Teksti suurus:

Kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 35, 192

Kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 676

§ 1. Kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2010, 22, 108) § 17 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Kui tarbija on jätnud võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus ettenähtud tasu maksmata, võib eluruumi kütmiseks vajaliku soojusvarustuse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 30. aprillini katkestada üksnes pärast seda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teatise saamisest on möödunud 90 päeva ja tarbija ei ole soojusvarustuse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud.»

§ 2. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2010, 24, 115) § 223 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Arvestatud toimetulekutoetuse summa maksab valla- või linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetulekutoetuse taotlejale tema pangakontole, teise isiku pangakontole, posti teel või sularahas, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json