Teksti suurus:

Biotsiidiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 37, 224

Biotsiidiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 706

Biotsiidiseaduses (RT I 2009, 29, 174; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesolevat seadust ei kohaldata järgmiste toodete kohta:
1) taimekaitsevahend, mille suhtes kohaldatakse taimekaitseseadust ja asjakohaseid Euroopa Liidu õigusakte;
2) ravim, mille suhtes kohaldatakse ravimiseadust ja asjakohaseid Euroopa Liidu õigusakte;
3) meditsiiniseade, mille suhtes kohaldatakse meditsiiniseadme seadust;
4) kosmeetikatoode, mille suhtes kohaldatakse rahvatervise seadust;
5) toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjal või ese või nende koostisosa, mille suhtes kohaldatakse toiduseadust ja asjakohaseid Euroopa Liidu õigusakte;
6) toit või toidu lisaaine, ensüüm, lõhna- ja maitseaine või abiaine, mille suhtes kohaldatakse toiduseadust ning asjakohaseid Euroopa Liidu õigusakte;
7) sööt, mille suhtes kohaldatakse söödaseadust.»;

2) seadusest jäetakse välja § 7;

3) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) pärast 2014. aasta 14. maid või varem, olenevalt liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega kehtestatud nõuetest andmete kaitse kohta nimetatud ajavahemikus, kui toimeainet või seda sisaldavat biotsiidi turustati enne 2000. aasta 14. maid;»;

4) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) pärast kuupäeva, milleni Euroopa Komisjon on pikendanud üleminekuperioodi teatud toimeainete kohta esitatud andmete läbivaatamiseks, kui toimeainet või seda sisaldavat biotsiidi turustati enne 2000. aasta 14. maid;»;

5) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) kui toimeaine biotsiididirektiivi I või I A lisas säilitamiseks või biotsiidi turustusloa tingimuste muutmiseks uute andmete esitamisest on möödunud viis aastat või pärast käesoleva lõike punktis 2, 3 või 31 sätestatud kuupäevade või tähtaegade möödumist.»;

6) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) Terviseamet turustamis- ja ohutusnõuete täitmise üle hulgimüügis, joogi- ja suplusvee töötlemisel, teenuste osutamisel ning rahvatervise seadusega reguleeritud muudes valdkondades ja tervishoiuteenuse osutajate poolt ohutusnõuete täitmise üle tervishoiuteenuste korraldamise seadusega reguleeritud valdkonnas;»;

7) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) Maksu- ja Tolliamet biotsiidi turustusloa või registreerimistunnistuse kehtivuse kontrollimise üle biotsiidi impordil ühenduse tolliterritooriumile.»;

8) paragrahvi 43 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) kehtiva turustusloa või registreerimistunnistuse puudumise korral keelata biotsiidi import ühenduse tolliterritooriumile.»;

9) paragrahvi 48 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Terviseamet;»;

10) paragrahvi 48 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 49 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 49. Seaduse rakendamine biotsiididirektiivis ettenähtud üleminekuperioodi reguleeriva 14-aastase tööprogrammi raames»;

12) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Biotsiide, mis vastavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele, registreeritakse kuni 2014. aasta 14. maini või tähtpäevani, milleni on Euroopa Komisjoni otsusega pikendatud üleminekuperioodi teatud toimeainete kohta esitatud andmete läbivaatamiseks.»;

13) 9. peatüki jagu 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/107/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses teatavate tähtaegade pikendamisega (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 262, 6.10.2009, lk 40–42).»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json