Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 34, 184

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 681

§ 1. Välismaalaste seadust (RT I 1993, 44, 637; 2010, 3, 4) täiendatakse §-ga 239 järgmises sõnastuses:

«§ 239. Riiklikult tunnustamata õppekava alusel õppima asumine

(1) Lisaks käesoleva seaduse § 122 lõikes 1 sätestatule võib 2011. aasta 31. detsembrini anda elamisloa õppimiseks välismaalasele:
1) õppimiseks magistriõppes, kui magistriõppe õppekava on riiklikult tunnustamata, kuid kuulub rahvusvaheliselt turundatavate ja riigieelarvest toetatavate magistriõppe õppekavade konkursi tulemuste alusel haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud magistriõppe õppekavade nimekirja või
2) õppimiseks doktoriõppes, kui doktoriõppe õppekava on riiklikult tunnustamata, kuid teadus- ja arendustegevuse valdkond, millesse doktoriõppe õppekava kuulub, on ülikoolis positiivselt evalveeritud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel antud elamisluba õppimiseks võib pikendada korraga kuni üheks aastaks kuni õppekaval põhineva õppe lõpetamiseni ning kui:
1) välismaalane jätkab õppimist samal õppekaval;
2) käesoleva seaduse § 122 lõigetes 2 ja 9 nimetatud tingimused on püsivalt täidetud ja
3) ei esine elamisloa pikendamisest keeldumise aluseks olevaid asjaolusid.»

§ 2. Välismaalaste seadust (RT I 2010, 3, 4) täiendatakse §-ga 3091 järgmises sõnastuses:

«§ 3091. Õppeasutusele esitatavad nõuded riiklikult tunnustamata õppekava alusel õppimiseks

(1) Lisaks käesoleva seaduse §-s 162 sätestatule võib 2011. aasta 31. detsembrini anda tähtajalise elamisloa õppimiseks välismaalasele:
1) õppimiseks magistriõppes, kui magistriõppe õppekava on riiklikult tunnustamata, kuid kuulub rahvusvaheliselt turundatavate ja riigieelarvest toetatavate magistriõppe õppekavade konkursi tulemuste alusel haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud magistriõppe õppekavade nimekirja või
2) õppimiseks doktoriõppes, kui doktoriõppe õppekava on riiklikult tunnustamata, kuid teadus- ja arendustegevuse valdkond, millesse doktoriõppe õppekava kuulub, on ülikoolis positiivselt evalveeritud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel antud tähtajalist elamisluba õppimiseks võib pikendada kuni õppekaval põhineva õppe lõpetamiseni, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2010. aasta 1. oktoobril.

Riigikogu aseesimees Keit PENTUS

/otsingu_soovitused.json