HALDUSÕIGUSHaridus ja teadusVälislepingud

HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitseVälislepingud

ERAÕIGUSPerekonnaõigusVälislepingud

Riigid ja territooriumidKanada

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 16, 68

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkulepe

Vastu võetud 14.12.2009

 Kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

 

EESTI VABARIIGI VALITSUS ja KANADA VALITSUS (edaspidi pooled),

soovides arendada kahe riigi tihedat koostööd;

soovides parandada noorte reisimisvõimalusi ja noortevahetust, kahe riigi koostööd ning haridusasutuste ja ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet ja -eeliseid;

soovides anda noortele kodanikele rohkem võimalusi täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töökogemusi ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda ning selle kaudu kaasa aidata kahe riigi teineteisemõistmisele;

olles veendunud noortevahetuse kasulikkuses,

on kokku leppinud järgmises.

ARTIKKEL 1

Pooled lihtsustavad ja hõlbustavad haldusmenetlust, mida rakendatakse teise poole noorte kodanike suhtes, kes soovivad siseneda teise riiki ja seal viibida, et täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töö- või praktikakogemust ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda.

ARTIKKEL 2

1. Kokkuleppe alusel antavaid soodustusi võivad taotleda järgmised mõlema riigi kodanikud:
a) noored kodanikud, kaasa arvatud keskhariduse omandanud isikud, kes ette kokkulepitud töölepingu alusel töötades soovivad saada täienduskoolitust oma karjääri edendamiseks;
b) registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad keskharidusejärgses õppeasutuses ning kes soovivad sooritada oma õppekavas ettenähtud ette kokkulepitud õppe- või praktikaperioodi vastuvõtvas riigis, sealhulgas juhtudel, kui see põhineb õppeasutustevahelisel kokkuleppel;
c) noored kodanikud, kaasa arvatud registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud üliõpilased, kes soovivad vastuvõtvas riigis reisida ning lisaraha teenimiseks lühiajaliselt töötada.

ARTIKKEL 3

1. Selleks, et mõnda artiklis 2 nimetatud rühma kuuluv noor saaks kokkuleppe alusel antavaid soodustusi, peab ta esitama taotluse teise riigi diplomaatilisele või konsulaaresindusele riigis, mille kodanik ta on või kus ta seaduslikul alusel viibib, ning täitma järgmisi tingimusi:
a) vastama nii Eesti kui ka Kanada immigratsiooniõigusaktide nõuetele, kaasa arvatud sobivus, juhul kui need ei kajastu punktides b kuni h;
b) olema diplomaatilise või konsulaaresinduse poolt taotluse kättesaamise päeval 18–35aastane, viimane kaasa arvatud;
c) olema Eesti või Kanada kodanik, omama kehtivat Eesti või Kanada passi ja piletit sihtkohta või piisavalt raha, et katta sõidukulud sihtkohta;
d) reisima ilma ülalpeetavateta;
e) tõendama piisava raha olemasolu, et katta esialgsed kulud teises riigis;
f) maksma nõutavad tasud;
g) enne vastuvõtvasse riiki sisenemist omama tervisekindlustust, millest muu hulgas kaetakse ka haiglakulud ja kodumaale tagasitoomise kulud kogu viibimisaja jooksul; ning
h) vajaduse korral:
     i) tõendama ette kokkulepitud töölepingu olemasolu oma karjääri edendamiseks; või
     ii) esitama dokumendid, mis tõendavad keskharidusejärgses õppeasutuses õppimist kodumaal ja õppe- või praktikakoha olemasolu vastuvõtvas riigis; või
     iii) kinnitama soovi vastuvõtvas riigis reisida ning lisaraha teenimiseks lühiajaliselt töötada.

2. Nimetatud tingimustele vastavad kodanikud võivad kokkuleppe alusel antavaid soodustusi kasutada kaks korda, eeldusel et nad taotlevad neid artiklis 2 nimetatud kahes rühmas. Katkematult ei tohi kaks korda teises riigis viibida. Ühe viibimisaja kestus ei tohi ületada ühte aastat.

ARTIKKEL 4

1. Arvestades riigi avalike huvidega, on pooled kohustatud väljastama artikli 3 kohaselt teise riigi kodanikele dokumendi, mis võimaldab pääsu teise riiki. Dokument kehtib maksimaalselt ühe aasta ja selles on märgitud viibimise eesmärk. Kanada väljastab letter of introduction’i, Eesti Vabariik väljastab noortevahetuseks kehtiva korduva sissesõidu viisa (edaspidi viisa).

2. Nõuetele vastavatele kodanikele väljastab eelmises lõikes nimetatud dokumendid selle riigi diplomaatiline või konsulaaresindus, kellele kandidaat on artikli 3 kohaselt taotluse esitanud. 

ARTIKKEL 5

1. Eesti Vabariigi valitsus väljastab Kanada kodanikele, kes saavad kasutada kokkuleppe alusel antavaid soodustusi, viisa, mis annab õiguse ajutiselt töötada ja viibida Eesti Vabariigis viisas määratud viibimisaja jooksul.

2. Kanada valitsus väljastab Eesti kodanikele, kellel on kehtiv letter of introduction ja kes vastavad Kanada immigratsiooniõigusaktide nõuetele, Kanadasse saabudes määratud viibimisajaks tööloa, olenemata tööturu olukorrast.

ARTIKKEL 6

Kanada valitsuse letter of introduction’i alusel väljastatud tööload kehtivad kogu Kanadas. Eesti Vabariigi valitsuse väljastatud viisad kehtivad kogu Eesti Vabariigis.

ARTIKKEL 7

1. Mõlema riigi kodanikud, kes viibivad teises riigis kokkuleppe alusel, peavad lähtuma vastuvõtva riigi seadustest, eriti töötamise korral reguleeritud kutsealadel.

2. Kohaldatakse vastuvõtva riigi töötu sotsiaalset kaitset, töötingimusi ja töö tasustamist käsitlevaid õigusakte. Kanadas kuuluvad töökeskkonda ja töö tasustamist käsitlevad õigusaktid peamiselt provintside ja territooriumide pädevusse. 

ARTIKKEL 8

Pooled julgustavad oma asjaomaseid organisatsioone toetama kokkuleppe kohaldamist, eriti teise poole kodanikke nõustades, et nad saaksid teavet ning leiaksid praktika- ja töötamisvõimalusi.

ARTIKKEL 9

1. Vastastikkuse põhimõttel lepitakse igal aastal kokkuleppe kohaldamiseks diplomaatiliste nootide vahetamise teel kokku nende kodanike arv, kes saavad kasutada kokkuleppe alusel antavaid soodustusi.

2. Artikli 3 lõike 1 punkti e alusel nõutava raha miinimumsuuruse lepivad pooled kokku diplomaatiliste nootide vahetamise teel.

3. Kokkuleppe alusel antavate soodustuste kasutajate arvu arvestatakse kokkuleppe jõustumise kuupäevast kuni käesoleva aasta lõpuni ja seejärel igal aastal 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

4. Järgnevates haldusmeetmetes lepivad pooled kokku diplomaatiliste nootide vahetamise teel.

ARTIKKEL 10

1. Pooled teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamisest.

2. Kokkulepe jõustub eelmises lõikes nimetatud teadetest viimase kättesaamise kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.

3. Kumbki pool võib kokkuleppe igal ajal lõpetada või selle kohaldamise ajutiselt osaliselt või täielikult peatada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkuleppe lõpetamine või peatamine jõustub 30 päeva möödumisel teate  saatmise kuupäevast. Kokkuleppe lõpetamine või peatamine ei mõjuta kokkuleppe alusel juba loa saanud isikute viibimisõigust teises riigis.

4. Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad lõike 2 kohaselt.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 14. detsembril 2009. aastal Tallinnas kahes eksemplaris eesti, inglise ja prantsuse keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Kanada Valitsuse nimel
Tõnis LUKAS R. Scott HEATHERINGTON

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA CONCERNING YOUTH EXCHANGES


THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA and THE GOVERNMENT OF CANADA, hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to promote close co-operation between their countries;

Wishing to encourage mobility and exchanges of youth; cooperation and partnership between the two countries; and the enhancement of excellence and competitiveness of educational institutions and businesses, especially small and medium businesses, in the two countries;

Wishing to develop opportunities for their young citizens to complement their post-secondary education, to acquire work experience, and to improve their knowledge of the other country’s languages, culture and society, and thus to promote mutual understanding between the two countries;

Convinced of the value of facilitating such youth exchanges;

Have agreed on the following provisions:

ARTICLE 1

The Parties agree to simplify and facilitate the administrative procedures applicable to young citizens of one country who intend to enter and stay in the territory of the other country to complement their post-secondary education, to obtain employment or practical workplace experience, or to improve their knowledge of the other country’s languages, culture and society.

ARTICLE 2

1. The Parties shall consider the following citizens of either country as eligible to benefit from the application of this Agreement:
(a) Young citizens, including post-secondary graduates, who intend to obtain further training in the host country under a pre-arranged contract of employment in support of their career development;
(b) Registered students of a post-secondary institution in their home country who intend to complete part of their academic curriculum in the host country by undertaking a pre-arranged internship or work placement, including in the context of an arrangement between post-secondary institutions;
(c) Young citizens, including registered students, who intend to travel in the host country and who intend to obtain remunerated employment in order to supplement their financial resources.

ARTICLE 3

1. The Parties shall consider as qualified to benefit from the application of this Agreement, young citizens of either country who fall under one of the categories referred to in Article 2 and who submit an individual application to the other country´s diplomatic mission or consular post responsible for the territory of the country of which they are citizens or in which they have been lawfully admitted, provided that they fulfill the following conditions:
(a) Meet all requirements of Estonian and Canadian immigration legislation and regulations, including admissibility, to the extent not already set out in sub-paragraphs (b) to (h) below;
(b) Be between the ages of 18 and 35 inclusively on the date the application is received by the mission or consular post;
(c) Be an Estonian or Canadian citizen and hold a valid Estonian or Canadian passport, and be in possession of a departure ticket or sufficient financial resources to purchase such ticket;
(d) Not be accompanied by dependents;
(e) Have proof of the financial resources necessary to provide for their needs at the beginning of their authorized stay in the host country;
(f) Pay the applicable fee(s);
(g) Agree to take out health care insurance, including hospitalization and repatriation, for the entire duration of their authorized stay, prior to their entry into the host country; and
(h) As the case may be:
     (i) show that they have obtained a pre-arranged contract of employment in support of their career development; or
     (ii) provide documentation proving registration at a post-secondary institution in their home country and that they have obtained a pre-arranged internship or work placement; or
     (iii) confirm their intention to travel in the host country and work in order to supplement their financial resources.

2. The Parties may consider qualified citizens to benefit from the application of this Agreement for a maximum of two occasions, provided that each stay is under a different category of the ones referred to in Article 2. The stays shall be discontinuous. The duration of each authorized stay may not exceed one year.

ARTICLE 4

1. Subject to public policy considerations, each Party shall issue to the other country’s qualified citizens pursuant to Article 3, a document facilitating access to its territory. The document shall be valid for a maximum of one year and shall specify the reason for the stay. In the case of Canada, this document shall consist of a letter of introduction. In the case of the Republic of Estonia, this document shall consist of a multiple entry visa valid for youth exchanges (a “visa”).

2. The Parties shall ensure that the documents defined in the preceding paragraph are issued to qualified citizens by their country’s diplomatic mission or consular post in the country where the application was submitted pursuant to Article 3.

ARTICLE 5

1. The Government of the Republic of Estonia shall issue to Canadian citizens qualified to benefit from the application of this Agreement a visa that allows the visa holder to work and reside temporarily in the Republic of Estonia for the duration of their authorized stay.

2. The Government of Canada shall issue to Estonian citizens who hold a valid letter of introduction, upon their arrival in Canada and without reference to its labour market situation, a work permit valid for the duration of their authorized stay, provided they meet all requirements of the Canadian immigration legislation. 

ARTICLE 6

Work permits issued by the Government of Canada pursuant to a letter of introduction shall be valid throughout Canada. Visas issued by the Government of the Republic of Estonia shall be valid throughout the Republic of Estonia. 

ARTICLE 7

1. Qualified citizens from either of the two countries who are benefiting from the application of this Agreement are subjects to the laws in force in the host country, particularly with regard to the practice of regulated professions.

2. The laws and regulations of the host country relating to unemployment benefits, working conditions and wages shall apply. In the case of Canada, the laws and regulations relating to working conditions and wages primarily fall within the jurisdiction of the provinces and territories.

ARTICLE 8

The Parties shall encourage the organizations concerned in their respective countries to lend their support to the application of this Agreement, particularly by giving appropriate advice to citizens of the other country so that they can obtain information and look for work placements or employment.

ARTICLE 9

1. The Parties shall determine on an annual basis and on the basis of reciprocity, through an exchange of diplomatic notes, the number of citizens that will be allowed to benefit from the application of this Agreement.

2. The Parties shall determine by mutual consent, through an exchange of diplomatic notes, the minimum amount of financial resources required under Article 3, paragraph 1(e).

3. The Parties shall count the number of citizens benefiting from this Agreement from the effective date of this Agreement to the end of the current year, and then annually from January 1 to December 31.

4. The Parties shall decide subsequent administrative measures through an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE 10

1. Each of the Parties shall notify the other, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required for this Agreement to come into force.

2. This Agreement shall come into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last of the notifications referred to in the preceding paragraph.

3. Each of the Parties may at any time terminate this Agreement or temporarily suspend its application in part or in whole by giving to the other Party a written notice to that effect through diplomatic channels. Termination or suspension of this Agreement shall be effective 30 days following the date of the notice. Termination or suspension of this Agreement shall not affect the right to stay of persons already admitted under the terms of this Agreement.

4. The provisions of this Agreement may be amended in such a manner as may be agreed in writing between the Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tallinn, in two original copies, this 14th day of November 2009, in the Estonian, English and French languages, each version being equally authentic.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of Canada
Tõnis LUKAS R. Scott HEATHERINGTON

 

Kokkuleppe prantsuskeelne tekst

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json