Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 38, 232

Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 708

§ 1. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«(21) Mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva isiku eest maksab sotsiaalmaksu vähemalt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.

(22) Kui maksuvaba tulu arvestaval tööandjal on tõend samal maksustamisperioodil isikule teise tööandja makstud tasu kohta, võib ta nimetatud isiku eest sotsiaalmaksu maksta kuumäära ja teise tööandja makstud tasu vahelt, kuid vähemalt summalt, mille ta isikule kuu eest on maksnud. Isik on kohustatud maksuvaba tulu arvestavale tööandjale esitama uue tõendi tasu saamisele järgneva kuu viiendaks kuupäevaks, kui teise tööandja makstud tasu suurus erineb viimati esitatud tõendil märgitust.»;

3) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

«5) kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või teenistuja puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud;
6) töötaja või teenistuja puhul, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist (edaspidi riikliku pensioni saaja).»;

4) paragrahvi 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktides 1–21 ja 14 ning § 31 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud väljamakseid;»;

5) paragrahvi 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) töölepingu seaduse §-des 66 ja 135 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõikes 5 sätestatud täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest makstavat töötasu hüvitist;»;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

«(13) 2010. aasta 1. juulil jõustunud käesoleva seaduse § 3 punkti 5 redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. juulist.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json