutulega, andes vajaduse korral lisaks valjuhääldi kaudu korralduse sõiduki peatamiseks.»

§ 10. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 68 «Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord» (RT I 2001, 19, 104; 2009, 65, 448) § 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Liiklusõnnetus loetakse registreerituks, kui selle kohta on koostatud liiklusõnnetuse akt vastavalt käesoleva määruse §-le 8.»

§ 11. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 «Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord» (RT I 2001, 66, 390; 2009, 63, 415) § 2 lõikes 1 asendatakse sõna «Piirivalveametile» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametile».

§ 12. Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määruse nr 134 «Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 37, 228; 2008, 57, 317) § 4 lõikes 3, § 5 lõikes 5, § 6 lõikes 4 ja § 12 lõikes 4 asendatakse sõna «Piirivalveamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 13. Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 268 «Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord» (RT I 2002, 72, 436; 2004, 31, 216) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna «piirivalveametniku» sõnaga «politseiametniku»;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna «piirivalvet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskust.»

§ 14. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 148 «Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 242; 2008, 23, 151) pealkirjas ja § 1 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «piirivalve» sõnaga «politsei».

§ 15. Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 «Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord» (RT I 2004, 35, 247; 2008, 23, 153) § 12 lõikes 1 asendatakse sõna «piirivalve» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 16. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruses nr 189 «Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel» (RT I 2004, 43, 302; 2005, 52, 412) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetest 3 ja 4 jäetakse välja sõna «piirivalve,»;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna «Piirivalveametiga» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametiga».

§ 17. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» (RT I 2004, 61, 432; 2009, 63, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Konfiskeeritud narkootilise või psühhotroopse aine säilitamine ja hävitamine toimub «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.»;

2) paragrahvi 8 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Väärteoasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle käesoleva määruse §-s 3 nimetatud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel «Autoriõiguse seaduses» sätestatud korras.»;

3) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Asitõendi hävitamise aluseks on menetleja määrus, kohtuvälise menetleja otsus või määrus, kohtuotsus või kohtumäärus. Kiiresti riknevate asitõendite korral on asitõendi hävitamise aluseks menetleja määrus, kohtuvälise menetleja otsus või määrus.

(2) Hävitamisele kuuluva asitõendi hävitab vastavalt uurimisasutuse või kohtuvälise menetleja juhi või kohtu esimehe moodustatud asitõendi hävitamise komisjon. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline. Komisjon võib olla moodustatud ka alaliselt.»

§ 18. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 124 «Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord» (RT I 2005, 33, 253) § 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Juhul kui käesoleva määruse § 2 lõike 3 alusel ei ole määratud kriminaal- või väärteoasjas konfiskeeritud või asitõendiks oleva lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamise tähtaega, toimub hävitamine pärast süüteo aegumist või kohtulahendi jõustumist menetluse läbiviinud uurimisasutuse või kohtuvälise menetleja otsusel.»

§ 19. Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2005. a määruse nr 249 «Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 417; 2008, 7, 54) § 21 lõikes 5 ning § 23 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «piirivalve» sõnaga «politsei» vastavas käändes.

§ 20. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruses nr 258 «Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 57, 433; 2009, 64, 435) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri asutamise ja pidamise eesmärk on seaduse alusel võetud ja registrile edastatud sõrmejälgede töötlemine.»;

2) paragrahvi 7 punktist 1 jäetakse välja sõnad «(sh nende hallatavad ja kohalikud asutused)»;

3) paragrahvi 7 punktid 6 ja 7 ning § 11 lõike 2 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruses nr 259 «Riikliku DNA registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 57, 434; 2009, 64, 435) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri asutamise ja pidamise eesmärk on seaduse alusel võetud ja registrile edastatud DNA proovide analüüsi tulemusena saadud andmete töötlemine.»;

2) paragrahvi 8 punktist 1 jäetakse välja sõnad «(sh nende hallatavad ja kohalikud asutused)»;

3) paragrahvi 8 punktid 6 ja 7 ning § 11 lõike 2 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruses nr 193 «Politseiasutuse ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus» (RT I 2007, 47, 332; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) «Karistusseadustiku» §-des 89–93 ja 110–112, § 114 punktis 7, § 151 lõikes 2, §-des 231–2373 ja 241–243, § 248 lõike 2 punktis 2 ja lõikes 3, §-s 251, § 252 lõike 2 punktis 2 ja lõikes 3, §-des 310 ja 311 ning §-s 415 sätestatud kuritegudes;»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) «Karistusseadustiku» §-des 201, 293–298 ja 299 ning § 3001 lõikes 2 sätestatud kuritegudes, kui kuriteo on toime pannud Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik või politseiametnik, kes on teenistuses «Politsei ja piirivalve seaduse» § 58 lõikes 1 nimetatud ametikohal, või kaitseväelane, kes on teenistuses «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 22 lõike 2 punktides 1–7 nimetatud ametikohal, või Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse juht;».

§ 23. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2008. a määruses nr 105 «Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded» (RT I 2008, 26, 176; 2009, 8, 55) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) politseiametnikud, kes on vanemspetsialisti või nooremspetsialisti ametikohal piiripunktis, kordonis, piirivalvelaeval, valmidusüksuses või Lennusalgas.»;

2) paragrahvi 12 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

«17) politseiametnikud, välja arvatud § 11 lõike 2 punktis 4 nimetatud politseiametnikud;»;

4) paragrahvi 17 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Käesoleva määruse § 11 lõike 2 punkt 4 kehtib kuni 1. septembrini 2015. a.»

§ 24. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruses nr 204 «Vere- ja bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ning nende toimingute tasustamise ja uuringu tulemustest teavitamise kord» (RT I 2009, 64, 434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui isiku nimi ei ole teada, kasutatakse proovinõu märgistamiseks ja saatekirja täitmiseks:
1) ametniku poolt prooviandja kohta antud informatsiooni;
2) kiirabikaardi või patsiendikaardi numbrit, kui tegemist on liiklusõnnetuses osalenud isikuga, kes on toimetatud tervishoiuteenuse osutaja juurde vältimatu arstiabi saamiseks.»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) katsutiga ühilduvad ja veeni diameetrile vastavad veenipunktsiooninõelad;»;

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Prooviandjat teavitatakse tema õigusest istuda vahetult enne vereproovi võtmist proovivõtmise ruumis. Prooviandja soovil antakse talle võimalus istuda kuni 15 minutit.»;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Lõigete 1 ja 3 nõudeid ei kohaldata, kui prooviandja on liiklusõnnetuses osalenud isik, kes on toimetatud tervishoiuteenuse osutaja juurde vältimatu arstiabi saamiseks.»;

5) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Kui prooviandja ei ole terviseseisundi tõttu võimeline urineerima, võtab uriiniproovi kateetriga tervishoiuteenuse osutajana registrisse kantud tervishoiutöötaja. Sellisel juhul ei kohaldata lõike 3 punktide 1–4 nõudeid.»;

6) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Proovimaterjali võltsimise kahtluse korral kohustab proovivõtja prooviandjat uuesti uriini koguma ja see märgitakse saatekirja. Kui proovimaterjali võltsimise kahtlus tekib uriiniproovi vabatahtliku andmise korral, toimetatakse prooviandja uriiniproovi võtmiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde või riiklikusse ekspertiisiasutusse.»;

7) paragrahvi 9 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad «käe- või jalaraudu või sidumisvahendit» sõnadega «käeraudu, jalaraudu või sidumisvahendit»;

8) paragrahvi 10 lõigete 1 ja 3 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõnu «Allkirjast andmisest keeldumine» sõnadega «või terviseseisundi tõttu allkirja mitteandmine»;

9) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna «ametnik» sõnaga «asutus»;

10) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kui vereproov võetakse liiklusõnnetuses osalenud isikult tema toimetamisel vältimatu arstiabi saamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde, vormistab ametnik saatekirja sündmuskohal või esitab nõude vereproovi võtmiseks tervishoiuteenuse osutajale telefoni teel. Telefoni teel esitatud nõue vormistatakse kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval nõude esitamisest arvates.»;

12) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõna «ametnik» sõnaga «asutus».

§ 25. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 210 «Isikute kaitse ja objektide valve korraldamise alused, teostamise viisid ning koostöö kord» (RT I 2009, 65, 444) § 6 lõikes 2 asendatakse sõna «politseiametniku» sõnaga «ametniku».

§ 26. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2009. a määruses nr 216 «Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord» (RT I 2009, 65, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) päästetöödel osaleva juriidilise isiku sõiduk ja maastikusõiduk;»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Päästetöödel osaleva juriidilise isiku sõiduk registreeritakse alarmsõidukiks liiklusregistris päästekeskuse kirjalikul nõusolekul. Nimetatud alarmsõiduk kustutatakse registrist omaniku, valdaja või päästekeskuse taotlusel.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «asjaomase asutuse» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti»;

4) paragrahvi 12 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

«Päästeasutuse ja päästetöödel osaleva juriidilise isiku alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:»;

5) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Päästeasutuse sõiduki esiustele kantakse mustade tähtedega komando või korrapidamisgrupi nimetus ja päästeasutuse embleem.»;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Päästetöödel osaleva juriidilise isiku sõiduki esiustele kantakse mustade tähtedega tema nimetus ja embleem. Vabatahtliku päästja sõidukile kantakse eritunnusena esiustele kiri «VABATAHTLIK».»;

7) paragrahvi 17 teksti täiendatakse pärast sõnu «sinine vilkur» sõnadega «või sinine märgutuli»;

8) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «asjaomase jälitusasutuse» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

Peaminister Andrus ANSIP
Regionaalminister
siseministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json