Teksti suurus:

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2011
Avaldamismärge:

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine

Vastu võetud 15.03.1996 nr 83
RT I 1996, 22, 440
jõustumine 30.03.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2000RT I 2000, 73, 45617.09.2000
18.12.2001RT I 2001, 99, 63524.12.2001
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010

Läänemere piirkonna merekeskonna kaitse konventsiooni rakendamise seaduse § 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I 2001, 99, 635 - jõust. 24.12.2001]

1. Kinnitada:

1) «Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise kord» (juurde lisatud);

2) «Välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise kord» (juurde lisatud);

3) [Kehtetu – RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

4) «Meresadamates, mereakvatooriumil, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel naftasaaduste käitlemise kord» (juurde lisatud).

 

2. [Kehtetu – RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

3. Keskkonnaministeeriumil korraldada järelevalvet kinnitatud õigusaktide järgimise üle ja tagada vastavate abinõude rakendamine.

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse15. märtsi 1996. a määrusega nr 83
[RT I 2010, 32, 159 – jõust. 18.06.2010]

 

Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise kord

 

1. Kõigil Eesti lipu all sõitvate laevade ja Eesti õhusõidukite kaptenitel teatada viivitamata nende poolt Läänemeres avastatud merekeskkonna reostusavariidest (merekeskkonna reostamisest naftasaaduste või teiste looduskeskkonnale või inimeste tervisele kahjulike ainetega) Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele või Eesti sadamale.

[RT I 2010, 32, 159 – jõust. 18.06.2010]

 

2. Teates peavad avastatud reostuse kohta olema järgmised andmed:

1) aeg (kuupäev, kellaaeg);

2) koht (geograafilised koordinaadid);

3) tuule ja lainetuse suund ning tugevus reostusavarii paigas;

4) reostuse kirjeldus (ulatus, eeldatav reoaine kogus);

5) eeldatav reostusallikas;

6) vee reostusavarii avastanud laeva või õhusõiduki andmed (nimi, kutsung, registreerimisnumber).

 

3. Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus või sadam edastab teate viivitamata Keskkonnainspektsioonile.

[RT I 2010, 32, 159 – jõust. 18.06.2010]

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse15. märtsi 1996. a määrusega nr 83

 

Välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise kord

 

1. Kõigil Eesti lipu all sõitvate laevade kaptenitel teatada kõigist juhtumitest, kui välissadamates pole laevalt nende soovist hoolimata vastu võetud saasteaineid (pilsiveed, ballastveed, reoveed, prügi jms.).

 

2. Teade edastada võimalikult kiiresti Keskkonnainspektsioonile.

Teade peab sisaldama:

1) juhtumi kuupäeva;

2) laeva nime, kutsungit, kodusadamat;

3) laevaomaniku nime;

4) laevapere ja reisijate arvu;

5) kohta (riik, linn, sadam), kus ei võetud vastu saasteaineid;

6) juhtumi kirjeldust (milliste saasteainete ja kogustega oli tegemist);

7) põhjuse kirjeldust (liigne viivitamine, seadmete ebasobiv asukoht, seadmete kasutamine tehniliselt võimatu jne.);

8) infot, kas laevalt teatati ettenähtud ajal vajadusest sadamas reoaineid ära anda.

[RT I 2000, 73, 456 - jõust. 17.09.2000]

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse15. märtsi 1996. a määrusega nr 83
[RT I 2010, 32, 159 – jõust. 18.06.2010]

 

Meresadamates, mereakvatooriumil, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel naftasaaduste käitlemise kord

 

1. Võimalike reostusavariide vältimiseks peab naftasaaduste käitlemine toimuma ainult selleks eraldatud kai ääres või Keskkonnainspektsiooni poolt loa saanud naftatankeri abil. Loa väljastab Keskkonnainspektsioon pärast vastava kirjaliku taotluse läbivaatamist.

[RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

2. Sadamad on kohustatud töötama 1. juuniks 1996. a. välja avariiliste reostuste kõrvaldamise plaani ja kooskõlastama selle Keskkonnainspektsiooniga.

[RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

3. Sadamad tuleb varustada hiljemalt 1. oktoobriks 1996. a. reostuse kõrvaldamiseks vajalike tehniliste vahenditega. Varustuse nimekiri kooskõlastatakse Keskkonnainspektsiooniga.

[RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

4. 150-se ja suurema kogumahutavusega naftatankerite operaatorid on kohustatud enne 1. juunit 1996. a. esitama Keskkonnainspektsioonile kooskõlastamiseks naftareostuste puhuks ettenähtavate erakorraliste abinõude plaani.

[RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

5. Naftasaaduste käitlemisest merel teatatakse eelnevalt Keskkonnainspektsioonile.

[RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

 

6. Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel on naftasaaduste käitlemine lubatud ainult sadamates.

 

7. Naftasaaduste käitlemisel merel peavad naftatankerid pärast 1. oktoobrit 1996. a. olema varustatud vähemalt 3-kordsele laevapikkusele vastavate naftapoomide ja skimmeriga nafta eemaldamiseks veepinnalt. Tekkinud reostus tuleb püüda viivitamata kõrvaldada omal jõul. Reostusjuhtumist teatada Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele või Keskkonnainspektsioonile.

[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

 

8. Naftasaaduste käitlemisel naftaterminaalides peab naftatanker olema ümbritsetud naftapoomidega.

Reostusjuhtumist teatada viivitamatult sadama juhtkonnale ja Keskkonnainspektsioonile.

[RT I 2000, 73, 456 – jõust. 17.09.2000]

Sadamas reostusjuhtumitest teatamise kord nähakse ette reostuse kõrvaldamise plaanis.

 

9. Naftatankeritel kasutatavad voolikud peavad olema katsetatud ja heaks kiidetud Eesti Vabariigi volitusi omava klassifikatsiooniühingu poolt.

 

10. Käesoleva korra järgimise eest sadamas vastutab sadama juhtkond.

Vastutav isik nähakse ette reostuse kõrvaldamise plaanis.

Naftasaaduste käitlemise eest väljaspool sadamat vastutab laeva kapten.

 

/otsingu_soovitused.json