Teksti suurus:

Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni töökord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 35, 209

Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni töökord

Vastu võetud 18.06.2010 nr 41

Määrus kehtestatakse «Perekonnaseaduse» § 165 lõike 3 alusel.

§ 1.  Komisjoni töökord

  (1) Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni (edaspidi komisjon) tegevust korraldab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (3) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees.

  (4) Komisjoni koosoleku toimumisest peab komisjoni liikmetele ette teatama vähemalt kümme päeva.

  (5) Komisjoni koosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:
  1) komisjoni koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) komisjoni koosoleku päevakord.

  (6) Komisjoni koosolek võib anda hinnangu, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest. Kui koosolekust ei võta osa üle poole komisjoni liikmetest, kutsub komisjoni esimees kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

  (7) Komisjon peab andma hinnangu komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördumisest arvates kolme kuu jooksul. Hinnang võetakse vastu konsensuse alusel.

  (8) Komisjoni koosolek ja hinnang protokollitakse, protokollile kirjutavad alla protokollija, esimees ning protokoll kooskõlastatakse eelnevalt kõikide komisjoni liikmetega.

  (9) Asjakohane väljavõte komisjoni protokollist saadetakse kohtule kümne päeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Väljavõtte allkirjastab komisjoni esimees.

§ 2.  Komisjoni heakskiidu andmise kord

  Hinnangu andmisel lähtub komisjon muuhulgas:
  1) «Perekonnaseaduse» § 158 lõike 3 alusel kehtestatud korras nimetatud dokumentidest;
  2) lapsendamist reguleerivate õigusaktidega kehtestatud nõuetest;
  3) lapse parimatest huvidest põhimõtetest.

§ 3.  Taandus

  (1) Komisjoni liige ei või hinnangu andmises osaleda ja peab taanduma kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda komisjoni liikme erapooletuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoluks on eelkõige:
  1) komisjoni liikme tööalane või muu seotus lapsendajaga;
  2) komisjoni liikme sugulus või hõimlus lapsendaja või lapsendatavaga.

Minister Hanno PEVKUR


Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json