Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses paberil peetava asendusregistri ja registrite arvutiandmete kasutamise tasumääradega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 36, 215

Justiitsministri määruste muutmine seoses paberil peetava asendusregistri ja registrite arvutiandmete kasutamise tasumääradega

Vastu võetud 22.06.2010 nr 20

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 33 lõike 14, § 67 lõike 1, § 70 ja § 541 lõike 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» § 37, «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 77 lõike 2 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 592 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2010, 9, 160) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 33 lõike 14, § 41 lõike 4, § 67 lõike 1 ja lõike 4 punktide 3 ning 4, § 5111, § 5112 lõike 1, § 5113, § 520 lõike 11, § 541 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas § 525 lõikega 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» § 37 alusel ja kooskõlas §-ga 15, «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 771 lõike 2 ja § 772 lõike 3, «Kirikute ja koguduste seaduse» § 19 lõike 1, «Hooneühistuseaduse» § 6 lõike 1 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3 alusel ning kooskõlas § 314 lõikega 7.»;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

«13) otsustab teha kanded paberil peetavasse asendusregistrisse, kui ajutiselt ei ole võimalik infosüsteemi tehnilise rikke tõttu arvutis pidada äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasustuste registrit, kommertspandiregistrit või laevakinnistusraamatut.»;

3) paragrahvi 50 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kandemäärus, millega kandeavaldus jäetakse rahuldamata või rahuldatakse osaliselt, samuti määrus, millega määratakse puuduste kõrvaldamiseks pikem tähtaeg kui kuus kuud, toimetatakse kätte asjaosalisele.»;

4) määruse peatükki 9 täiendatakse viienda jaoga järgmises sõnastuses:

«5. jagu
Paberil peetav asendusregister

§ 3181. Paberil peetavasse asendusregistrisse kannete tegemine infosüsteemi tehnilise rikke tõttu

(1) Kui kannete tegemine arvutis peetavas äriregistris, mittetulundusühingute ja sihtasustuste registris, kommertspandiregistris või laevakinnistusraamatus ei ole ajutiselt võimalik infosüsteemi tehnilise rikke tõttu, võib registriosakonna juhataja otsusel teha kandeid paberil peetavasse asendusregistrisse.

(2) Kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti, kohaldatakse paberil peetavasse asendusregistrisse kannete tegemisel käesolevas kodukorras sätestatut niivõrd kuivõrd see on asjaolusid arvestades võimalik.

(3) Paberil peetakse ka tehnilisi abiregistreid.

(4) Paberil peetavasse asendusregistrisse kannete tegemine hõlmab muuhulgas:
1) kande tegemist asendusregistrisse ja selle allkirjastamist;
2) kehtetule kandele punase joone allatõmbamist;
3) suletud registrikaardi läbikriipsutamist;
4) asendusregistri arhiivi andmist;
5) asjaosalistele kande tegemisest teatamist.

(5) Kanded trükitakse, kasutades kirjatüüpi Times New Roman ja tähesuurust 12 punkti.

(6) Kui kannete tegemine arvutis peetavasse äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasustuste registrisse, kommertspandiregistrisse või laevakinnistusraamatusse on taas võimalik, salvestatakse paberil peetud asendusregistrisse tehtud kanded viivitamata käesolevas lõikes nimetatud registritesse.»

§ 2. Justiitsministri 30. novembri 1998. aasta määruses nr 55 «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine» (RTL 1998, 354/355, 1493; 2008, 26, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Aruandlusandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad.

(2) Aruandlusandmete kirje on ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete või lisade üks rida.»;

2) punkt 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«51. PDF-dokument

PDF-dokument on käesolevate tasumäärade tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks PDF-vormingus (majandusaasta aruanded, põhikirjad jne).»;

3) määrust täiendatakse punktiga 52 järgmises sõnastuses:

«52. Digidoc-dokument

Digidoc-dokument (edaspidi DDOC-dokument) on käesolevate tasumäärade tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks DDOC-vormingus.»;

4) punkti 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevate tasumäärade punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51–52 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus mahalaadimisel võetakse ühe päringuobjekti eest teenustasu kroonides vastavalt järgmisele tabelile:

Päringu
objektide arv
ühes tellimuses
või abonendi-
lepingu puhul
ühes
lepingukuus
Üld-
andmed
Üld- ja
isiku-
andmed
Kommerts-
pandi-
andmed
Üld- ja
kommerts-
pandi-
andmed
Üld-,
isiku- ja
kommerts-
pandi-
andmed
Aruandlus-
andmed
PDF-/
DDOC-
dokument
1 kuni 1000 10 20 10 20 30 25 25
1001 kuni 50 000   9 18   9 18 27 23 23
alates 50 001   8 16   8 16 25 20    20».

§ 3. Määruse § 1 jõustub 2010. aasta 1. juulil.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json