Teksti suurus:

Kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 35, 192

Kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 676

§ 1. Kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2010, 22, 108) § 17 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Kui tarbija on jätnud võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus ettenähtud tasu maksmata, võib eluruumi kütmiseks vajaliku soojusvarustuse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 30. aprillini katkestada üksnes pärast seda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teatise saamisest on möödunud 90 päeva ja tarbija ei ole soojusvarustuse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud.»

§ 2. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2010, 24, 115) § 223 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Arvestatud toimetulekutoetuse summa maksab valla- või linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetulekutoetuse taotlejale tema pangakontole, teise isiku pangakontole, posti teel või sularahas, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json