Teksti suurus:

„Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise täiendavate riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe“ allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 17, 85

„Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise täiendavate riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe“ allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Vastu võetud 17.06.2010 nr 252


«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2 ja «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 1 alusel:

1. Volitada keskkonnaministrit kirjutama alla «Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelisele täiendavate riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele» (edaspidi kokkulepe) ja kokkuleppe lisade muudatustele.

2. Määrata keskkonnaminister kokkuleppe alusel ning seal sätestatud mahus saadavate finantsvahendite kasutajaks väikeste koostootmisjaamade rajamiseks, taastuvenergiaallikate kasutamiseks katlamajades ning kaugküttevõrkude parandamise toetamiseks.

3. Pärast kokkuleppe jõustumist keskkonnaministril kasutada kuni 3,95% kokkuleppe alusel saadavatest finantsvahenditest haldamiseks, sealhulgas seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, riigihanke läbiviimiseks, haldussuutlikkuse tõstmiseks, üldise teadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduseks energiasäästu ja taastuvenergeetika valdkonnas.

4. Keskkonnaministril esitada igal aastal 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud finantsvahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Lõpparuanne esitada 31. juuliks 2015. a.

 

  Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes   Tõnis LUKAS
 
Riigisekretär   Heiki LOOT

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json