Teksti suurus:

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 110, 1479

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 10.06.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning spordiseaduse § 3 p 2, p 21 ja p 3 alusel.

1. peatükk
Üldosa

§ 1. Üldsätted

(1) Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab spordiseaduse alusel toetuse andmise tingimused ja korra Tartu linna haldusterritooriumil tegutsevale eraõiguslikule spordiklubile ja spordikoolile.

(2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada harrastus– ja võistlusspordi alast tegevust Tartu linnas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Tartu linna elanike, eelkõige laste ja noorte, kehalist ja vaimset vormisolekut.

§ 2. Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, mis tegutseb mittetulundusühinguna;
2) spordikool – erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi spordialase hariduse omandamiseks kinnitatud õppekava alusel;
3) andekas noorsportlane – Tartu linnas asuva spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud isik vanuses 14-23 eluaastat, kes on Eesti omavanuste koondise liige ja on osalenud või osaleb koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel. Silmapaistvate tulemuste korral võib erandkorras lugeda andekaks noorsportlaseks ka nooremat kui 14aastast isikut.

2. peatükk
Nõuded taotlejatele ja toetuste liigid

§ 3. Üldnõuded

(1) Toetust antakse Tartus tegutsevale spordiklubile või spordikoolile.

(2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on vastava spordialaliidu või –föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige.

(3) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

(4) Toetust antakse spordiklubi või spordikooli spordiala kohta, millega tegeletakse aktiivselt Tartu linnas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille treeneril või juhendajal on vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

§ 4. Tegevustoetus

(1) Tegevustoetust antakse spordiklubile või spordikoolile Tartu linna haldusterritooriumil toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 7-19aastase (võimlemisklubile ja -koolile ka 5-6aastase) harrastaja (edaspidi: harrastaja) kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud.

(2) Tegevustoetust antakse treenerite ja juhendajate tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

(3) Tegevustoetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

§ 5. Andeka noorsportlase toetus

(1) Andeka noorsportlase toetust antakse ühekordse toetusena spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud andeka noorsportlase kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn.

(2) Andeka noorsportlase toetust antakse konkreetse andeka noorsportlase sportliku tegevuse toetamiseks.

(3) Andeka noorsportlase toetust antakse taotlemise aastaks.

3. peatükk
Taotluse menetlemine

§ 6. Tegevustoetuse taotlemine

(1) Taotleja esitab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi: kultuuriosakond) elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. septembriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

(2) Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab taotluse iga spordiala kohta eraldi.

(3) Taotleja esitab hiljemalt 1. novembriks kultuuriosakonnale spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjad veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

(4) Täisealine spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitab harrastaja osalust vastavas spordiklubis või spordikoolis. Kinnitus esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult sporditeenistusele hiljemalt 15. detsembriks. Kui eelnimetatud kuupäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud last või noort toetust saavate harrastajate hulka.

(5) Tegevustoetuse taotluse vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 7. Andeka noorsportlase toetuse taotlemine

(1) Taotleja esitab kultuuriosakonnale elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. veebruariks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

(2) Iga andeka noorsportlase kohta esitab taotleja eraldi taotluse.

(3) Andeka noorsportlase toetuse taotluse vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

§ 8. Taotluste menetlemine

(1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust korra tingimustele ning taotleja nõuetele vastavust.

(2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtajapuuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

(3) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta tegevustoetust vastava spordiala kohta, mille kohta esitatud taotluses valeandmeid esitati või andeka noorsportlase toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel aastal.

(4) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud treeneri kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopiat.

(5) Kultuuriosakond esitab Tartu Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ettepanekud tegevustoetuse andmise, toetuse suuruse ning laste ja noorte arvu kohta spordiklubide ja spordikoolide lõikes hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt.

§ 9. Tegevustoetuse andmise, andmata jätmise või vähendamise otsustamine

(1) Tegevustoetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist Tartu Linnavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

(2) Toetuse suuruse arvutamise alused ja toetatavate laste ja noorte koguarvu kehtestab linnavalitsus.

(3) Linnavalitsus otsustab tegevustoetuse andmata jätmise § 11 lõikes 3 sätestatud juhul.

(4) Linnavalitsus võib otsustada antud tegevustoetuse suuruse, laste ja noorte arvu vähendamise ja täiendava toetuse andmise teisele spordiklubile või spordikoolile, kui spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud harrastajad lähevad kalendriaasta jooksul, milleks tegevustoetus anti, üle teise spordiklubisse või spordikooli koos treeneri või juhendajaga.

(5) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab kultuuriosakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 10. Andeka noorsportlase toetuse andmine ja andmata jätmise otsustamine

(1) Andeka noorsportlase toetuse andmise otsustamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja vähemalt 5-liikmelise komisjoni 45 päeva jooksul pärast andeka noorsportlase toetuse taotluse esitamise tähtpäeva.

(2) Komisjon hindab andekate noorsportlaste taset, vajadusel jagab nad taseme järgi gruppidesse ning teeb kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku tasemele vastava andeka noorsportlase toetuse suuruse kohta, arvestades eelarves andeka noorsportlase toetuseks eraldatud vahendite suurust.

(3) Andeka noorsportlase toetuse andmise või § 11 lõikes 3 sätestatud juhul andmata jätmise otsustab kultuuriosakond korraldusega.

(4) Andeka noorsportlase toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab kultuuriosakond taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul kultuuriosakonna vastava otsuse vastuvõtmisest.

4. peatükk
Leping toetuse kasutamise kohta ja aruandlus

§ 11. Lepingu sõlmimine

(1) Taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi: toetuse saaja), sõlmib kultuuriosakonna juhataja toetuse kasutamiselepingu hiljemalt kahe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest, v.a lõikes 3 ja lõikes 4 nimetatud juhul.

(2) Lepingu vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

(3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib kultuuriosakond toetuse saaja poolt riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohustuse täitmist ja eelnevalt antud toetuse kasutamise kohta aruande esitamist. Toetuse saaja maksuvõlgnevuse olemasolul või nõuetekohase aruande puudumise korral annab kultuuriosakond toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole puudusi antud tähtpäevaks likvideerinud, teeb kultuuriosakond linnavalitsusele ettepaneku jätta tegevustoetus andmata või otsustab andeka noorsportlase toetust mitte anda.

(4) Võlgnevuse ilmnemisel treeningpaiga kasutamiseks Tartu linnaga või Tartu linnale kuuluva juriidilise isikuga sõlmitud lepingust tulenevalt annab kultuuriosakond toetuse saajale tähtaja võlgnevuse likvideerimiseks või kokkuleppe sõlmimiseks võlgnevuse likvideerimise kohta. Kultuuriosakonnal on õigus mitte sõlmida lepingut enne, kui võlgnevus ei ole likvideeritud või võlgnevuse likvideerimise kokkulepe ei ole sõlmitud.

§ 12. Lepingu täitmine

(1) Kultuuriosakonnal on õigus peatada lepingukohase makse tegemine, kui ilmneb, et toetuse saajal on treeningpaiga kasutamiseks Tartu linnaga või Tartu linnale kuuluva juriidilise isikuga sõlmitud lepingu kohane üüri või rendi maksmise kohustus täitmata kuni kohustuse täitmiseni või võlgnevuse likvideerimiseks kokkuleppe sõlmimiseni.

(2) Kui võlgnevust ei likvideerita või kokkulepet ei sõlmita kalendriaasta jooksul, milleks toetus anti, kaotab toetuse saaja õiguse saamata jäänud toetuse osale.

(3) Kultuuriosakonnal on õigus spordiklubile ja spordikoolile antud toetuse suurust kalendriaasta jooksul vähendada ning muuta sõlmitud lepingut, kui harrastajate arv spordiklubis või spordikoolis väheneb võrreldes arvuga, kelle kohta linnavalitsus on taotlejale toetust andnud.

§ 13. Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja on kohustatud:
1) esitama toetuse kasutamise kohta kultuuriosakonnale elektroonilises vormis aruande veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu 5. veebruariks;
2) kajastama veebipõhises toetuste taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjade muutusi aastaringselt.

(2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakond korraldusega.

(3) Kultuuriosakonnal on õigus:
1) nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid;
2) nõuda spordiklubi või spordikooli liikme-, osalus- või õppemaksu kogumise aruandeid koos maksust vabastatud laste ja noorte nimekirjadega;
3) teostada spordiklubides ja spordikoolides kontrolli eraldatud toetuse sihipärase kasutamise ja esitatud nimekirjade õigsuse kohta.

§ 14. Lepingu lõpetamine

Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja kultuuriosakonna nõudel kohustub toetuse saaja osaliselt või täies mahus kandma toetuse tagasi, kui:
1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
3) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
4) tegevus, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
5) toetuse saaja ei vasta toetuse kasutamise perioodil toetuse saamise kriteeriumitele;
6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

5. peatükk
Lõppsätted

§ 15. Vabastamine liikme-, osalus- või õppemaksu tasumisest

Spordiklubi või spordikool kohustub vabastama sotsiaalabi osakonna tõendi olemasolul vähekindlustatud perest pärit ning vanema avalduse alusel 4 ja enama alla 18aastase lapsega perest pärit 7-19aastased spordiklubi või spordikooli nimekirjadesse kantud harrastajad liikme-, osalus- või õppemaksust, eeldusel, et selliste harrastajate koguarv ei ületa 20% nimekirjadesse kantud 7-19aastaste harrastajate koguarvust.

§ 16. Määruse rakendamine

(1) Alates 1. jaanuarist 2012. a kehtib § 3 lõige 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Toetust antakse spordiklubi või spordikooli spordiala kohta, millega tegeletakse aktiivselt Tartu linnas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille vähemalt ühel treeneril on vastava spordiala 3. astme treeneri kutsekvalifikatsioon.»

(2) Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2008. a määrus nr 93 «Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord» tunnistatakse kehtetuks.

(3) Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Volikogu esimees Aadu MUST

/otsingu_soovitused.json