Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 176

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 09.06.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» (RTL 2007, 22, 380; 2009, 62, 903) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6) ettemakse on toetuse väljamakse toetuse saajale kulutuste prognoosi alusel;»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Kui struktuurifondide või Ühtekuuluvusfondi (edaspidi fond) vahendite kaasrahastamiseks antakse projektile toetust Eesti riigi sihtotstarbeliselt eraldatavatest täiendavatest vahenditest (edaspidi riiklik struktuuritoetus), tehakse väljamakse proportsioonis fondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditele sätestatud määradega.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Rakendusüksus ei pea lõigetes 2 ja 21 sätestatut järgima programmi puhul, kui see on kooskõlas kinnitatud programmi eelarvega.»;

4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lõigetes 3 ja 31 nimetatud juhtudel peab rakendusüksus tagama, et väljamakstud fondi ja riikliku struktuuritoetuse kogusumma ja määr ei ületa taotluse rahuldamise otsuses või selle puudumisel meetme tingimustes ette nähtud fondi ja riikliku struktuuritoetuse kogusummat ja määra projekti lõpuks.»;

5) paragrahvi 3 lõike 7 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõiked 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

«(12) Toetuse saaja tagab rakendusüksusele esitatud väljamakse taotluse ja täiendavate dokumentide asjakohasuse ja õigsuse ning väljamakse taotluse aluseks olevate dokumentide ja käesoleva määruse § 9 lõigetes 5 ja 6 ning § 91 lõikes 7 nimetatud dokumentide nõuetele vastavuse ja säilitamise kuni «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi seadus) §-s 5 nimetatud tähtajani.

(13) Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja esitatud väljamakse taotluse andmete õigsust, vajadusel väljamakse taotluse aluseks olevate ning § 9 lõigetes 5 ja 6 ning § 91 lõikes 7 nimetatud dokumentide nõuetele vastavust ja kulude abikõlblikkust. Kui toetuse saaja või partner on hankija «Riigihangete seaduse» tähenduses, siis kontrollib rakendusüksus riigihangete teostamise korra järgimist.»;

7) paragrahvi 9 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Pärast ettemakse summale vastava omafinantseeringu ärakasutamise tõendamist võib toetuse saaja taotleda uut ettemakset või kooskõlas meetme määrusega teisi käesolevas määruses sätestatud väljamakseid.»;

8) paragrahvi 91 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ettemakse teostatakse põhjendatud juhul vastavalt seaduse § 23 lõikele 45 iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud ettemaksete piirmäära ulatuses:
1) riigiasutusest toetuse saajale;
2) riigi asutatud sihtasutusest, avalik-õiguslikust juriidilisest isikust või kohaliku omavalitsuse asutusest toetuse saajale, kui nii on sätestatud meetme tingimustes;
3) pangagarantii olemasolul sihtasutusest, mittetulundusühingust või riigi äriühingust toetuse saajale, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.»;

9) paragrahvi 91 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ettemakse summa ei tohi ületada kulutuste prognoosi kohast kolme kuu rahavajaduse summat. Kui meetme tingimustes on sätestatud kvartaalsest harvem sagedus toetuse väljamakseteks, võib rakendusüksus erandjuhtudel anda ettemakse maksimaalselt kuue kuu rahavajaduse summas.»;

10) paragrahvi 91 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Toetuse saaja esitab vähemalt kord kvartalis rakendusüksusele ettemaksena saadud toetuse ja sellele vastava omafinantseeringu kulude tõendamiseks nõutavad kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid. Lõikes 2 sätestatud erandjuhtudel võib toetuse saaja esitada kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksuse nõusolekul kord poole aasta jooksul.»;

11) paragrahvi 91 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Kulude tõendamisel loetakse ärakasutatuks taotluse rahuldamise otsuses või programmis sätestatud toetuse määra alusel omafinantseering ja toetus samaaegselt, välja arvatud § 3 lõigetes 2, 3 ja 31 sätestatud juhtudel.»

Minister Jürgen LIGI
Riigi eelarvepoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivar SIKK

/otsingu_soovitused.json