Teksti suurus:

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2010, 35, 210

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 18.06.2010 nr 42

Määrus kehtestatakse «Perekonnaseaduse» § 158 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lapsendamise sooviavalduse andmed

  (1) «Perekonnaseaduse» § 158 lõikes 1 nimetatud lapsendamise sooviavalduses tuleb esitada järgmised andmed lapsendada sooviva isiku kohta:
  1) nimi ja isikukood või sünniaeg;
  2) kontaktandmed;
  3) perekonnaseis;
  4) rahvus ja kodakondsus;
  5) haridustase;
  6) töökoht ja amet;
  7) sissetulekute ja rahaliste kohustuste andmed;
  8) tuvastatud puude raskusaste;
  9) ülalpeetavate nimed;
  10) temaga koos elavate isikute nimed, isikukoodid ja nende seos lapsendada sooviva isikuga;
  11) elamistingimuste andmed, sealhulgas andmed koduloomade kohta;
  12) põhjus, miks soovitakse lapsendada;
  13) lapse kirjeldus, keda ollakse valmis lapsendama, sealhulgas vanus, sugu, tervislik seisund;
  14) teave, kas on varasemalt lapsendanud või kas on lapsendamise ettevalmistamise menetlus alustatud samaaegselt muus maavalitsuses; viimasel juhul lisada maakonna nimetus.

  (2) Lapsendada sooviv isik kinnitab avalduses esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 2.  Lapsendamise ettevalmistamisega seotud kohustuslikud toimingud

  (1) Kui asjaolud võimaldavad piisava kindlusega eeldada, et taotluse kohtusse esitamise ajal on lapsendamise eeldused täidetud, on maavalitsus kohustatud lapsendamise lubatavuse kindlakstegemiseks muu hulgas:
  1) viima läbi pereuuringu lapsendada sooviva isiku kohta;
  2) tutvuma lapsendada sooviva isiku elukohas elamistingimustega.

  (2) Maavalitsus peab lapsendada sooviva isiku kohta pereuuringu käigus välja selgitama vähemalt järgmised andmed:
  1) suhted vanemate, õdede, vendade ja nende lastega lapsepõlves ja lapsendamise ettevalmistamise ajal;
  2) lapsepõlve kasvukeskkond ja praegune elukeskkond;
  3) hariduse andmed;
  4) töötamise andmed;
  5) majandusliku olukorra andmed;
  6) tervisliku seisundi andmed;
  7) huvid ja vaba aja harrastused;
  8) suhtlusringkonna kirjeldus;
  9) usuline veendumus;
  10) hoiakud ja väärtused;
  11) suhted isikutega, kellega koos elatakse;
  12) põhjus, miks soovitakse lapsendada;
  13) sugulaste ja teiste lähedaste isikute suhtumine planeeritud lapsendamisse;
  14) teadmised lastest ja nendega suhtlemise kogemus, ootused vanemaks olemise suhtes.

  (3) Pereuuringusse lisatakse uuringu läbiviija hinnang lapsendada soovivate isikute suutlikkuse kohta lapsega toime tulla.

  (4) Maavalitsus koostab lapsendada sooviva isiku elamistingimuste kohta kokkuvõtte.

§ 3.  Maavalitsuse poolt kogutavad dokumendid

  Maavalitsus kogub lapsendamise ettevalmistamise käigus järgmised dokumendid:
  1) ärakiri lapse sünnitõendist;
  2) dokument lapse tervisliku seisundi kohta;
  3) dokument, millest nähtub, et last võib lapsendada, nt viide kohtulahendile vanema hooldusõiguse äravõtmise kohta, vanema surmatõend, vanema nõusolek lapsendamiseks vms;
  4) lapse nõusolek lapsendamiseks;
  5) eestkostja nõusolek lapsendamiseks;
  6) dokument lapsendaja tervisliku seisundi kohta;
  7) ärakiri lapsendajate abielutõendist;
  8) karistusregistri teade lapsendaja kohta;
  9) dokument, mis annab ülevaate lapsendaja varalisest seisundist;
  10) dokument, mis sisaldab §-s 2 nimetatud pereuuringu käigus kogutud andmeid;
  11) kokkuvõte lapsendada sooviva isiku elamistingimustest;
  12) ärakiri tunnistusest, mis tõendab, et lapsendada sooviv isik on läbinud maavalitsuse nõutud asjakohase koolitusprogrammi.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. juulil.

Minister Hanno PEVKUR


Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json