Teksti suurus:

Spordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 35, 191

Spordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 674

§ 1. Spordiseaduses (RT I 2005, 22, 148; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

Ǥ 61. Spordi andmekogu

(1) Sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise tõhustamise eesmärgil Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja treenerite üle arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu.

(2) Spordi andmekogu põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Spordi andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium.»;

2) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toetust makstakse spordiorganisatsioonile, kellel on arengukava, kes on kantud spordi andmekogusse ja kes on enda kohta eelmisel kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2011. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json