Teksti suurus:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2016
Avaldamismärge:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 10.07.2001 nr 237
RT I 2001, 66, 390
jõustumine 16.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2003RT I 2004, 3, 1001.04.2004
04.11.2005RT I 2005, 59, 46817.11.2005
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010


Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Laevaloa taotlemine

  (1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva, mis ei ole sõjalaev (edaspidi välisriigi laev), sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas oleva vormi kohase taotluse Välisministeeriumile või välisesindusele.

  (2) Välisesindus edastab lõikes 1 nimetatud taotluse kohe Välisministeeriumile.

  (3) Välisriigi sõjalaevale loa andmine Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks toimub Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» kohaselt.
[RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

§ 2.  Laevaloa taotluse kooskõlastamine

  (1) Välisministeerium esitab saabunud välisriigi taotluse ühe kalendripäeva jooksul Kaitseministeeriumile ja Politsei- ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (2) Juhul kui välisriigi laev kavatseb peatuda Eesti sadamas, saadab Välisministeerium taotluse ühe kalendripäeva jooksul kooskõlastamiseks ka Maksu- ja Tolliametile.
[RT I 2005, 59, 468 - jõust. 17.11.2005]

  (3) Juhul kui välisriigi laev saabub epideemia või eriti ohtliku loomataudi piirkonnast, saadab Välisministeerium taotluse ühe kalendripäeva jooksul kooskõlastamiseks ka Terviseametile ning Veterinaar- ja Toiduametile.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Lõigetes 1–3 nimetatud valitsusasutused vaatavad taotluse läbi viie kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning märgivad taotlusele osas «Täidavad Eesti ametiasutused» taotluse saabumise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, ametiisiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.

  (5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõigete 1-3 kohaselt kaitseminister, ametite peadirektorid ja inspektsiooni peadirektor või nende poolt volitatud ametiisikud.

§ 3.  Laevaloa andmine

  (1) Välisministeerium kontrollib ühe kalendripäeva jooksul taotluses esitatud andmeid ja §-s 2 nimetatud kooskõlastusi ning teeb otsuse laevaloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

  (2) Välisriigi laevale antakse üldjuhul laevaluba ühekordseks sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre.

  (3) –(4)
[Kehtetud – RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (5) Välisministeerium või välisesindus teatab välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele ja Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest 7 kalendripäeva enne välisriigi laeva kavandatavat sisenemist Eesti Vabariigi sisemerre.

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 «Välisriigi laevalelaevaloa taotlemise ja andmise kord»
lisaLAEVALOA TAOTLUSE VORM

APPLICATION FORM FOR ENTRY CLEARANCE

Taotleja
Applicant

Kuupäev
Date

1.

Laeva lipuriik ja tüüp
Nationality and type of ship
 

2.

Laeva nimi ja registreerimisnumber
Name and registration number of the ship
 

3.

Laeva mõõtmed: pikkus, laius, süvis
Dimensions: Length (o/a)/Breadth (extreme)/Draught (max)
 

4.

Kutsung
Call sign
 

5.

Kapteni/komandöri nimi, meeskonna ja teadusliku personali liikmete arv
Name of captain/master/commanding officer and number of crew members and number of scientific personnel
 

6.

Lähtesadam enne Eesti Vabariigi sisemerre sisenemist
Last port of departure before entering internal waters of the Republic of Estonia
 

7.

Eesti Vabariigi sisemerre sisenemise kuupäev, eeldatav kellaaeg (GMT) ja koordinaadid
Date, estimated time (GMT) and point on entry into internal waters of the Republic of Estonia
 

8.

Eesti sihtsadam ja eeldatav sihtsadamas viibimise aeg
Port of destination in Estonia, estimated duration of stay in port (anchorage)
 

9.

Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemeres seilamise skeem
Route within Estonian territorial waters
 

10.

Eesti Vabariigi sisemerest lahkumise eeldatav kuupäev ja koordinaadid
Estimated date of departure and point of exit from internal waters of the Republic of Estonia
 

11.

Sihtsadam pärast Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerest lahkumist
Next port of destination after departure from Estonia
 

12.

Reisi eesmärk
Purpose of visit
 

13.

Muud load ja informatsioon
Additional permits and information
 

14.

Esindaja Eestis
Representative in Estonia
 

15.

Allkiri
Signature
 

TÄIDAVAD EESTI AMETIASUTUSED
TO BE COMPLETED BY ESTONIAN AUTHORITIES
 

Vastu võetud
 

Otsus
 

Vastatud
 


[RT I 2005, 59, 468 - jõust. 17.11.2005]

/otsingu_soovitused.json