Teksti suurus:

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

Vastu võetud 22.02.2005 nr 11
RTL 2005, 28, 387
jõustumine 13.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2006RTL 2006, 19, 33026.02.2006
04.12.2006RTL 2006, 87, 159817.12.2006
10.07.2008RTL 2008, 64, 91201.08.2008 , 1.12.2008
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
09.06.2010RT I 2010, 33, 17421.06.2010

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16 ning «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 alusel.
[RTL 2006, 19, 330 - jõust. 26.02.2006]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalastuskaardi vorm, kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord, vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ja mobiilimaksega harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu.
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

§ 2.  Kalastuskaart

  Kalastuskaart annab «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel õiguse harrastuslikuks kalapüügiks.

§ 3.  [Kehtetu – RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

2. peatükk KALASTUSKAARDI ANDMISE KORD JA KALASTUSKAARDI VORM 

§ 4.  Kalastuskaardi taotlemine ja taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Taotlus esitatakse elektrooniliselt, saadetakse posti teel kalastuskaardi andja aadressil või antakse kalastuskaardi andjale üle.

  (2) Kalastuskaardi andjale taotluse üleandmisel registreerib kalastuskaardi andja taotluse üleandmise kuupäeva ja minuti täpsusega kellaaja.

  (3) Posti teel esitatud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on kalastuskaardi andja märkinud oma dokumendihaldussüsteemis.
[RT I 2010, 33, 174 - jõust. 21.06.2010]

  (4) Kalapüügiseaduse § 11 lõikes 13 kehtestatud tähtajast varem esitatud taotluse jätab kalastuskaardi andja läbi vaatamata.

  (5) Kalastuskaardi taotlemisel, välja arvatud elektroonilisel taotlemisel, esitatakse kalastuskaardi andjale lisas 4 toodud vormikohane taotlus. Lisas 4 toodud taotluse vormile, mille väljastab kalastuskaardi andja, võib kalastuskaardi andja lisada taotleja teavitamiseks andmed püügiruutude kohta, mis on näidatud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2004, 29, 202) lisas 3 toodud kaardil. Kui püügivõimalus on piiratud isendite arvuga, tuleb taotluses märkida ka püüda soovitud isendite arv.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (6) Kui taotlus antakse kalastuskaardi andjale üle teise isiku eest, siis peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teisel isikul taotleja nimel taotlust üle andma.

  (7) Taotleja kinnitab taotluse oma allkirjaga. Elektrooniliselt edastatud taotlusel peab olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

§ 5.  Kalastuskaardi andmine

  (1) Kalastuskaardi andja registreerib saabunud taotluse kohe pärast selle kättesaamist. Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest taotlusel näidatud viisil või posti teel, kui taotlusel ei ole märget otsuse kättesaamise viisi kohta tehtud. Kalastuskaardi andmisest keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult.
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

  (2) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse, kui taotlust ei ole võimalik rahuldada püügivõimaluste puudumise tõttu, taotletud on rohkem kui «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 111 ja 112 alusel võimalik või esineb «Kalapüügiseaduse» § 11 lõikes 13 sätestatud alus kalastuskaardi andmisest keeldumiseks.
[RT I 2010, 33, 174 - jõust. 21.06.2010]

  (3) Kalastuskaardi andja kontrollib harrastuspüügiõiguse tasu laekumist selleks otstarbeks määratud pangakontole või taotleja poolt esitatud maksekorralduse alusel. Panga nimi ning pangakonto number, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks §-s 11 sätestatud viisil.

  (4) Kui taotlus vastab nõuetele, ei esine aluseid kalastuskaardi andmisest keeldumiseks ning harrastuspüügiõiguse tasu on makstud, koostab kalastuskaardi andja kalastuskaardi. Kalastuskaart väljastatakse Keskkonnaametist. Kalastuskaardi taotleja soovil saadab kalastuskaardi andja kalastuskaardi postiga taotlusel näidatud postiaadressil.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Kalastuskaardi andja peab väljastatud kalastuskaartide üle arvestust internetipõhises andmebaasis. Andmebaasi kasutamiseks väljastab Keskkonnaministeerium kalastuskaardi andjale kasutajatunnuse ja parooli.

§ 6.  Kalastuskaardi vorm

  (1) Kalastuskaardi vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Kalastuskaart trükitakse A5-formaadis blanketile, mis on varustatud turvamustriga ning nummerdatud.

§ 7.  Kalastuskaardile kantavad andmed ja kalastuskaardi kinnitamine

  (1) Kalastuskaardile kantakse järgmised andmed:
  1) kalastuskaardi omaniku ees- ja perekonnanimi;
  2) kalastuskaardi omaniku isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) sõltuvalt lubatud püügitingimustest kasutada lubatud püügivahendite arv või liik, vajadusel püüda lubatud kalaliik või isendite arv;
  4) püügivahendi märgistus;
  5) veekogu või veekogu osa, kus on lubatud püüda;
  6) kalastuskaardi kehtivusaja algus ja lõpp;
  7) viide «Kalapüügiseaduse» sättele, mis on püügi piiramise aluseks, ning keskkonnaministri määruse number ja kuupäev, millega püüki piiratakse;
  8) kalastuskaardi andnud asutus ja struktuuriüksus;
  9) kalastuskaardile alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi;
  10) andmise kuupäev.

  (2) Kalastuskaardi väljaandja annab kalastuskaardile numbri vastavalt kalastuskaartide andmise järjekorrale.

  (3) Kalastuskaart kinnitatakse kalastuskaardi väljaandja allkirja ja asutuse pitseriga.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

3. peatükk HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE KORD, ANDMETE ESITAMISE TÄHTAEG JA VORM 

§ 8.  Harrastuspüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg

  (1) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta esitatakse lisas 3 toodud vormi kohaselt.

  (2) Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed esitatakse 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.
[RT I 2010, 33, 174 - jõust. 21.06.2010]

§ 9.  Harrastuspüügi andmete esitamise kord

  (1) Kalastuskaardi omanik esitab käesoleva määruse §-s 8 nimetatud andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

  (2) Lisas 3 toodud vormi lahtrisse «püügipiirkond» märgitakse:
  1) merel – Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut, kus püügiruudud number 28-2 ja 29-2 tähistavad vastavalt Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikut, püügiruut number 28-5 tähistab Liivi lahte, püügiruut number 29-4 tähistab Väinamerd ning 32-1 ja 32-2 tähistavad Soome lahte;
  2) siseveekogul – veekogu nimi.

  (3) Harrastuspüügi andmete esitamise vorm esitatakse elektrooniliselt, saadetakse tähtkirjaga või antakse kalastuskaardi andjale üle. Elektrooniliselt esitatud harrastuspüügi andmete esitamise vorm peab olema kinnitatud "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastava digitaalallkirjaga.

  (4) Kalastuskaardi andja sisestab talle eelmise kuu jooksul esitatud harrastuspüügi andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta internetipõhisesse andmebaasi järgmise kuu 15. kuupäevaks.
[RT I 2010, 33, 174 - jõust. 21.06.2010]

4. peatükk HARRASTUSPÜÜGIÕIGUSE EEST TASUMIST TÕENDAVALE DOKUMENDILE KANTAVATELE ANDMETELE ESITATAVAD NÕUDED JA NÕUDED MOBIILTELEFONIGA HARRASTSUPÜÜGIÕIGUSE EEST TASUMISEL NING TASU MAKSMISE KONTROLLIMINE 
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

§ 10.  Harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavad andmed

  (1) «Kalapüügiseaduse» § 11 lõike 5 punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile tuleb kanda vähemalt järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kelle eest harrastuspüügiõigus tasutakse;
  2) märge, et tasutakse harrastusliku kalapüügiõiguse tasu;
  3) harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse kuupäev, kui soovitakse harrastuspüügiõiguse tekkimist hilisemast kui harrastusliku kalapüügiõiguse tasu maksmise kuupäevast.

  (2) Ühe dokumendiga saab tasuda harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ainult ühe isiku eest.

§ 101.  Mobiiltelefoniga harrastuspüügiõiguse eest tasumine ning tasu maksmise kontrollimine

  (1) Mobiilimakse puhul kontrollitakse harrastuspüügiõiguse tasu maksmist ja sellest tuleneva püügiõiguse olemasolu isikuttõendava dokumendi alusel isikoodi või selle puudumisel sünniaja järgi.

  (2) Mobiilimaksega harrastuspüügiõiguse eest tasumisel tuleb helistades sisestada mobiiltelefonilt järgmised andmed:
  1) lühinumber;
  2) harrastuskalapüügi õiguse perioodi kestvust kinnitav kood;
  3) selle isiku isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kes harrastuspüügiõiguse eest tasus või kui tasutakse teise isiku eest, selle isiku isikukood või sünniaeg, kelle eest harrastuspüügiõigus tasuti.

  (3) Mobiiltelefoniga harrastuspüügiõiguse eest tasumisel saab isik kinnituse makse tasumise ja teavituse harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse ja lõppemise kohta lühisõnumitega. Harrastuspüügiõiguse tasu maksmisel mobiiltelefoniga ühe päeva pikkuse perioodi eest saab isik kinnituse makse tasumise ja harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse kohta ühe lühisõnumiga. Juhised mobiiltelefoniga harrastuspüügiõiguse eest tasumisel ja teate tasu maksmise ebaõnnestumise ning selle põhjuse kohta saab isik häälkäsklustega.

  (4) Harrastuspüügiõiguse eest tasumiseks tehakse mobiilimakse lühinumber teatavaks väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

§ 11.  Makseandmete teatavakstegemine

  Panga nimi ning pangakonto number, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel ning väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

5. peatükk HARRASTUSLIKU KALAPÜÜGIÕIGUSE TASU 

§ 12.  [Kehtetu – RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

§ 121.  Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

  (1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu suurus sõltub tasumist tõendavale dokumendile märgitud harrastuspüügiõiguse kehtivusajast.

  (2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, välja arvatud «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel, on järgmine:
  1) 1 päeva eest - 15 krooni;
  2) nädala eest – 25 krooni;
  3) 6 kuu eest – 120 krooni;
  4) 12 kuu eest – 180 krooni.
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud püügiõiguse tasule lisandub teenustasu vastavalt panga hinnakirjale panga maksekorraldusega harrastuspüügiõiguse tasu ülekandmisel ja teenustasu vastavalt teenuse hinnakirjale harrastuspüügiõiguse eest tasumisel mobiilimaksega.
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11
«Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 1
[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]
KALASTUSKAART nr

Kalastuskaardi omanik:

Isikukood:

Kasutada lubatud püügivahend (liik ja arv):

Püügivahendi märgistus:

Kalastuskaardi kehtivusaeg:

Püügipiirkond:Kalastuskaardi andmise alus:

 

 

 

Kalastuskaardi andja:

 

 

 

Välja andnud isiku ees- ja perekonnanimi:

 

 

 

Andmise kuupäev:

Allkiri: 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11
«Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 2
[Kehtetu – RT I 2010, 33, 174 – jõust. 21.06.2010] 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11
«Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 3
[RT I 2010, 33, 174 – jõust. 21.06.2010]HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE VORM

20.... aasta

Kalastuskaardi omaniku nimi:

Isikukood:

Kalastuskaardi number:

Kuu

Püügikoht

Püügivahend

Kalakogused liikide kaupa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku (kg; tk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lõhe, meriforelli ja jõeforelli püügil märkida kalakogusele järgnevasse lahtrisse püütud isendite arv.

Jõevähi püügil näidata kalakoguste lahtris eraldi püütud mõõduliste ja vette tagasi lastud alamõõduliste vähkide arv.

Kalastuskaardi omaniku allkiri:_____________ Esitamise kuupäev______________

 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11
«Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 4
[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.12.2008]Kalastuskaardi taotluse vorm

Ees- ja perekonnanimi:_______________________________________________

Isikukood: _________________________________________________________

Postiaadress: _____________________________________Postiindeks:________

Telefon: _____________________ e-post:_______________________________

Taotletava püügipiirkonna asukoht (maakond): ____________________________

Taotletav püügivahend ja periood:
Vastust kalastuskaardi andmise/mitteandmise kohta soovin (märkida ristiga):

kirja teel  e- postiga  suuliselt  

Kinnitan oma allkirjaga, et ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega oma karistust Kalapüügiseaduse § 11 lõike 14 punktis 2 nimetatud rikkumiste eest, millega seotud andmed on karistusregistrist kustutamata.

Taotleja allkiri:

Taotluse vastuvõtja allkiri: Taotluse esitamise aeg:

/otsingu_soovitused.json