Teksti suurus:

Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord

Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2011
Avaldamismärge:

Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

Vastu võetud 27.04.2004 nr 148
RT I 2004, 35, 242
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2005RT I 2005, 35, 27501.07.2005
29.05.2008RT I 2008, 23, 15114.06.2008
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatud tolliformaalsuste teostamise korda rakendatakse järgmiste kaupade, transpordivahendite ja asjade importimisel ja eksportimisel:
  1) kaitsejõudude, politsei ja päästemeeskonna (edaspidi üksus) transpordivahendid, kaup ja isikkoosseisu asjad;
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]
  2) julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup;
  3) rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu kaup ja transpordivahendid ning relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu liikmete isiklikud asjad ja transpordivahendid (edaspidi välisriigi üksuse varustus).

  (2) Määrust ei rakendata alkoholi ja tubakatoodete tolliformaalsuste teostamisel, kui seaduse või välislepinguga ei sätestata teisiti.

  (3) [Kehtetu – RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 2.  Üksuse varustuse ja julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba nimekiri

  (1) Üksuse varustuse ja julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise lihtsustamiseks on lubatud asendada tollideklaratsioon määruse lisa kohase varustuse nimekirjaga (edaspidi nimekiri).

  (11) Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe alusel tegutsevad välisriikide üksused esitavad nimekirja asemel nimetatud kokkuleppe alusel kinnitatud vormi 302. Eesti kaitsejõud kasutavad määruse lisas 2 esitatud vormi (lisatud).
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) Nimekiri koostatakse enne üksuse ja varustuse või julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba ühendusevälisest riigist Eestisse saabumist või Eestist ühendusevälisesse riiki lahkumist. Nimekirja kinnitab üksuse ülem või tema volitatud isik või Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik (edaspidi vastutav isik).

  (3) Nimekiri koostatakse kahes eksemplaris ning täidetakse eesti või inglise keeles.

  (4) Kui kauba importimise või eksportimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang, esitatakse koos nimekirjaga vastav kohustuslik dokument või kontrollitakse riikliku registri kannet.

  (5) Nimekiri aktsepteeritakse tollis. Nimekirja üks eksemplar tagastatakse esitajale, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 3.  Välisriigi üksuse varustuse nimekiri

  (1) Välisriigi üksuse varustusele transiidi või ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamisel esitab Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik varustuse Eestisse saabumisel nimekirja kolmes eksemplaris.

  (2) Toll aktsepteerib nimekirja. Nimekirja kaks eksemplari tagastatakse esitajale, kolmas eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Välisriigi üksuse ja varustuse Eestist ühendusevälisesse riiki lahkumisel esitatakse tollile varustuse Eestisse saabumisel tolli poolt aktsepteeritud nimekirja kaks eksemplari.

  (4) Toll märgib nimekirjale Eestist lahkumise kuupäeva ja kellaaja.

  (5) Nimekirja üks eksemplar tagastatakse nimekirja esitajale, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 4.  Tolliformaalsuste teostamine nimekirja kandmata kaubale

  Kui üksuse või välisriigi üksuse isikkoosseisul on kaasas kaupa, mida ei ole nimekirja kantud, lähtutakse tolliformaalsuste teostamisel reisijale kohaldatavatest tollieeskirjadest.

§ 5.  Lisadeklaratsiooni esitamise kohustus

  (1) Kui nimekirjas loetletud kaup võõrandatakse, esitab vastutav isik tollieeskirjades ettenähtud korras täidetud tollideklaratsiooni (edaspidi lisadeklaratsioon).
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (11) Nõukogu määruse (EÜ) nr 150/2003, millega peatatakse teatavate relvade ja muu sõjaväevarustuse imporditollimaksud (EÜT L 25, 30.01.2003, lk 1–6), rakendamisel esitatakse lisadeklaratsioon ja nimetatud nõukogu määruse III lisas esitatud pädeva asutuse tõend.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) [Kehtetu – RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (3) [Kehtetu – RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 6.  Salastusmärkega kaup

  (1) Kui vastutav isik esitab nimekirja, milles sisalduva teabe kohta on vastavalt «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele» tehtud salastusmärge ning kaupa on kirjeldatud sõnadega «julgeoleku- või kaitseotstarbeline kaup», siis aktsepteerib toll nimekirja ilma kaupa ja saatedokumente kontrollimata.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) Kui esitatakse lisadeklaratsioon, märgitakse kauba tariifse klassifikatsiooni asemel tähiseks «9910 1019 00» ning koos lisadeklaratsiooniga ei esitata tollile tollieeskirjades ettenähtud lisadokumente.

  (3) Lisadeklaratsiooni esitaja arvutab tasumisele kuuluva importimisel kogutava maksusumma ja märgib selle lisadeklaratsioonile.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 7.  Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg

  (1) Lisadeklaratsioon esitatakse kauba vabasse ringlusse lubamise või võõrandamise päevale järgneva 30 päeva jooksul.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) [Kehtetu – RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 8.  [Kehtetu – RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 9.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json