Teksti suurus:

Kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral antava ühekordse hüvitise maksmiseks taotluste esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise kord

Kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral antava ühekordse hüvitise maksmiseks taotluste esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral antava ühekordse hüvitise maksmiseks taotluste esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise kord
[RT I 2010, 34, 185 - jõust. 25.06.2010]

Vastu võetud 16.08.2007 nr 208
RT I 2007, 50, 347
jõustumine 25.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.07.2008RT I 2008, 35, 21626.07.2008
17.06.2010RT I 2010, 34, 18525.06.2010[läbivalt asendatud sõna «toetus» sõnaga «hüvitis»]


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 164 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral asjaomase ministri käskkirja alusel antava ühekordse hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmiseks taotluste esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise korda.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades «Kaitseväeteenistuse seadusest» tulenevaid erisusi.

§ 2.  Hüvitise maksmine

  (1) Hüvitist makstakse asjaomase ministri käskkirja alusel selle ministeeriumi eelarvest, kelle valitsemisalas asub kaitseväelase teenistuskoht.

  (2) Kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht asub rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuses, rahvusvahelises sõjaväelises õppeasutuses või üksuses või välisriigi sõjalises õppeasutuses, makstakse asjaomase ministri käskkirja alusel hüvitist selle ministeeriumi eelarvest, kelle valitsemisalast kaadrikaitseväelane sinna lähetati.

§ 3.  Hüvitise taotlemine

  (1) Kaitseväelase hukkumise või püsiva töövõimetuse tuvastamise korral esitab isik, kellel on õigus hüvitist saada, kaitseväelase teenistust korraldavale ülemale (edaspidi ülem) kaitseväelase teenistussuhte lõppemise või töövõime kaotuse tuvastamise otsuse tegemise päevast kuue kuu jooksul:
  1) taotluse;
  2) dokumendi alkohoolse, narkootilise või psühhotroopse joobe tuvastamise kohta, kui on tehtud joobeseisundi kontroll;
  3) raviasutuse dokumendid, mis kajastavad vigastuse või haiguse ravi kulgu;
  4) püsiva töövõimetuse tuvastamise otsuse;
  5) kaitseväelase hukkumise korral dokumendid, mis tõendavad, et isikul on õigus saada hüvitist.

  (2) Kaitseväelase ajutise töövõimetuse korral esitab isik, kellel on õigus hüvitist saada, tööst vabastamise 31. päevast kuni kuue kuu möödumiseni teenistuskohustuste täitmisele asumise päevast pärast ajutise töövõime kaotuse lõppu:
  1) lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud dokumendid;
  2) töövõime ajutist kaotust tõendava dokumendi;
  3) kaitseväe arstliku komisjoni otsuse kehavigastuse ja teenistusülesannete täitmise vahelise põhjusliku seose kohta.
[RT I 2008, 35, 216 - jõust. 26.07.2008]

§ 4.  Ülema kohustused

  (1) Ülem informeerib temale teadaolevaid õigustatud isikuid ühekordse hüvitise saamise õigusest alates vastava õiguse tekkimisest.

  (2) Ülem kontrollib, kas kõik vajalikud §-s 3 nimetatud dokumendid on esitatud. Kui kõiki vajalikke dokumente ei ole esitatud või dokumendid on vormistatud puudulikult, siis teavitab ülem sellest taotluse esitajat kirjalikult. Puuduste kõrvaldamiseks määrab ülem kuni 14 kalendripäeva pikkuse tähtaja.

  (3) Ülem koostab oma kirjaliku seisukoha taotluse põhjendatuse kohta.

  (4) Ülem lisab §-s 3 nimetatud dokumentidele:
  1) teenistusliku juurdluse kokkuvõtte või muud vigastuse või haiguse tekkimise asjaolusid iseloomustavad dokumendid;
  2) ärakirja kaitseväelase teenistuskäiku kajastavast dokumendist;
  3) muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid või lükkavad need ümber;
  4) oma kirjaliku seisukoha taotluse põhjendatuse kohta.

  (5) Ülem esitab §-s 3 ja käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumendid hüvitise maksmise otsustamiseks asjaomasele ministeeriumile 7 kalendripäeva jooksul nõuetekohaselt esitatud dokumentide laekumise päevast arvates.

  (6) Kui kaitseväelase teenistust korraldab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 18 lõike 3 alusel minister, siis täidab määruses sätestatud ülema kohustusi asjaomase ministri määratud taotlusi läbivaatav struktuuriüksus.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse vaatab läbi asjaomase ministri määratud struktuuriüksus, kontrollides esitatud taotluse põhjendatust ja vastavust õigusaktidele ning nõudes vajaduse korral lisainformatsiooni.

  (2) Kui dokumendid on vormistatud puudulikult või mõni §-s 3 või § 4 lõikes 4 nimetatud dokumentidest puudub, teatatakse sellest dokumendid esitanud ülemale või taotluse esitajale ning määratakse kuni 14 kalendripäeva pikkune tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.  Otsus hüvitise maksmise kohta ja hüvitissumma arvutamine mitme õigustatud isiku puhul

  (1) Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse 40 kalendripäeva jooksul, arvates nõuetekohaselt esitatud dokumentide asjaomasele ministeeriumile laekumise päevast.

  (2) Kui kaitseväelase hukkumise korral teenistusülesannete täitmise tõttu on olemas mitu isikut, kellel on õigus hüvitist saada, kuid nad ei ole taotlust esitanud või ei ole kõik need isikud teada ja taotluse esitamise tähtaeg ei ole veel möödunud, siis tehakse otsus hüvitise osalise maksmise kohta.

  (3) Hüvitise osalise maksmise otsuse kohaselt makstakse taotluse esitanud isikutele kokku esialgu hüvitist Statistikaameti poolt avaldatud viimase kuukeskmise brutopalga 20-kordses ulatuses.

  (4) Taotluse esitamiseks ettenähtud tähtaja lõppemisel tehakse lõplik otsus hüvitise maksmise kohta, mille alusel makstakse taotluse esitanud isikutele välja ülejäänud osa hüvitisest.

  (5) Kui seoses kaitseväelase hukkumisega taotleb hüvitist mitu õigustatud isikut, jagatakse hüvitissumma nende vahel võrdselt.

§ 7.  Hüvitise väljamaksmine

  (1) Hüvitise maksab välja asjaomase ministri poolt määratud struktuuriüksus.

  (2) Hüvitis kantakse hüvitise saamiseks õigustatud isiku poolt taotluses näidatud kontole.

§ 8.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json