Teksti suurus:

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 38, 233

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 709

§ 1. Riigivaraseaduses (RT I 2009, 57, 381; 2010, 24, 115) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 79 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) riigi asutatud sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel;»;

2) paragrahvi 89 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json