Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 38, 230

Elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 702

§ 1. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2010, 29, 151) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesolevas seaduses sätestatakse nõuded üldkasutatavatele elektroonilise side võrkudele ja teenustele, elektrooniliste kontaktandmete otseturustuseks kasutamisele, raadioside pidamisele, raadiosageduste ja numeratsiooni haldamisele ja aparatuurile ning riiklik järelevalve nende nõuete täitmise üle ja vastutus nende nõuete rikkumise eest.

(3) Käesolev seadus ei laiene infoühiskonna teenusele infoühiskonna teenuse seaduse tähenduses, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

«81) elektroonilised kontaktandmed on andmed, mis võimaldavad elektroonilise side võrgu kaudu edastada isikule teavet, sealhulgas faksi, elektronposti või lühi- ja multimeediasõnumiga;»;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 21–24 järgmises sõnastuses:

«(21) Raadiosagedusala kasutamise õiguse andmisel avaliku konkursi korras määrab sidevõrgule esitatavad nõuded majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(22) Raadiosagedusala kasutamise õiguse andmisel avaliku konkursi korras võib majandus- ja kommunikatsiooniminister määrata:
1) ühekordse loatasu kuni 25 miljonit krooni;
2) konkursil osalemise eest tagatisraha.

(23) Ühekordne loatasu määratakse fikseeritud tasuna või enampakkumise korral alghinnana. Ühekordse loatasu suuruse määramisel arvestatakse käesoleva seaduse § 11 lõike 4 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimusi.

(24) Tagatisraha peab olema kõigile avalikust konkursist osavõtjatele võrdne ning ei tohi olla suurem kui raadiosagedusala kasutamise õiguse eest võetav ühekordne loatasu. Pärast konkursi võitja selgumist tagatisraha tagastatakse.»;

4) paragrahvi 9 lõike 22 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) ühekordse loatasu kuni 1 597 000 eurot;»;

5) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avaliku konkursi läbiviimise korra ning lõigetes 21 ja 22 nimetatud nõuded ja tingimused kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

6) seadust täiendatakse §-ga 1031 järgmises sõnastuses:

Ǥ 1031. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks

(1) Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul.

(2) Juriidilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud juhul, kui:
1) kontaktandmete kasutamisel antakse iga kord selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
2) isikul võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.

(3) Kui isik saab seoses toote müügi või teenuse osutamisega füüsilisest või juriidilisest isikust ostja elektroonilised kontaktandmed, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust olenemata kasutada neid kontaktandmeid ostjale oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks juhul, kui:
1) ostjale antakse tema elektrooniliste kontaktandmete esmase kogumise ajal selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
2) ostjale antakse iga kord, kui tema elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse otseturustuseks, selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
3) ostjal võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.

(4) Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on keelatud juhul, kui:
1) isik, kelle nimel teave edastatakse, ei ole tuvastatav;
2) edastatud teave ei sisalda juhendit või teavet, mis võimaldab sideteenuse kasutajal, kliendil või ostjal oma õigust keeldumisele realiseerida;
3) edastatud teave ei vasta infoühiskonna teenuse seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
4) edastatud teave ergutab isikuid külastama veebilehti, milles esitatud teave ei vasta käesoleva lõike punktis 3 viidatud nõuetele;
5) sideteenuse kasutaja, klient või ostja on keelanud oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise otseturustuseks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku tõendamise kohustus on isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata reaalajas toimuvale mitmepoolsele häälkõnele.»;

7) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Sideettevõtja võib kliendi nõusolekuta töödelda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmeid eesmärgiga teavitada klienti viivitamata tema elu ja tervist ohustavast sündmusest ning anda ohutuks tegutsemiseks juhiseid, millekohase informatsiooni edastab sideettevõtjale politsei- või päästeasutus.»;

8) seadust täiendatakse §-ga 1842 järgmises sõnastuses:

«§ 1842. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 1031 sätestatud elektrooniliste kontaktandmete kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

9) paragrahvi 1842 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «kuni 50 000 krooni» tekstiosaga «kuni 3200 eurot»;

10) paragrahvi 188 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Käesoleva seaduse §-des 1842 ja 187 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Andmekaitse Inspektsioon.»;

11) seadust täiendatakse §-ga 1951 järgmises sõnastuses:

Ǥ 1951. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine

Käesoleva seaduse § 1031 lõike 3 punktis 1 sätestatud kohustust ei rakendata lõikes 3 kirjeldatud viisil enne § 1031 jõustumist saadud kontaktandmete puhul.»;

12) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10–28);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7–20);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21–32);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33–50);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51–77), muudetud direktiiviga 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11–36);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37–47), muudetud direktiividega 2006/24/EÜ (ELT L 105, 13.4.2006, lk 54–63) ja 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11–36);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2002/77/EÜ konkurentsi kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste turgudel (EÜT L 249, 17.9.2002, lk 21–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, 13.4.2006, lk 54–63).»

§ 2. Infoühiskonna teenuse seaduses (RT I 2004, 29, 191; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Käesolevas seaduses sätestatut ei kohaldata infoühiskonna teenusega seonduvatele küsimustele, mis on reguleeritud elektroonilise side seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kommertsteadaanne on igasugune teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama majandus- või kutsetegevuses osaleva isiku nimel tema kaupade või teenuste pakkumist või tõstma sellise isiku mainet.»;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) teave, mis on esitatud isikust sõltumatult tema maine, pakutava kauba või teenuse kohta.»;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «kahjutasu nõude» sõnadega «kahju hüvitamise nõude»;

6) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Riikliku järelevalve teostaja

Käesolevas seaduses teenuse osutaja kohta antavale teabele sätestatud nõuete järgimise üle teostab vastavalt oma pädevusele järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.»;

7) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 15. Teenuse osutaja kohta antavale teabele sätestatud nõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses teenuse osutaja kohta antavale teabele sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

8) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 16. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on vastavalt oma pädevusele Tehnilise Järelevalve Amet.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4 ja 9 jõustuvad päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json