Teksti suurus:

Omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 41, 242

Omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 704

§ 1. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmine

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I 2009, 57, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Avalduse esitanud isiku õigustatud subjektiks tunnistamise otsustab maavanema moodustatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjon.»;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise linnakomisjoni menetluses olevad vara tagastamise ja kompenseerimise toimikud antakse 2010. aasta 31. detsembriks üle asukohajärgsele maakonnakomisjonile. Linnakomisjon lõpetab oma tegevuse pärast kõigi toimikute üleandmist. Vastustajaks linnakomisjoni otsuse vaidlustamisel kohtus on linnavalitsus. Kui kohtuotsusest tulenevalt kuulub linnakomisjoni otsus ümbervaatamisele, antakse vara tagastamise või kompenseerimise toimik üle maakonnakomisjonile.»;

4) paragrahvi 16 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad «kohalik komisjon» sõnaga «maakonnakomisjon»;

5) paragrahvi 161 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Õigustatud subjekti surma korral läheb nõudeõigus üle pärijale.»;

6) paragrahvi 161 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Vajaduse korral esitab kohustatud subjekt notarile avalduse pärimismenetluse algatamiseks. Kui kuue kuu jooksul õigustatud subjekti surmast arvates ei ole pärija selgunud ja puudub muu pärandvara valitsema õigustatud isik, esitab kohustatud subjekt kohtule avalduse pärandvara hoiumeetmete rakendamiseks. Kohustatud subjekt võib avalduse esitada ka enne kuue kuu möödumist, kui selleks esinevad mõjuvad põhjused.»

§ 2. Erastamisseaduse muutmine

Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 2010, 22, 108) § 28 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Vabariigi Valitsus otsustab Erastamisväärtpaberite Keskregistri likvideerimise 2011. aasta 1. juuliks.»

§ 3. Maareformi seaduse muutmine

Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 192 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

«§ 43. Seaduse kohaldamine nõudeõiguse pärimisel

(1) Kui maa tagastamise nõudeõigus on lõppenud käesoleva seaduse § 192 lõike 3 või maareformi seaduse muutmise seaduse (RT I 2005, 61, 476) § 26 kohaselt, kuid maa tagastamise menetlust ei ole lõpetatud, loetakse nõudeõigus taastatuks alates 2010. aasta 1. septembrist.

(2) Kui maa tagastamise nõudeõigus on lõppenud käesoleva seaduse § 192 lõike 3 või maareformi seaduse muutmise seaduse (RT I 2005, 61, 476) § 26 kohaselt ja maa tagastamise menetlus on lõpetatud, siis taastab maa asukohajärgne linna- või vallavalitsus õigustatud subjekti taotlusel või omal algatusel nõudeõiguse ja uuendab tagastamise menetluse, kui selleks on mõjuv põhjus. Taotlus nõudeõiguse taastamiseks ja menetluse uuendamiseks tuleb esitada hiljemalt 2011. aasta 31. augustil.

(3) Pärast tagastamise menetluse lõpetamist, kuid enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse esitamist õigusvastaselt võõrandatud maa suhtes antud haldusaktid ning tehtud tehingud ja haldustoimingud jäävad kehtima.

(4) Juhul kui maad ei ole võimalik tagastada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ja õiguspäraselt antud haldusakti, tehtud toimingu või tehingu tõttu, siis maa kompenseeritakse käesolevas seaduses sätestatud korras.»

§ 4. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmine

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses (RT 1993, 30, 509; RT I 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa «või Aluste § 16 2. lõikes nimetatud linnades linnavalitsuse»;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «maa- või linnavalitsuse» sõnaga «maavanema»;

3) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Põllumajandusinventari võõrandamisaegset maksumust tõendavate dokumentide puudumisel määratakse maksumus põllumajandusinventari koosseisu, lehma arvestusliku hinna ja rahandusministri määratud koefitsientide alusel. Lehma arvestuslikuks hinnaks on viiskümmend 1940. aastal kehtinud Eesti krooni (Ekr).»

§ 5. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json