Teksti suurus:

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Infoühiskonna edendamine» arendamise investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Infoühiskonna edendamine» arendamise investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 16.06.2008 nr 275
RTL 2008, 53, 745
jõustumine 16.06.2008

Muudetud järgmise korraldusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.06.2010 nr 224 (RT III 2010, 25, 38) 4.06.2010


«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuni 2008. a korraldusega nr 274 ««Eesti infoühiskonna arengukava 2013» rakendusplaani 2008–2009 heakskiitmine» kinnitada majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Infoühiskonna edendamine» arendamise investeeringute kava (lisatud).

 

  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2008. a korralduse nr 275 «Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna«Infoühiskonna edendamine» arendamise investeeringute kava kinnitamine»
lisa
(Vabariigi Valitsuse 4. juuni 2010. a korralduse nr 224 sõnastuses)
[RT III 2010, 25, 38 – jõust. 4.06.2010]

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Infoühiskonna edendamine» arendamise investeeringute kava

Jrk nr Projekti nimetus Projekti kestus Toetuse saaja Projekti maksumus*
(mln kr)
Maksimaalne toetuse määr
(%)
1 E-Toimiku kohtuväliste väärteomenetlejate infotehnoloogiline lahendus 36 kuud Siseministeerium 17,8 100
2 ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku infosüsteemi ajakohastamine ning arendamine 36 kuud Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 8,2 100
3 Avalik E-Toimik (AET), I etapp 24 kuud Justiitsministeerium 8,1 100
4 Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide turvalisuse tõstmine 24 kuud Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 30 100
5 E-Toimiku arendamine 24 kuud Justiitsministeerium 23,2 100

* Projekti maksumus sisaldab käibemaksu.

[RT III 2010, 25, 38 – jõust. 4.06.2010]

 

/otsingu_soovitused.json