Teksti suurus:

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 178

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend

Vastu võetud 08.06.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorra seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

§ 1.  Plaani koostamise korraldus

  (1) Hädaolukorra lahendamise plaani (edaspidi plaan) koostamist juhib Vabariigi Valitsuse poolt määratud pädev täidesaatva riigivõimu asutus (edaspidi asutus).

  (2) Plaani koostamisse kaasatakse «Hädaolukorra seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt määratud asutused ning asutused ja juriidilised isikud, kellel on plaani koostamiseks vajalikku teavet või kes on seotud hädaolukorra lahendamisega.

  (3) Plaani koostamise aluseks on «Hädaolukorra seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud hädaolukordade nimekirjas loetletud hädaolukorrad, mille kohta koostatakse plaan ja vastava hädaolukorra kirjeldus.

§ 2.  Hädaolukorra lahendamise korraldus

  Plaanis kirjeldatakse, kes on juhtiv asutus või juhtivad asutused hädaolukorra lahendamisel, sealhulgas üleriigilisel, regionaalsel ja sündmuskoha tasandil.

§ 3.  Hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur

  Plaanis kirjeldatakse hädaolukorra lahendamise juhtimiseks ja koordineerimiseks moodustatud juhtimisstruktuuri.

§ 4.  Hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste või isikute ülesanded

  (1) Plaanis kirjeldatakse hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse ning muude asutuste ja juriidiliste isikute ülesandeid vastava hädaolukorra lahendamisel.

  (2) Plaanis kirjeldatakse juhtiva asutuse ülesandena:
  1) hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuuride moodustamist ning teiste asutuste ja isikute kaasamise vajadust;
  2) hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuuri töökorralduse ja strukturaalse ülesehituse määramist ning juhtimisstruktuuri toimepidevuse tagamist;
  3) hädaolukorra lahendamisel osalevate või hädaolukorra lahendamisega seotud asutuste ja isikute tegevuste koordineerimist;
  4) hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside kaasamise ja kasutamise koordineerimist, sealhulgas logistilise toe tagamist sündmuskohal (toitlustus, sanitaartingimused, hügieen, muu vajalik);
  5) hädaolukorra lahendamiseks vajaliku teabe kogumist ja analüüsimist;
  6) hädaolukorra lahendamisega seotud sündmuste arengu jälgimist;
  7) hädaolukorra mõjude hindamist elutähtsatele teenustele;
  8) hädaolukorra lahendamisel osalevate või hädaolukorra lahendamisega seotud asutuste ja isikute teabevahetuse korraldamist;
  9) koostöö korraldamist välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega hädaolukorra lahendamisega seotud küsimustes;
  10) vajadusel koostöö korraldamist kohalike omavalitsustega hädaolukorra lahendamisel;
  11) vajadusel elanikkonna evakueerimise ehk elanike ajutise ümberpaigutamise ning evakueeritute paigutamise korraldamist;
  12) vajadusel evakueeritute ja evakueeritud vara kaitse korraldamist;
  13) avalikkuse teavitamist hädaolukorra lahendamisest;
  14) ülevaate omamist hädaolukorra lahendamist puudutavatest ressurssidest;
  15) õppuste korraldamise koordineerimist vastavaks hädaolukorraks valmistumisel.

§ 5.  Hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste või isikute teabevahetuse korraldus

  Plaanis kirjeldatakse, kes on juhtiv asutus hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja juriidiliste isikute teabevahetuse korraldamisel ning milliseid tegevusi teabevahetuse korraldamisel rakendatakse.

§ 6.  Avalikkuse hädaolukorrast teavitamise korraldus

  Plaanis kirjeldatakse, milline asutus on vastutav avalikkuse hädaolukorrast ja hädaolukorra tekkimise vahetust ohust teavitamisel ja milline asutus on juhtiv asutus hädaolukorra lahendamisest teavitamise korraldamisel ning milliseid tegevusi avalikkuse teavitamise korraldamisel rakendatakse.

§ 7.  Rahvusvahelise koostöö korraldus hädaolukorra lahendamisel

  (1) Plaanis kirjeldatakse välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile abipalve esitamise korraldust, tuues välja, kellel on õigus otsustada abipalve esitamise vajaduse üle.

  (2) Plaanis kirjeldatakse, milline on juhtiv asutus rahvusvahelise koostöö korraldamisel ning milliseid tegevusi rahvusvahelise koostöö korraldamisel rakendatakse.

§ 8.  Muud olulised hädaolukorra lahendamisega seotud küsimused

  (1) Plaanis kirjeldatakse evakueerimise korraldust, sealhulgas kirjeldatakse, milline asutus või ametiisik otsustab evakueerimise vajaduse üle ning milline asutus korraldab evakueerimise läbiviimist, kui selle läbiviimise vajadus on vastava hädaolukorra puhul tõenäoline.

  (2) Plaanis kirjeldatakse kulude hüvitamise korraldust, sealhulgas kirjeldatakse, millisele asutusele esitatakse taotlused hädaolukorra lahendamisele kaasatud asutuste ja juriidiliste isikute poolt eelarveväliste kulude hüvitamiseks ning milline asutus esitab koondtaotluse kulude hüvitamiseks Vabariigi Valitsuse reservist.

  (3) Vajadusel kirjeldatakse plaanis muid olulisi hädaolukorra lahendamisega seotud küsimusi.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json