Teksti suurus:

Toimepidevuse plaani koostamise juhend

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 180

Toimepidevuse plaani koostamise juhend

Vastu võetud 08.06.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorra seaduse» § 39 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib elutähtsa teenuse osutaja poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani (edaspidi plaan) koostamise korraldust.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) elutähtis teenus – teenus, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks;
  2) elutähtsa teenuse osutamise kriitilised tegevused (edaspidi kriitilised tegevused) – tegevused, mille katkestused ohustavad tõsiselt asutuse või ettevõtte võimekust osutada elutähtsat teenust ning takistavad asutuse või ettevõtte sõnastatud eesmärkide saavutamist teenuse osutamisel;
  3) katkestus – negatiivne kõrvalekalle teenuse eesmärgi- ning plaanipärasel osutamisel, mis on põhjustatud kas prognoositavast (näiteks streik) või ootamatust (näiteks elektrikatkestus, torm) sündmusest;
  4) kriitiliste tegevuste minimaalse toimepidevuse nõuded – elutähtsa teenuse kriitiliste tegevuste maksimaalne katkestuste lubatud kestus ja nõutav taasteaeg, samuti muud valdkondlikes õigusaktides ning lepingutes ettenähtud kohustused teenuse osutamiseks;
  5) maksimaalne katkestuse lubatud kestus – kriitilise tegevuse katkemise periood, mille möödumisel pole juriidiline isik või asutus võimeline osutama elutähtsat teenust seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktides või lepingutes ettenähtud tingimustel;
  6) nõutav taasteaeg – teenuse osutaja poolt määratud aeg kriitilise tegevuse jätkamiseks ning taastamiseks.

§ 3.  Plaani koostamise korraldus

  (1) Elutähtsa teenuse osutaja koostab plaani elutähtsa teenuse riskide maandamiseks ennetavate tegevuste kaudu ning kriitiliste tegevuste taastamiseks katkestuste järgselt.

  (2) Plaani aluseks on «Hädaolukorra seaduse» alusel koostatud elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs.

  (3) Elutähtsa teenuse osutaja esitab plaani elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavale asutusele või elutähtsat teenust korraldava asutuse määratud allasutusele iga aasta 1. detsembriks.

  (4) Kui plaani pole aasta jooksul muudetud, siis asutus või juriidiline isik teavitab korraldavat asutust muudatuste puudumisest.

§ 4.  Plaani koostamine

  (1) Plaan sisaldab detailset kirjeldust nende kriitiliste tegevuste kohta, mille katkestuste ennetusele, tagajärgede leevendamisele ning toimepidevuse taastamisele plaan on suunatud.

  (2) Plaan on kättesaadav, loogiline ja arusaadav isikute jaoks, kes on vastutavad plaani elluviimise eest.

  (3) Plaanis määratakse isikud, kes vastutavad plaani ülevaatamise ning uuendamise eest.

  (4) Kui teenuse osutamise eripärasid arvestades pole otstarbekas rakendada kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 5 kirjeldatud osasid, siis võib jätta vastava osa käsitluse alt välja. Vastavat otsust põhjendatakse.

  (5) Plaan koosneb järgmistest osadest:
  1) plaani eesmärk;
  2) plaani kasutuselevõtu tingimused;
  3) töötajate andmed;
  4) kriitiliste tegevuste minimaalse toimepidevuse nõuded;
  5) ressursside loetelu ja asukoht;
  6) teenuse osutamise alternatiivasukoht;
  7) detailsed taastestsenaariumid;
  8) töötajate ohutuse tagamine;
  9) katkestustest teavitamise korraldus;
  10) plaani testimine.

§ 5.  Plaani eesmärk

  Plaanis defineeritakse selgelt eesmärk ja tulemus, milleni soovitakse jõuda.

§ 6.  Plaani kasutuselevõtu tingimused

  (1) Plaanis tuuakse välja katkestuse ulatus, mille ilmnemise korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid.

  (2) Plaanis kirjeldatakse plaani kasutuselevõtu protseduuri.

  (3) Plaanis tuuakse välja plaani elluviimise eest vastutavate isikute loetelu, ülesanded ning volitused plaani elluviimisel.

§ 7.  Töötajate andmed

  Plaanis tuuakse välja elutähtsa teenuse osutamise seisukohast oluliste töötajate nimed ning nende sidevahendite andmed. Andmeid ajakohastatakse regulaarselt.

§ 8.  Kriitiliste tegevuste minimaalse toimepidevuse nõuded

  Plaanis näidatakse elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi käigus määratud:
  1) kriitilise tegevuse maksimaalne lubatud katkestuse kestus;
  2) kriitilise tegevuse katkestuse nõutav taasteaeg;
  3) muud seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktides või lepingutes ettenähtud kohustused elutähtsa teenuse osutamiseks.

§ 9.  Ressursside loetelu ja asukoht

  (1) Plaanis tuuakse välja loetelu kriitilise tegevuse süsteemselt oluliste ja alternatiive nõudvate ressursside kohta.

  (2) Ressursside loetelu koostamise aluseks on elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi käigus määratletud kriitiliste tegevuste ressursid.

  (3) Plaanis antakse teavet elutähtsa teenuse osutamiseks vajalike ressursside paiknemise kohta, kaasa arvatud vajalike lepingute, operatsioonisüsteemide, rakenduste, andmefailide, kasutusjuhendite ning programmi-, süsteemi- ja kasutajadokumentatsiooni varuasukoht.

§ 10.  Alternatiivasukoht

  (1) Sõltuvalt elutähtsa teenuse kriitilise tegevuse olulisusest ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi käigus määratud katkestuste riskiklassist, määratakse teenuse osutamiseks vajalik alternatiivasukoht.

  (2) Alternatiivasukoht on piisavalt kaugel põhiasukohast ning alternatiivasukohas on ajakohased andmed ja vajalik seadmestik, süsteemid ning alternatiivsed töökohad, et taastada ja hallata elutähtsa teenuse osutamise seisukohast kriitilisi tegevusi piisava aja vältel olukorras, kus põhiasukoht on kahjustatud või ligipääs sinna on piiratud.

  (3) Plaanis kirjeldatakse protseduure, mida rakendatakse elutähtsa teenuse osutamiseks vajalike ressursside transpordiks põhiasukohast alternatiivasukohta.

§ 11.  Detailsed taastestsenaariumid

  Detailseid taastestsenaariumid kajastavad abinõusid katkestuste likvideerimiseks ning lisaks alljärgnevat:
  1) inimeste turvalisust;
  2) võimalusi katkestuste ennetamiseks;
  3) strateegilisi ning operatiivseid võimalusi katkestuse likvideerimiseks;
  4) abinõusid edasiste kahjustuste vältimiseks;
  5) abinõusid kriitilise tegevuse taastamiseks alternatiivses asukohas, kui alternatiivasukoht on vajalik.

§ 12.  Töötajate ohutuse tagamine

  (1) Plaanis tuuakse välja protseduurid, millega tagatakse kõigi elutähtsa teenuse osutaja töötajate ohutus.

  (2) Plaanis kirjeldatakse evakuatsiooni korraldust, kui katkestus võib ohustada paljude töötajate elu või tervist.

§ 13.  Katkestustest teavitamise korraldus

  (1) Teavitamise korralduses määratakse, kuidas ja millal teavitatakse töötajaid, tarnijaid, äripartnereid ning kliente elutähtsa teenuse kriitiliste tegevuste katkestustest.

  (2) Plaanis määratletakse infovahetuse toimimise eest vastutavad isikud.

  (3) Plaanis tuuakse välja võimalikud teavitusega seonduvad probleemid, mis võivad tekkida suuremate katkestuste ajal. Samuti kirjeldatakse probleemide lahendeid, mis tagavad õigeaegse ja piisava avalikkuse teavitamise elutähtsa teenuse toimepidevuse suuremate katketuste korral.

§ 14.  Harjutused

  (1) Plaani osas korraldatakse regulaarselt harjutusi.

  (2) Plaanis näidatakse, millised harjutused on läbi viidud ja milliseid harjutusi planeeritakse ning esitatakse harjutuste kohta alljärgnevad andmed:
  1) harjutuste aeg;
  2) harjutuste eesmärk;
  3) harjutuste ulatus;
  4) oodatavad ning saavutatud tulemused.

§ 15.  Määruse paragrahvi 3 lõike 3 rakendussätted

  (1) Elutähtsa teenuse osutaja ei esita plaani elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavale asutusele või elutähtsat teenust korraldava asutuse määratud allasutusele 2010. aasta 1. detsembriks.

  (2) Elutähtsa teenuse osutaja esitab plaani 2011. aastal elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavale asutusele või elutähtsat teenust korraldava asutuse määratud allasutusele 1. jaanuariks.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json