Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 174

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» muutmine

Vastu võetud 09.06.2010 nr 19

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16 alusel.

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määrust nr 11 «Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» (RTL 2005, 28, 387; 2009, 11, 131) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 3 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 2 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 8. Harrastuspüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg

(1) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta esitatakse lisas 3 toodud vormi kohaselt.

(2) Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed esitatakse 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.»;

4) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 9. Harrastuspüügi andmete esitamise kord

(1) Kalastuskaardi omanik esitab käesoleva määruse §-s 8 nimetatud andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

(2) Lisas 3 toodud vormi lahtrisse «püügipiirkond» märgitakse:
1) merel – Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut, kus püügiruudud number 28-2 ja 29-2 tähistavad vastavalt Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikut, püügiruut number 28-5 tähistab Liivi lahte, püügiruut number 29-4 tähistab Väinamerd ning 32-1 ja 32-2 tähistavad Soome lahte;
2) siseveekogul – veekogu nimi.

(3) Harrastuspüügi andmete esitamise vorm esitatakse elektrooniliselt, saadetakse tähtkirjaga või antakse kalastuskaardi andjale üle. Elektrooniliselt esitatud harrastuspüügi andmete esitamise vorm peab olema kinnitatud «Digitaalallkirja seadusega» sätestatud nõuetele vastava digitaalallkirjaga.

(4) Kalastuskaardi andja sisestab talle eelmise kuu jooksul esitatud harrastuspüügi andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta internetipõhisesse andmebaasi järgmise kuu 15. kuupäevaks.»;

5) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) lisa 3 asendatakse uue lisaga (lisatud).

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

Lisa

/otsingu_soovitused.json