Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 37, 226

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine

Vastu võetud 15.06.2010 nr 38

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)».

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 2009, 75, 1094) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 38 järgmises sõnastuses:

«38) aine liigi kood (classification code) tähistab klasside 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9 ainete ja esemete korral nende omadusi. Klass 1 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb koodi allklassi numbrist ja sobivusgrupi tähest, millised on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele. Klass 2 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb koodi numbrist ja ühest või enamast tähest, mis märgivad ohtliku omaduse gruppe. Klassi 7 ohtlikud ained ja esemed ei oma klassifikatsiooni koodi.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK)» sõnaga «Maanteeameti»;

3) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) kui ohtliku veose marsruudile jäävad maanteetunnelid, siis tunneli piirangu kood, mis on toodud lisa 1 tabeli veerus 10»;

4) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõna «veokirja» sõnadega «veodokumendi»;

5) paragrahvi 14 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 26 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

«(11) Tühi, puhastamata ja degaseerimata või deaktiveerimata paaksõiduk, kergpaagiga sõiduk, anumakogumiga sõiduk, MEGC, MEMU, paakkonteiner ja teisaldatav paak ning tühi sõiduk ja puhastamata puisteveose vahekonteiner peavad edasi kandma eelneva veose jaoks nõutud tahvleid kuni sõiduki või paagi puhastamise ja degaseerimiseni või deaktiviseerimiseni või nende ohtlikkuse kõrvaldamiseni. Nimetatud veovahendid peavad olema samal viisil suletud ja samal määral lekkekindlad, nagu nad oleksid täidetud.»;

7) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui lisa 1 tabeli veerus 11 on näidatud ohu tunnusnumber, peab ühte või enamat ohtlike veostega paaki vedav paaksõiduk või veoüksus lisaks kandma iga paagi või paagi osa külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid oranži värvi tahvleid, mis on sarnased lõikes 1 kirjeldatuile. Need oranži värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on ette nähtud igale paagis või paagi osas veetavale ainele.»;

8) paragrahvi 27 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kui lisa 1 tabeli veerus 11 on näidatud ohu tunnusnumber, peab puistes ohtlikke tahkeid aineid vedav veoüksus ja konteiner lisaks kandma iga veoüksuse või konteineri külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid oranži värvi tahvleid, mis on sarnased lõikes 1 kirjeldatuile. Need oranži värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on vastavalt lisa 1 tabeli veergudes 1 ja 11 ette nähtud igale veoüksuse või konteineris puistes veetavale ainele.»;

9) paragrahvi 27 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Veoüksuse puhul, mis veab ainult üht ainet, ei ole lõigetes 2 ja 4 ette nähtud tahvlid nõutavad tingimusel, et lõike 1 kohaselt ees ja taga asuvad tahvlid kannavad vastavaid lisa 1 tabeli veergudes 1 ja 11 ette nähtud ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit.»;

10) paragrahv 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 36. Väikeses koguses ohtlike ainete ja esemete vedu

(1) Käesoleva paragrahvi ja lisa 2 mõistes on ohtlikud ained ja esemed määratud veokategooriatesse 0, 1, 2, 3 või 4, nagu näidatud määruse lisa 1 tabeli veerus 10. Tühjad, puhastamata pakendid, mis on sisaldanud veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse samuti veokategooriasse «0». Tühjad, puhastamata pakendid, mis on sisaldanud muudesse kui veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse veokategooriasse «4».

(2) Kui veoüksuses veetavate ohtlike ainete ja esemete kogus ei ületa antud veokategooria jaoks (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad samasse kategooriasse) määruse lisa 2 tabeli veerus 3 toodud väärtuseid või käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt arvutatud väärtust (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad erinevatesse veokategooriasse), võib neid vedada saadetises ühes veoüksuses ilma määruse §-de 15, 27, 28, 31, 49 ja 50 sätteid rakendamata.

(3) Kui veoüksuses veetavad ohtlikud ained ja esemed kuuluvad samasse kategooriasse, on nende maksimaalne kogus veoüksuses näidatud lisa 2 tabeli veerus 3.

(4) Kui veoüksuses veetavad ohtlikud ained ja esemed on liigutatud ÜRO numbrite 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 alla, võib nende suurim lubatud kogus veoüksuse kohta olla 50 kg.

(5) Kui erinevatesse veokategooriatesse kuuluvaid ohtlikke kaupu veetakse samas veoüksuses, ei tohi koguse ja lõikes 6 toodud teguri korrutiste summa ületada 1000.

(6) Erinevate ohtlike ainete ja esemete samas veoüksuses koosveo üle otsustamiseks on 1. veokategooria korral tegur 50, lõikes 4 nimetatud 1. veokategooria ainete ja esemete korral tegur 20, 2. veokategooria korral tegur 3 ja 3. veokategooria korral tegur 1.»;

11) paragrahvi 371 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui määruse lisa 1 tabeli veerus 8 on näidatud aine või eseme kohta tähtnumbriline kood «E0», siis selle aine või eseme veol ei ole lubatud kasutada erandkoguse osas kehtivaid lihtsustusi. Kõik ülejäänud «E»-ga algavad tähtnumbrilised koodid tähendavad, et ADR-i sätteid ei rakendata, kui erandkoguses pakkimise tingimused on täidetud.»;

12) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõna «ARK» sõnaga «Maanteeamet»;

13) määruse lisad 1, 2, 9, 10, 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) lisa 6 punkti 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lisa 1 tabeli veerus 11 loetletud ohu tunnusnumbritel on järgmine tähendus:».

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

/otsingu_soovitused.json