Teksti suurus:

Isikute kaitse ja objektide valve korraldamise alused, teostamise viisid ning koostöö kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Isikute kaitse ja objektide valve korraldamise alused, teostamise viisid ning koostöö kord

Vastu võetud 17.12.2009 nr 210
RT I 2009, 65, 444
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010


Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 3 lõike 2 alusel.

1. peatükk ISIKUTE KAITSE 

§ 1.  Isikukaitse

  (1) Isikukaitse on politsei poolt meetmete planeerimine ja rakendamine lähtuvalt ohuhinnangust eesmärgiga ennetada ja tõrjuda ohtu, mis on suunatud kaitstava isiku elu, tervise või kehalise puutumatuse vastu.

  (2) Kaitstav isik on isik, kelle suhtes rakendatakse isikukaitset.

§ 2.  Isikukaitse teostamise viisid

  (1) Isikukaitse teostamise viisid on ihukaitse, mobiilkaitse ja komplekskaitse.

  (2) Ihukaitse on kaitstava isiku vahetu kaitsmine ühe või mitme politseiametniku poolt.

  (3) Mobiilkaitse on kaitstava isiku ohutuse tagamine transpordivahendiga liikudes.

  (4) Komplekskaitse on ihukaitse ja mobiilkaitse kombineeritud rakendamine.

§ 3.  Isiku ohustatuse kategooriad

  (1) Isiku ohustatuse kategooriad on järgmised:
  1) esimene kategooria – rünnaku risk ei ole tõenäoline;
  2) teine kategooria – rünnaku risk on tõenäoline;
  3) kolmas kategooria – rünnaku risk on kõrge;
  4) neljas kategooria – rünnak või selle risk on vahetu.

  (2) Isiku ohustatuse kategooria määrab Politsei- ja Piirivalveamet kaasates analüüsimisse teisi asutusi.

§ 4.  Isikukaitse korraldamine

  (1) Isikukaitse teostamise viiside ja rakendatavate meetmete planeerimisel lähtutakse kaitstava isiku ohustatuse kategooriast.

  (2) Kaitstaval isikul ei ole õigust isikukaitsest loobuda ega anda korraldusi selle teostamise viiside või ajalise kestuse muutmiseks.

2. peatükk OBJEKTIDE VALVE 

§ 5.  Objektivalve

  Objektivalve on erinevate meetmete planeerimine ning rakendamine lähtuvalt ohuhinnangust eesmärgiga tagada valvatava objekti ja selle juurde kuuluva territooriumi puutumatus ja vara säilimine.

§ 6.  Objektivalve teostamise viisid

  (1) Objektivalve teostamise viisid on mehitatud valve, tehniline valve, mobiilvalve ja kompleksvalve.

  (2) Mehitatud valve on objekti vahetu valvamine ühe või mitme ametniku poolt.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (3) Tehniline valve on objekti valvamine elektrooniliste valveseadmete abil, mis on sidekanali kaudu ühendatud lokaalse ja/või tsentraalse valvekeskusega.

  (4) Mobiilvalve on objekti perioodiline kontrollimine ja objektilt saabuvatele häiretele reageerimine liikuva politseipatrulli poolt.

  (5) Kompleksvalve on mehitatud valve, tehnilise valve ja mobiilvalve kombineeritud rakendamine.

§ 7.  Objekti ohustatuse kategooriad

  (1) Objekti ohustatuse kategooriad on järgmised:
  1) esimene kategooria – risk ei ole tõenäoline;
  2) teine kategooria – risk on tõenäoline;
  3) kolmas kategooria – risk on kõrge;
  4) neljas kategooria – risk on vahetu.

  (2) Objekti ohustatuse kategooria määrab Politsei- ja Piirivalveamet kaasates analüüsimisse teisi asutusi.

§ 8.  Objektivalve korraldamine

  (1) Objektivalve teostamise viiside ja rakendatavate meetmete planeerimisel lähtutakse valvatava objekti ohustatuse kategooriast.

  (2) Valvatava objekti valdajal ei ole õigust objektivalvest loobuda ega anda korraldusi selle ulatuse või viiside muutmiseks.

§ 9.  Sissepääsurežiimi tagamine

  (1) Objekti omaniku või valdaja taotlusel või objekti ohustatuse kategooriast lähtuvalt võib siseminister käskkirjaga panna Politsei- ja Piirivalveametile kohustuse tagada osaliselt või täielikult objektil kehtestatud sissepääsurežiim.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul peab objekti valdaja korraldama külaliste administreerimise.

3. peatükk KOOSTÖÖ ISIKUTE KAITSE JA OBJEKTIDE VALVE KORRALDAMISEL 

§ 10.  Koostöö isikute kaitse ja objektide valve korraldamisel

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, sh Riigikogu Kantselei, Riigikantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Riigikohus (edaspidi asutused) teevad oma pädevuse piires koostööd isikute kaitse ja objektide valve korraldamisel.

  (2) Koostööd erinevate asutuste vahel juhib ja koordineerib Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 11.  Asutuste kohustused

  Isikukaitse ja objektivalve korraldamiseks ja tagamiseks asutus:
  1) teavitab Siseministeeriumit ning Politsei- ja Piirivalveametit rahvusvaheliselt kaitstava isiku riiki kutsumisest ja saabumisest;
  2) kooskõlastab enne rahvusvaheliselt kaitstava isiku riiki saabumist Politsei- ja Piirivalveametiga tema visiidi programmi;
  3) eraldab vastavalt sisustatud ja sidevahenditega varustatud tööruumid ning kannab nende kommunaal- ja sidekulud;
  4) kannab Vabariigi Valitsuse määratud objekti tehniliseks valveks vajalike elektrooniliste valveseadmete projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise kulud;
  5) kannab isikukaitse ja objektivalve tagamisega seotud võimalikud lisakulud;
  6) teavitab Politsei- ja Piirivalveametit kaitstava isiku või valvatava objekti suhtes kavatsetavast või toimepandud õigusrikkumisest.

4. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json