Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 167

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 10.06.2010 nr 68

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõikega 7.

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434; 2010, 6, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 422 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) dokumendi fail enne 1. septembrit 2008. a välja antud õppekirjanduse loeteluga.»;

2) paragrahvi 423 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Paragrahvi 422 punktis 3 nimetatud dokumendi faili lisab õppekirjanduse alamregistrisse registri vastutav töötleja. Dokumendi failis on õppekirjanduse kohta järgmised andmed:
1) õppekirjanduse liik (õpik, tööraamat, töövihik, muu);
2) õppeaine, mille õpetamiseks õppekirjandust kasutatakse;
3) riiklik õppekava, mille raames õppekirjandus kasutusele võetakse;
4) pealkiri;
5) autori nimi (nimed);
6) õppekirjanduse väljaandja nimi (füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi) või nimetus;
7) väljaandmise aasta;
8) kooliaste või klass, kus õppekirjandus kasutusele võetakse;
9) võõrkeelse õppekirjanduse puhul andmed, mitmenda võõrkeelena (A-, B- või C-keel) õpetamiseks õppekirjandus registreeritakse;
10) võõrkeele õppeks kasutatava õppekirjanduse puhul selle vastavus Euroopa Nõukogu kehtestatud keeleoskustasemele.»

Peaminister Andrus ANSIP
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json