ERAÕIGUSMittetulundusühingud ja sihtasutused

Teksti suurus:

Erakonnaseadus (lühend - EKS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2011
Avaldamismärge:

Erakonnaseadus

Vastu võetud 11.05.1994
RT I 1994, 40, 654
jõustumine 16.06.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.1996RT I 1996, 37, 73908.06.1996
06.06.1996RT I 1996, 42, 81101.10.1996
17.06.1998RT I 1998, 59, 94110.07.1998
17.02.1999RT I 1999, 27, 39301.07.1999
29.01.2002RT I 2002, 21, 11704.03.2002
13.03.2002RT I 2002, 29, 17401.07.2002
07.05.2002RT I 2002, 42, 26424.05.2002
12.06.2002RT I 2002, 57, 35518.07.2002
03.12.2002RT I 2002, 102, 60201.01.2003
18.12.2002RT I 2003, 4, 2223.01.2003
18.12.2003RT I 2003, 90, 60101.01.2004, osaliselt 01.01.2008
28.06.2005RT I 2005, 47, 38718.09.2005
12.10.2005RT I 2005, 57, 45001.01.2006
11.10.2006RT I 2006, 48, 35718.11.2006
09.11.2006RT I 2006, 52, 38410.12.2006
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
14.02.2007RT I 2007, 24, 12601.07.2007
29.10.2009RT I 2009, 54, 36301.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
27.01.2010RT I 2010, 9, 4108.03.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
19.05.2010RT I 2010, 29, 15001.01.2011

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Erakonna mõiste

  (1) Erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, ning mis on registreeritud käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (2) Erakond on mittetulundusühing. Erakonnale laieneb mittetulundusühingute seadus niivõrd, kuivõrd käesolevas seaduses ei sätestata teisiti.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 2.  Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid
[RT I 2003, 4, 22 - jõust. 23.01.2003]

  (1) Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid on:
  1) erakonna kandidaatide esitamine ning valimiskampaania läbiviimine Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel;
  2) erakonna osalemine Riigikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu Riigikogu tegevuses, Euroopa Parlamenti valitud erakonnaliikmete kaudu Euroopa Parlamendi tegevuses, kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu volikogu tegevuses, Riigikogusse ja kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu vastavalt Vabariigi Presidendi valimisel, Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse täitevorgani moodustamisel, rahvusvahelises koostöös välisriikide erakondadega.

  (2) [Kehtetu - RT I 1996, 42, 811 - jõust. 01.10.1996]

§ 3.  Erakonna moodustamise territoriaalsuse põhimõte

  (1) Erakond moodustatakse territoriaalsuse põhimõttel. Erakond ei või asutada oma struktuuriüksusi asutustes, ettevõtetes ega organisatsioonides.

  (2) Eestis asutatud, registreeritud ja tegutsevate erakondade juhtorganid ning struktuuriüksused peavad asuma Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil. Erakonna struktuuriüksus võib asuda ka välisriigis, kui see ei ole vastuolus selle riigi seadustega.

§ 4.  Erakonna tegevuse piirangud

  (1) Keelatud on erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra või territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalseadusega.

  (2) Relvi valdavad, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjaväelisi harjutusi harrastavad ühingud või liidud ei või tegutseda erakonnana ega erakonna struktuuriüksusena.

  (3) Keelatud on sekkumine erakonna siseasjadesse, välja arvatud seadusega lubatud erijuhul.

  (4) Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil on keelatud teise riigi erakonna või selle struktuuriüksuse või muu poliitilise ühenduse või selle struktuuriüksuse moodustamine ja tegutsemine.

§ 5.  Erakonna liikmed

  (1) Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda.
[RT I 2006, 52, 384 - jõust. 10.12.2006]

  (2) Erakonna liikmeks astumisele, samuti väljaastumisele ja väljaarvamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

  (21) Erakonda astumiseks esitab isik erakonnale kirjaliku avalduse. Erakonnast väljaastumiseks esitab erakonna liige kirjaliku avalduse erakonnale või kohtu registriosakonnale. Erakonna liikme õigused ja kohustused tekivad erakonna liikmete nimekirja kandmisega ja lõpevad nimekirjas märke tegemisega erakonna liikmelisuse lõppemise kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 81 lõike 3 punktis 4 nimetatud juhul.
[RT I 2010, 29, 150 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Erakonna liikmeks ei või olla:
  1) õiguskantsler ja tema nõunikud;
  2) riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolör;
  3) kohtunik;
  4) prokurör;
  5) politseiametnik;
  6) tegevteenistuses olev kaitseväelane.
  7) [kehtetu - RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Vabariigi President peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.

  (5) Erakonnal ei või olla kollektiivliikmeid.

2. peatükk Erakonna asutamine ja selle tegevuse korraldus 

§ 6.  Erakonna asutamine

  (1) Erakond asutatakse lihtkirjalikus vormis asutamislepinguga. Erakonna asutamislepingule kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 1000 liiget.

§ 7.  Erakonna põhikiri ja programm

  (1) Erakonna tegevuse aluseks on põhikiri.

  (2) Erakonna põhikirjale kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses põhikirjale sätestatud nõudeid.

  (21) Erakonna põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

  (3) Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on programm. Selle kinnitamise ja muutmise kord sätestatakse erakonna põhikirjas.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 8.  Registrisse kandmise avaldus

  Erakonna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avaldusele tuleb lisaks mittetulundusühingute seaduse §-s 10 sätestatule lisada:
  1) juhatuse liikmete poolt allakirjutatud programm;
  2) erakonna liikmete nimekiri, mis sisaldab erakonna liikmete nimed, isikukoodid ja liikmeksastumise päeva, kuu ja aasta;
  3) erakonna sümboolika näidis või kavand, kui need on põhikirjaga ette nähtud.
[RT I 2002, 57, 355 - jõust. 18.07.2002]

§ 81.  Erakonna liikmete nimekiri

  (1) Erakonna liikmete nimekirja peab erakonna juhatus kohtu registriosakonna juures. Nimekirja kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, liikmeksastumise ning väljaastumise või väljaarvamise aeg.

  (2) Muudatusi erakonna liikmete nimekirjas teeb erakonna juhatus või juhatuse poolt selleks volitatud isik.

  (3) Kohtu registriosakond märgib erakonna liikmete nimekirja liikmelisuse lõppemise seoses:
  1) osakonnale esitatud erakonnast väljaastumise avaldusega;
  2) teise erakonda astumisega, kui teise erakonda astumise aeg on hilisem;
  3) asjaoluga, et isik ei ole Eesti kodanik ega Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik;
  4) isiku surmaga.

  (4) Kohtu registriosakond teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud märgete tegemisest viivitamata erakonda ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel ka asjaomast isikut.

  (5) Kohtu registriosakond avalikustab erakondade liikmete nimekirjad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri veebipäringusüsteemis. Muudatused avalikustatakse viivitamata. Isikukoodi asemel avalikustatakse sünniaeg.

  (6) Justiitsminister kehtestab määrusega erakonna liikmete nimekirja pidamise korra ning lõikes 4 sätestatud teavitamise korra.
[RT I 2010, 29, 150 - jõust. 01.01.2011]

§ 9.  Erakonna põhikirja registreerimise otsustamine

  (1) [Kehtetu - RT I 1996, 42, 811 - jõust. 01.10.1996]

  (2) Erakonda ei registreerita juba registrisse kantud või sellest kustutatud erakonna nime all.

§ 91.  Erakonna üldkoosolekul osalemine ja hääletamine

  Erakonna üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada erakonna liige või põhikirjas ettenähtud juhul tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine erakonna liige.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 10.  [Kehtetu - RT I 1999, 27, 393 - jõust. 01.07.1999]

§ 11.  [Kehtetu - RT I 1999, 27, 393 - jõust. 01.07.1999]

§ 12.  Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine, selle ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

  (1) Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine ning erakonna ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduse alusel. Erakondade ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Ühinemises või jagunemises osalevad erakonnad esitavad lisaks mittetulundusühingute seaduses ettenähtud andmetele ka käesoleva seaduse §-s 8 ettenähtud andmed. Erakonna liikmete nimekiri peab kajastama ühinemise või jagunemise järgset seisu.

  (2) Kohtu registriosakonnal on õigus nõuda erakonna juhatuselt käesoleva seaduse § 81 lõikes 2 nimetatud nimekirja esitamist registriosakonna määratud kuupäeva seisuga, kui on alust arvata, et erakonna liikmete tegelik arv on langenud alla 1000.

  (3) Kui erakonna liikmete arv langeb alla 1000 ning vabatahtlikku lõpetamist ei ole alustatud, võib sundlõpetamise algatamist taotleda lisaks mittetulundusühingute seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud isikutele ka kohtu registriosakond.

  (4) Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse või eesmärkidega erakonna tegevuse lõpetamine toimub põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

21. peatükk ERAKONNA VARA JA VAHENDID 
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 121.  Erakonna vara ja vahendid

  (1) Erakonna vara ja vahendite allikaks on üksnes tema poolt põhikirjaga kehtestatud liikmemaksud, käesoleva seaduse alusel saadud eraldised riigieelarvest, füüsiliste isikute annetused ning tulu erakonna varalt.

  (2) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset ega varjatud annetust.

  (3) Varjatud annetuseks loetakse mis tahes kaupade, teenuste, varaliste ja mittevaraliste õiguste loovutamist erakonnale tingimustel, mis ei ole kättesaadavad teistele isikutele.

  (4) Erakond võib sõlmida laenu- või krediidilepingu, kui laenuandja või krediidiandja on krediidiasutus ning leping on tagatud erakonna varaga või tema liikme käendusega.

§ 122.  Majandusaasta aruanne

  (1) Riigieelarvest eraldist saava erakonna raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduses.
[RT I 2010, 9, 41 - jõust. 08.03.2010]

  (2) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab igal aastal erakonna majandusaasta aruande ja esitab selle mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta.
[RT I 2009, 54, 363 - jõust. 01.01.2010]

§ 123.  Annetuste avalikkus

  (1) Erakonna poolt saadud annetuste kohta peab erakond registrit. Erakond avalikustab annetuste registri oma veebilehel.

  (2) Annetuste registris märgitakse annetaja nimi, tema kontaktandmed ning annetuse väärtus. Mitterahalise annetuse korral määrab annetuse väärtuse annetaja.

  (3) Annetuste registris toodud andmete õigsuse tagab erakonna juhatus.

  (4) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset annetust ega juriidilise isiku annetust. Sellise annetuse tagastab erakond võimaluse korral annetajale. Võimaluse puudumisel kannab erakond kümne päeva jooksul annetuse riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatava toetuse hulka.

§ 124.  Valimiskampaania rahastamise avalikkus

  (1) Erakond esitab aruande Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu või Euroopa Parlamendi valimiskampaania läbiviimiseks erakonna, käesoleva seaduse §-s 126 nimetatud mittetulundusühingute ja erakonna nimekirjas kandideerinud isikute poolt tehtud kulutuste ning kasutatud vahendite päritolu kohta korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjonil on õigus nõuda täiendavaid dokumente erakondade, käesoleva seaduse §-s 126 nimetatud mittetulundusühingute ja kandideerinud isikute poolt tehtud kulutuste ning kasutatud vahendite päritolu kohta.

§ 125.  Eraldised riigieelarvest

  (1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus eraldistele riigieelarvest. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga.
[RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

  (2) Riigikogu valimistel osalenud erakond, mis ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt:
  1) ühe protsendi häältest, saab riigieelarvest eraldist 9587 eurot aastas;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]
  2) neli protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 15 978 eurot aastas.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Erakondade ühinemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarve eraldis jagunevale erakonnale ning omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa. Erakonna jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis vastavalt erakondade jagunemislepingus sätestatud kokkuleppele. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus eraldisele riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.
[RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

  (4) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse poolt määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni poolt esitatud teatisest, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimistel saadud kohtade arvu.
[RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

  (5) Riigikogu valimiste toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast kuust.
[RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

  (6) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist jagunemisele järgnevast kuust. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimusi.
[RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

§ 126.  Annetuste piirangud tulenevalt erakonna liikmelisusest

  Käesolevas peatükis sätestatud piirangud erakonnale annetuste vastuvõtmisel ning annetuste avalikustamise nõuded laienevad ka mittetulundusühingule, mille liige erakond on. Erakonna annetused sellistele mittetulundusühingutele on lubatud.

§ 127. – § 1212. [Kehtetud - RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

22. peatükk VASTUTUS 
[RT I 2002, 102, 602 - jõust. 01.01.2003]

§ 1213.  [Kehtetu - RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 1214.  Erakonnale tehtava annetuse registreerimise ja avalikustamise korra rikkumine

  (1) Erakonnale tehtava annetuse registreerimise või avalikustamise korra rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 1215.  Erakonna majandustegevuse aastaaruande, vahendite kvartaliaruande ja valimiskampaania rahastamise avalikustamise korra rikkumine

  (1) Erakonna majandustegevuse aastaaruande või erakonnale laekunud vahendite kvartaliaruande või erakonna valimiskampaania rahastamise avalikustamise korra rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 1216.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 1214–1215 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

  (2) Käesoleva seaduse §-des 1214–1215 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Käesoleva seaduse §-des 1214–1215 sätestatud väärteoasju arutab maa- või linnakohus.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Seaduse rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT I 1998, 59, 941 - jõust. 10.07.1998]

  (2) Kuni VIII Riigikogu valimisteni võib erakondi asutada ja neid registreerida, kui neil on vähemalt 200 liiget.

  (3) Käesoleva seaduse § 11 rakendatakse VIII Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

  (4) Varem registreeritud erakonna kandmisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse tuleb avaldusele lisada üldkoosoleku protokoll, millega on kinnitatud erakonna põhikirja kehtiv redaktsioon ning valitud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avaldusele allakirjutanud juhatus.

  (5) Kuni 2004. aasta 1. jaanuarini erakonna sõlmitud laenulepingud ja krediidilepingud jäävad kehtima.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

  (6) Kui isik on kantud mitme erakonna liikmete nimekirja, tuvastab register, millisesse erakonda on isik hiljem astunud, ning märgib varasema erakonna liikmete nimekirjas isiku väljaastumise ajaks uude erakonda astumise aja 2011. aasta 20. jaanuariks.
[RT I 2010, 29, 150 - jõust. 01.01.2011]

§ 131.  [Kehtetu - RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

§ 14.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json