Teksti suurus:

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning kantselei põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 170

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning kantselei põhimäärus

Vastu võetud 10.06.2010 nr 71

Määrus kehtestatakse «Võrdse kohtlemise seaduse» § 15 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

  (1) Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (edaspidi volinik) on iseseisvalt tegutsev «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» ja «Võrdse kohtlemise seaduse» nõuete täitmist jälgiv ning muid seadusega talle pandud ülesandeid täitev sõltumatu ja erapooletu asjatundja.

  (2) Voliniku ingliskeelne nimetus on Gender Equality and Equal Treatment Commissioner.

  (3) Voliniku venekeelne nimetus on ynoлнoмoчeнный no гeндepнoмy paвнonpaвию и paвнoмy oбpaщeнию.

§ 2.  Voliniku kantselei

  (1) Voliniku kantselei (edaspidi kantselei) on volinikku teenindav asutus.

  (2) Volinik kantselei juhina kinnitab kantselei struktuuri ja koosseisu.

  (3) Voliniku ajutisel äraolekul asendab volinikku tema määratud ametnik.

  (4) Kantselei ametnikud abistavad ja nõustavad volinikku tema töös, täites voliniku antud korraldusi.

  (5) Kantselei ingliskeelne nimetus on Office of the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner.

  (6) Kantselei venekeelne nimetus on Кaнцeляpия ynoлнoмoчeннoгo no гeндepнoмy paвнonpaвию и paвнoмy oбpaщeнию.

§ 3.  Voliniku sümboolika

  (1) Voliniku pitser on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 35 mm ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri äärel on sõnad «Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik».

  (2) Volinikul on oma nimega dokumendiplangid, mille kujundus- ja turvaelemendina kasutatakse väikest riigivappi.

§ 4.  Voliniku ja kantselei tegevuse finantseerimine ja raamatupidamisarvestus

  (1) Voliniku ja kantselei tegevuseks vajalikud kulud kaetakse riigieelarvest ning nähakse ette Sotsiaalministeeriumi eelarves eraldi real.

  (2) Voliniku ja kantselei majandustehinguid kajastatakse Sotsiaalministeeriumi raamatupidamisarvestuses ja valitsemisala majandusaasta aruandes.

§ 5.  Lepingute sõlmimine

  Volinik sõlmib oma pädevuse ning voliniku ja kantselei tegevuseks eraldatud eelarve piires oma ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid.

§ 6.  Voliniku ja kantselei asukoht

  Volinik ja kantselei asuvad Tallinnas. Voliniku ja kantselei postiaadress on Gonsiori 29, 15027 Tallinn.

2. peatükk TÖÖKORD 

§ 7.  Seaduste nõuete täitmise jälgimine

  «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» ja «Võrdse kohtlemise seaduse» nõuete täitmise jälgimisel volinik:
  1) kogub riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutustelt, haridus- ja teadusasutustelt, koolituse korraldamisega tegelevatelt institutsioonidelt ning tööandjatelt teavet «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» §-de 9–11 ning tööandjatelt, haridus- ja teadusasutustelt, koolitust korraldavatelt asutustelt ja isikutelt ning ministeeriumidelt teavet «Võrdse kohtlemise seaduse» §-de 12–14 täitmise kohta ning analüüsib seda;
  2) kogub ja analüüsib andmeid naiste ja meeste ning «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise ja nende lahendamise juhtumite kohta;
  3) kogub tööandjatelt teavet «Võrdse kohtlemise seaduse» § 11 rakendamise kohta ning analüüsib seda;
  4) kogub muud õigusalast ja sotsiaalset teavet, mis on seotud naiste ja meeste ning «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtte ellurakendamisega;
  5) jälgib naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist meedias, eelkõige töö- ja koolituspakkumistes.

§ 8.  Arvamuse andmine diskrimineerimise kohta

  (1) Isikute avalduste vastuvõtmisel ja arvamuste andmisel võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta menetleb volinik esitatud avaldusi, lähtudes «Haldusmenetluse seadusest», arvestades «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» ja «Võrdse kohtlemise seaduse» erisusi.

  (2) Omal algatusel antud arvamuse puhul või avalduse esitanud isiku nõusolekul edastab volinik arvamuse teadmiseks või soovitusena isikule, kes vastutab võrdse kohtlemise põhimõtte järgimise eest arvamuse aluseks olevas olukorras.

§ 9.  Seaduste mõju analüüsimine

  Seaduste mõju analüüsimisel naiste ja meeste ning «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute seisundile ühiskonnas volinik:
  1) analüüsib õigusaktide ning nende rakendamisest tuleneva mõju vastavust «Soolise võrdõiguslikkuse seaduses» sätestatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute võrdse kohtlemise põhimõttele, üldistab analüüsi tulemused ning informeerib nendest asjakohaseid institutsioone;
  2) analüüsib Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise alast õigusloomet ja edastab vastavat informatsiooni asjakohastele institutsioonidele;
  3) tellib uuringuid ja edastab analüüsi tulemusi avalikkusele ja asjakohastele institutsioonidele.

§ 10.  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamine

  (1) Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamiseks volinik:
  1) koostab ja annab välja oma tegevust ning naiste ja meeste ja «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtet tutvustavaid materjale;
  2) teavitab avalikkust naiste ja meeste ning «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute võrdse kohtlemisega seotud küsimustest;
  3) teeb koostööd teiste riikide analoogiliste institutsioonide ja nende ühendustega;
  4) osaleb Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alases õigusloomes;
  5) käivitab projekte ning osaleb projektides ja programmides, mille eesmärgiks on õigusalase teadlikkuse tõstmine naiste ja meeste ning «Võrdse kohtlemise seaduse» § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel jagunevate isikute võrdse kohtlemise valdkondades.

  (2) Volinik teeb soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisel koostööd teiste asutuste ning isikutega, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ja õiguskantsleriga.

§ 11.  Muud voliniku ülesanded

  (1) Volinik nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel.

  (2) Volinik teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele, samuti kohaliku omavalitsuse üksustele ning nende asutustele õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta.

  (3) Volinik nõustab ja teavitab Vabariigi Valitsust ja valitsusasutusi ning kohaliku omavalitsuse üksuste asutusi «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» ja «Võrdse kohtlemise seaduse» rakendamist puudutavates küsimustes.

§ 12.  Aruandlus

  (1) Volinik avaldab hiljemalt järgmise aasta 31. maiks oma veebilehel ülevaate enda ja kantselei eelmise aasta tegevusest.

  (2) Volinik avaldab oma ülesannete täitmise käigus saadud teabel põhinevaid aruandeid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta.

Peaminister Andrus ANSIP


Sotsiaalminister Hanno PEVKUR


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json