Teksti suurus:

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 35, 193

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 682

I. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Puuvilja- või marjakultuuri kloon käesoleva seaduse tähenduses on puuvilja- või marjakultuuri taime vegetatiivse paljundamise tulemusena saadud geneetiliselt identne taim.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

«§ 71. Pädev asutus ja vastutav asutus

Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud pädev asutus või vastutav asutus on Põllumajandusamet ja Keskkonnaamet käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires.»

§ 3. Paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«(21) Trükises kirjeldatud puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul esitatakse registripidajale ka sordikirjeldus.

(22) Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordikirjelduse nõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 4. Paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sordinimi peab vastama nõuetele, mis on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 637/2009, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses põllumajandustaimesortide ja -köögiviljasortide nimede sobivusega (ELT L 191, 23.07.2009, lk 10–14).»

§ 5. Paragrahvi 17:

1) täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

«(12) Trükises kirjeldamata puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi, mille seemet ja paljundusmaterjali on turustatud, registreerimiskatsed võib teha taotleja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud metoodika kohaselt.»;

2) lõiget 9 täiendatakse pärast sõna «tegemise» tekstiosaga «, sealhulgas puuvilja- ja marjakultuuri ema- ja isataimede tunnustamise».

§ 6. Paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «mittenõuetekohasuse kohta» tekstiosaga «ning trükises kirjeldatud puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul ka sordikirjelduse nõuetekohasuse või mittenõuetekohasuse kohta».

§ 7. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sort on sordinime, eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuete kohane ning ka sordikirjeldus on nõuete kohane, teeb registripidaja otsuse sort registreerida.»

§ 8. Paragrahvi 28 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõna «põllukultuuride» sõnadega «põllu- ja köögiviljakultuuride».

§ 9. Paragrahvi 29:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 29. Puuvilja- ja marjakultuuri ning põllu- ja köögiviljakultuuri sordi säilitamise nõuded»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Puuvilja- ja marjakultuuri sort ning sordilehte võetud põllu- ja köögiviljakultuuri sort peavad vastama eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele (edaspidi sordi säilimine). Sordilehte võetud põllu- ja köögiviljakultuuri sort peab säilima selle sordilehes hoidmise aja jooksul. Sordi säilimise tagab sordi säilitaja. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti säilitatakse selle sordi päritolupiirkonnas.»;

3) lõikes 4 asendatakse sõnad «Põllu- ja köögiviljakultuuri» sõnadega «Puuvilja- ja marjakultuuri ning põllu- ja köögiviljakultuuri».

§ 10. Paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 34. Dekoratiivkultuuride sortide nimekiri

(1) Dekoratiivkultuuride tarnija koostab nimekirja enda toodetavate või turustatavate dekoratiivkultuuride sortide kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nimekirja ei pea koostama, kui sort on:
1) tuntud;
2) kantud sordiregistrisse;
3) kaitse all.

(3) Dekoratiivkultuuride sortide nimekirja koostamise nõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 11. Paragrahvi 63 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Paljundus- ja kultiveerimismaterjali tarnija käesoleva seaduse tähenduses on taimekaitseseaduse alusel taimetervise registrisse kantud füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb paljundus- või kultiveerimismaterjali paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise, turustamise või importimisega.

(2) Käesoleva seaduse tähenduses on paljundus- ja kultiveerimismaterjali tarnija ka füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb taimekaitseseaduse § 26 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis nimetamata taimede paljundus- või kultiveerimismaterjali paljundamise, tootmise, säilitamise, töötlemise, turustamise või importimisega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tarnija esitab enne tegevuse alustamist kirjaliku teavitamise avalduse paljundusmaterjali puhul Põllumajandusametile ning kultiveerimismaterjali puhul Keskkonnaametile. Teavitamise avalduse näidisvorm avalikustatakse nimetatud järelevalveasutuste veebilehel.

(4) Teavitamise avalduses märgitakse järgmised andmed:
1) tarnija ja olemasolu korral tarnija esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
2) tarnija aadress;
3) ettevõtte asukoht ja aadress (tarnija tegevuskoht);
4) tegevusvaldkond.»

§ 12. Paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Tarnija, kes tuvastab paljundus- ja kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutataval maatükil või paljundus- ja kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutatavas hoones või rajatises kasvatataval paljundus- või kultiveerimismaterjalil selle taimeliigi kvaliteeti vähendava taimekahjustaja piirmäärast suurema esinemise, teavitab sellest viivitamata järelevalveasutust ning võtab järelevalveasutuse nõutud meetmed.»

§ 13. Paragrahvi 761 lõikes 3 asendatakse tekstiosa «põldtunnustamise, proovide analüüsimise ja järelkontrolli põldkatsed» sõnadega «põldtunnustamise ja proovide analüüsimise».

§ 14. Paragrahvi 1062 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet ja seemnekartulit, välja arvatud eritingimustes kasvatamiseks aretatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud köögiviljakultuuri sordi seemet, tohib turustada lubatud koguses üksnes selle sordi päritolupiirkonnas.

(2) Kalendriaasta jooksul turustamiseks lubatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud teravilja-, sööda-, õli- ja kiukultuuri sordi seemne ning peedi seemne kogus ei tohi ületada 0,5% turustamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta jooksul päritolupiirkonnas külvatud sama taimeliigi seemne kogusest või 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.

(3) Selliste taimeliikide puhul nagu põldhernes, harilik nisu, harilik oder, mais, kartul, raps ja päevalill ei tohi kalendriaasta jooksul turustamiseks lubatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne või seemnekartuli kogus ületada 0,3% turustamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta jooksul päritolupiirkonnas külvatud sama taimeliigi seemne või seemnekartuli kogusest või 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud taimeliigi kalendriaasta jooksul turustamiseks lubatud seemne või seemnekartuli kogus taimeliigi kohta ei tohi ületada 10% turustamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta jooksul päritolupiirkonnas külvatud sama taimeliigi seemne või seemnekartuli kogusest või 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.

(5) Kalendriaasta jooksul turustamiseks lubatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud köögiviljakultuuri sordi, välja arvatud eritingimustes kasvatamiseks aretatud köögiviljakultuuri sordi seemne kogus ei tohi ületada selle taimeliigi kohta määratud hektaritel köögivilja tootmiseks vajalikku seemne kogust.

(6) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused aasta kohta kehtestab põllumajandusminister statistiliste andmete alusel, lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatud nõuetest, sealhulgas põllumajandusmaa hektari kohta kehtestatud külvinormist.

(7) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud köögiviljakultuuri sordi seemet võib turustada üksnes sellises müügipakendis, milles olevate seemnete mass ei ületa selle taimeliigi kohta kehtestatud maksimaalset müügipakendi netomassi.

(8) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud köögiviljakultuuri sordi seemne müügipakendi maksimaalse netomassi taimeliikide kaupa kehtestab põllumajandusminister.»

§ 15. Paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Euroopa Komisjoni eksperdil on õigus koos järelevalveametnikuga kontrollida Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud nõuete täitmist.»

§ 16. Paragrahvi 118 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Kui järelevalveametnik tuvastab järelevalve tegemise käigus visuaalse kontrolli tulemusena, et turustatav seemne- ning paljundus- või kultiveerimismaterjali partii ei vasta turustatava seemne ning paljundus- või kultiveerimismaterjali kohta kehtestatud nõuetele, teeb ta juhul, kui seda partiid on võimalik viia nõuetega vastavusse, ettekirjutuse sellise seemne- ning paljundus- või kultiveerimismaterjali partii turustamise peatamiseks kuni asjaomase partii nõuetega vastavusse viimiseni. Kui seemne- ning paljundus- või kultiveerimismaterjali partiid ei ole võimalik nõuetega vastavusse viia, teeb järelevalveametnik asjaomase partii turustamise keelamise otsuse.»

§ 17. Paragrahvi 121 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse pärast õigusrikkumise avastamist või analüüsiprotokolli kättesaamist. Ettekirjutus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks allkirja vastu kohapeal või saadetakse isikule posti teel väljastusteatega tähtkirjaga. Kui isik või tema esindaja keeldub ettekirjutust kohapeal vastu võtmast, tehakse ettekirjutusele selle kohta märge ning ettekirjutus saadetakse isikule väljastusteatega tähtkirjaga.»

§ 18. Seadust täiendatakse §-ga 1361 järgmises sõnastuses:

«§ 1361. Puuvilja- ja marjakultuure käsitlevate sätete rakendamine

(1) Alates 2012. aasta 30. septembrist võib turustada üksnes sellist puuvilja- ja marjakultuuri liigi tuntud sordi seemet ja paljundusmaterjali, mille sort on registreeritud.

(2) Puuvilja- ja marjakultuuri sort on tuntud, kui selle seemet või paljundusmaterjali on turustatud Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis enne 2012. aasta 30. septembrit.

(3) Registreeritud puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi kvaliteedinõuetele vastavat paljundusmaterjali, mis on toodetud enne 2012. aasta 30. septembrit kasvanud ema- ja isataimest, võib turustada kuni 2018. aasta 31. detsembrini.

(4) Kuni asjakohaste muudatuste tegemiseni käsitatakse viiteid nõukogu direktiiviga 2008/90/EÜ, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 08.10.2008, lk 8–22), kehtetuks tunnistatud direktiividele viidetena nõukogu direktiivile 2008/90/EÜ.»

§ 19. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT P 125, 11.07.1966, lk 2298–2308), muudetud direktiividega 69/63/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 8–12), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/386/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 1–12), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 80/754/EMÜ (EÜT L 207, 09.08.1980, lk 36), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 82/287/EMÜ (EÜT L 131, 13.05.1982, lk 24–26), 85/38/EMÜ (EÜT L 16, 19.01.1985, lk 41–42), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 87/480/EMÜ (EÜT L 273, 26.09.1987, lk 43–44), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 89/100/EMÜ (EÜT L 38, 10.02.1989, lk 36), 90/654/EMÜ (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 48–56), 92/19/EMÜ (EÜT L 104, 22.04.1992, lk 61–62), 96/18/EÜ (EÜT L 76, 26.03.1996, lk 21–22), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/55/EÜ (ELT L 114, 21.04.2004, lk 18), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT P 125, 11.07.1966, lk 2309–2319), muudetud direktiividega 69/60/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 1–3), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/101/EMÜ (EÜT L 2, 01.01.1973, lk 1–27), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/387/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 13–19), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 85/3768/EMÜ (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8–16), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 86/320/EMÜ (EÜT L 200, 23.07.1986, lk 38), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 88/506/EMÜ (EÜT L 274, 06.10.1988, lk 44), 89/2/EMÜ (EÜT L 5, 07.01.1989, lk 31), 90/623/EMÜ (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 65), 93/2/EMÜ (EÜT L 54, 05.03.1993, lk 20), 95/6/EÜ (EÜT L 67, 25.03.1995, lk 30–32), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 99/08/EÜ (EÜT L 50, 26.02.1999, lk 26), 1999/54/EÜ (EÜT L 142, 05.06.1999, lk 30–31), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.06.2006, lk 13) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (EÜT L 157, 10.06.1992, lk 10–18), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2003/111/EÜ (ELT L 311, 27.11.2003, lk 12–13), otsustega 2005/54/EÜ (ELT L 22, 26.01.2005, lk 16) ja 2007/776/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 48) ning määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
komisjoni direktiiv 93/48/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ kohaselt vastama puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 1–8);
komisjoni direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 9–18), muudetud direktiiviga 1999/67/EÜ (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 78);
komisjoni direktiiv 93/61/EMÜ, milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, v.a seeme (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 19–28);
komisjoni direktiiv 93/62/EMÜ, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 29–30);
komisjoni direktiiv 93/64/EMÜ, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 33–34);
komisjoni direktiiv 93/79/EMÜ, milles nähakse ette täiendavad rakendussätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ alusel peetavate viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuusortide loetelude kohta (EÜT L 256, 14.10.1993, lk 25–31);
nõukogu direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 226, 13.08.1998, lk 16–23), muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28);
komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 76–77);
komisjoni direktiiv 1999/68/EÜ, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide loetelude kohta (EÜT L 172, 08.07.1999, lk 42–43);
nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40);
nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 1–11), muudetud määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23);
nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 12–32), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33);
nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70) ning määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23);
nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ning otsustega 2003/66/EÜ (EÜT L 25, 30.01.2003, lk 42), 2005/908/EÜ (ELT L 329, 16.12.2005, lk 37) ja 2008/973/EÜ (ELT L 345, 23.12.2008, lk 90);
nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 74–97), muudetud direktiividega 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.07.2002, lk 32–33), 2003/45/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 40–44), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
komisjoni direktiiv 2006/47/EÜ, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, 24.05.2006, lk 18–20);
komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19);
nõukogu direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39);
nõukogu direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 08.10.2008, lk 8–22);
komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54).»

II. § 20. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (RT I 2008, 33, 202; 2010, 22, 108) § 26 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tuulekaer käesoleva seaduse tähenduses on tuulekaer (Avena fatua L.), lõunakaer (Avena ludoviciana Dur.) ja viljatu kaer (Avena sterilis L.).»

III. § 21. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2010, 24, 116) § 34 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Riigilõivu ei võeta puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi registreerimise ja sordilehte võtmise taotluse läbivaatamise eest.

(4) Riigilõivu ei võeta geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehes hoidmise eest.»

IV. § 22. Riigilõivuseaduse (RT I 2010, 21, 107) § 34 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Riigilõivu ei võeta puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi registreerimise ja sordilehte võtmise taotluse läbivaatamise eest.

(4) Riigilõivu ei võeta geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehes hoidmise eest.»

V. § 23. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 10 jõustub 2012. aasta 1. oktoobril.

(2) Käesoleva seaduse § 22 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Riigikogu aseesimees Keit PENTUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json