Teksti suurus:

Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2017
Avaldamismärge:RT I 2010, 39, 237

Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded

Vastu võetud 22.06.2010 nr 40

Määrus kehtestatakse «Lõhkematerjaliseaduse» § 53 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded.

  (2) Pürotehnilise toote hoidmisele kohaldatakse «Lõhkematerjaliseaduse» § 56 ja selle alusel kehtestatud õigusakti nõudeid.

§ 2.  Pürotehniliste toodete võõrandamine

  (1) Pürotehnilise toote võõrandamine on pürotehnilise toote müügiks pakkumine ja müük jae- või hulgikaubanduse korras, samuti pürotehnilise toote üleandmine tasuta.

  (2) Pürotehnilise toote tasuta üleandmisele kohaldatakse asjakohaseid jae- ja hulgikaubandusele kohaldatavaid nõudeid.

§ 3.  Pürotehnilise toote müük jaekaubanduses

  (1) Pürotehnilise toote müügil tuleb ostjale pürotehnilise tootega kaasa anda selle eestikeelne kasutusjuhend. Samuti peab müüja vajadusel ostjale selgitama pürotehnilise toote kasutustingimusi.

  (2) Pürotehnilise toote müügiga tegelev ettevõtja peab tagama kaupluse müüjale väljaõppe müüdavate pürotehniliste toodete omadustest, ohutust kasutamisest ja tegutsemisest tulekahju korral. Väljaõpe tuleb dokumentaalselt tõendada.

  (3) Pürotehnilisi tooteid võib müüa vahetult üksnes isikule, kelle vanus ületab pürotehnilise toote kasutusjuhendiga kehtestatud vanusetsensuse.

§ 4.  Pürotehniliste toodete müügikoht

  (1) Pürotehniliste toodete müügikoht ei või paikneda hoones, mis on ette nähtud peamiselt spordivõistluste, etenduste, kontsertide ja muude sarnaste ürituste korraldamiseks. Pürotehniliste toodete müügikoht ei või paikneda ka tule- ja plahvatusohtliku ehitise vahetus läheduses. Samuti ei või pürotehnilisi tooteid avalikel üritustel ja koosolekutel kättesaadavaks teha.

  (2) Pürotehnilisi tooteid ei tohi välja panna kaupluse vaateaknale. Muudel juhtudel peavad väljapandud pürotehnilised tooted olema suletud vitriinis või letitagusel riiulil selliselt, et need poleks kättesaadavad kõrvalistele isikutele.

  (3) Pürotehniliste toodete müügikohas võib hoida kuni 20 kilogrammi (neto) tooteid letitagusel riiulil või vitriinis ning kuni 80 kilogrammi (neto) müügikoha juures asuvas hoiukohas või letitaguses lukustatavas metallkapis või -kastis (edaspidi metallkapp). Müügilett ja metallkapp peavad paiknema selliselt, et nad ohu korral ei raskendaks müügisaalist väljumist.

  (4) Metallkapp ei ole nõutav I kategooria pürotehniliste toodete müügil.

  (5) Metallkapi ukse välisküljel peab olema ohumärgis. Metallkapi ja pürotehnilise toote lähedal ei tohi olla põlevaid vedelikke ja muid kergsüttivaid aineid. Metallkapi ja pürotehnilise toote kaugus küttekehast peab olema vähemalt üks meeter ja küttekeha välistemperatuur ei või olla üle 60 °C. Tulekahju korral tuleb metallkapp kohe sulgeda ning vitriinis ja riiulil olevaid tooteid püüda laialipaiskumise vältimiseks katta vaiba, teki või mõne muu esemega.

  (6) Müügikoht ei tohi paikneda ehitise väljapääsu vahetus läheduses selliselt, et see takistaks õnnetuse korral inimeste evakuatsiooni või raskendaks õnnetuse tagajärgi.

§ 5.  Pürotehnilise toote kasutamine

  (1) Pürotehnilist toodet tuleb kasutada kasutusjuhendi tingimusi järgides.

  (2) Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus.

  (3) Vajadusel tuleb pürotehnilise toote kasutamisel kasutada asjakohaseid isikukaitsevahendeid.

  (4) Ilutulestiku tegemiseks peab olema projekt. Ilutulestiku projekt ei ole nõutav kategooria I ja II pürotehniliste toodetega ilutulestiku korraldamiseks ning kategooria III pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks väljaspool asulat, tiheasustusega ala või avalikku üritust.

§ 6.  Ilutulestiku projekt

  (1) Ilutulestiku projekti koostamisel tuleb juhinduda käesoleva määruse lisas esitatud vormist.

  (2) Ilutulestiku projektile tuleb lisada maakoha plaan, millel on vajalik informatsioon ohualast, valvurite paigutus, samuti pääste- ja evakuatsiooniteed.

  (3) Kui ilutulestiku ohualasse jääb üldkasutatav tee, ehitis, elektri- ja sideliin või objektil ladustatakse suurtes kogustes põlevmaterjali, tuleb ilutulestiku korraldamine kooskõlastada nimetatud objektide valdajatega.

  (4) Ilutulestiku projekti kinnitab ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik ning tal on ilutulestiku korraldamise käigus õigus muuta projektiga määratud ohuala.

§ 7.  Ilutulestiku asukoht

  (1) Ilutulestiku asukoht tuleb valida selliselt, et ei tekiks ohtu inimestele ega ümbruskonnale. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.

  (2) Ilutulestiku tegemisel paadilt, parvelt või ujuvpontoonilt tuleb jälgida, et laengute plahvatuse tagasilöögist ei kaotaks ujuvvahend stabiilsust.

§ 8.  Ohuala

  (1) Ohuala ulatus on kaugus laskekohast, mille sees võib inimene saada vigastusi kukkuvatest ilutulestiku jäätmetest, suitsust või tõrke andnud efektilaengust. Ohuala ulatus sõltub pürotehnilise toote kaliibrist ja laskesuunast.

  (2) Ohuala soovituslik ulatus sõltuvalt lastava pürotehnilise toote kaliibrist ja pürotehnilisest efektist on toodud alljärgnevas tabelis.

  Pürotehniline efekt või/ja pommi kaliiber Ohtliku ala
ulatus m
1. Madal ilutulestik 10
2. Pürotehnilised tooted laskekõrgusega kuni 30 m 30
3. Pauguta silinderpommid 100 mm;
pauguta kuulpommid 150 mm
50
4. Kõik ülejäänud pürotehnilise tooted, sõltumata kaliibrist
ja pürotehnilisest efektist
125  

  (3) Kui lasketorud on paigutatud kaldu, tuleb ohtliku ala ulatust laskesuunas suurendada sõltuvalt pommi kaliibrist, toru kaldenurgast ja pürotehnilisest efektist.

  (4) Ohualas ei tohi viibida ilutulestiku korraldamisega mitteseotud isikuid.

  (5) Ilutulestiku korraldamisel tuleb ohuala tähistada ja tagada selle valve.

  (6) Ilutulestiku korraldamisel peab arvestama ilmastikutingimustega, sealhulgas tuule tugevusega ning sellest lähtuvalt tuleb ohuala ulatust vastavalt muuta. Võimaluse korral tuleb enne ilutulestiku algust lasta õhku üks või mitu pommi lennutrajektoori ja käitumise testimiseks. Ilutulestik tuleb ära jätta või katkestada, kui tugev tuul või muu asjaolu ohustavad inimest, keskkonda või vara.

§ 9.  Muud ilutulestiku korraldamise ohutusnõuded

  (1) Ilutulestiku tegemise kohas peab olema piisav hulk esmaseid tulekustutusvahendeid. Nende asukoht peab olema teada kõigile ilutulestiku ettevalmistamises osalejatele ja nad peavad oskama neid kasutada.

  (2) Ilutulestiku tegemiseks kasutatavad seadmed peavad olema kasutamise eesmärkidele vastavad ja käsitsemisel ohutud. On keelatud selliste pürotehniliste toodete kasutamine, mille puhul on vähimgi põhjus kahelda selle kvaliteedis.

  (3) Ilutulestiku ettevalmistamise ajal peab tagama, et pürotehniline toode ei oleks kõrvalistele isikutele kättesaadav. Sütikud tuleb hoida pürotehnilistest toodetest eraldi selliselt, et nende võimalik säde või plahvatus ei kanduks edasi pürotehnilisele tootele.

  (4) Ilutulestiku ettevalmistamine ja süütevõrgu ühendamine tuleb võimaluse korral teha päevavalguses. Pimedal ajal töötamisel peab olema tagatud piisav valgustus.

§ 10.  Tõrked

  (1) Kui ilutulestiku ajal mõni toode ei süttinud, siis pärast ilutulestikku ei tohi seda uuesti süüdata.

  (2) Pärast ilutulestikku peab ilutulestiku juht visuaalse vaatluse abil veenduma tõrkelaengute puudumises. Kontrollitava toote lasketoru kohale ei tohi kummarduda enne selle ohutuses veendumist.

  (3) Kui leitakse lõhkemata või põlemata ilutulestiku toode või element, tuleb see ettevaatlikult eemaldada. Kui eemaldamine on võimatu või kui ei saa olla kindel toote ohutuses, siis tuleb toodet kasta veega kuni toode muutub ohutuks ja käidelda nii, et lasu korral ei saaks inimesed otsetabamust.

  (4) Võimalusel tuleb välja selgitada tõrkelaengu põhjus. Toote omaduste muutumisel või olulisel kahjustusel ei tohi seda toodet edaspidi kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt pürotehniliste toodete hävitamise nõuetele.

§ 11.  Siseilutulestik

  (1) Siseilutulestiku tegemisel võib kasutada ainult sellist pürotehnilist toodet, mis on ette nähtud kasutamiseks siseruumis.

  (2) Enne siseilutulestiku alustamist tuleb rakendada järgmisi meetmeid:
  1) ilutulestiku tegemise kohast ja selle vahetust ümbrusest tuleb eemaldada kergsüttiv materjal, see materjal süttimiskindlalt katta või töödelda;
  2) vajaduse korral tuleb ilutulestiku tegemise koha ümbrus kasta veega;
  3) ilutulestiku tegemise kohas peavad olema asjakohased tulekustutusvahendid;
  4) kui on oht automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rakendumiseks, võib objekti omaniku nõusolekul automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ilutulestiku tegemise kohas ilutulestiku tegemise ajaks välja lülitada, võttes kasutusele lisameetmed ohutuse tagamiseks. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valveta ala peab olema täiendava järelevalve all, et kiiresti avastada võimalik tulekahju ja tagada ohustatud inimeste teavitamine.

§ 12.  Rakendussätted

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. oktoobri 2004. a määrus nr 189 «Pürotehnilise toote käitlemisele esitatavad nõuded» (RTL 2004, 134, 2079; 2006, 77, 1436) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Jõustumine

  Määrus jõustub 4. juulil 2010. aastal.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

Lisa 

/otsingu_soovitused.json