Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 41, 244

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Vastu võetud 22.06.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 8 lõike 1 ning § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2010, 10, 172) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa «§ 291» tekstiosaga «§ 29 lg 1»;

2) määruse preambulit täiendatakse tekstiosaga «§ 33 lg 21»;

3) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa «§ 46 lg 3»;

4) paragrahvis 12 asendatakse tekstiosa «§ 25 lõike 2» tekstiosaga «§ 25 lõigete 1 ja 2»;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Taasühiskonnastava tegevusega hõivatud kinnipeetaval võib oma osakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aega olla vähem kui neli tundi päevas. Sellisel juhul peab sellist ettenähtud vaba aega nädalas olema keskmiselt vähemalt neli tundi päeva kohta.»;

6) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa «hommikvõimlemine,»;

7) paragrahv 491 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 491. Vaide ja kahju hüvitamise taotluse tõlkimine

(1) Vangla saadab justiitsministeeriumile vangla direktori haldusakti või toimingu peale esitatud võõrkeelsed vaided ja vangla direktorile muu vanglateenistuja haldusakti või toimingu peale esitatud võõrkeelsed vaided koos lisadega ning võõrkeelsed kahju hüvitamise taotlused justiitsministeeriumile või vanglale koos lisadega (edaspidi dokument) enne menetlusse võtmist tõlkijale, kellega on sõlmitud leping.

(2) Enne võõrkeelse dokumendi vastuvõtmist võtab vangla kinnipeetavalt allkirja nõusoleku kohta, et võõrkeelse dokumendi tõlkimisele kulunud summa arvestatakse tema vanglasiseselt isikuarvelt maha. Tasu makstakse tõlkija esitatud arve alusel. Tõlketeenuste hinnakiri ja tasu arvutamise kord tehakse kinnipeetavale teatavaks enne allkirja võtmist.

(3) Kui kinnipeetav keeldub nõusoleku andmisest, kuid tal on vanglasisesel isikuarvel olemas vahendid teenuse eest tasumiseks, edastatakse kinnipeetava võõrkeelne dokument menetlejale. Menetleja põhjendab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse võtmata jätmist ning selgitab dokumentide tõlkimise protsessi.

(4) Kui kinnipeetaval puuduvad vanglasisesel isikuarvel rahalised vahendid, edastab vangla kinnipeetava võõrkeelse dokumendi tõlkijale ning tõlketeenuse eest tasub vangla.

(5) Kui kinnipeetav keeldub tõlketasu maksmisest ja vangla on veendunud, et kinnipeetav valdab eesti keelt tasemel, mis võimaldab tal oma õigusi kaitsta, jätab vangla võõrkeelse dokumendi tõlkijale edastamata. Sellisel juhul edastab vanglateenistuja kinnipeetava kirjutatud võõrkeelsed dokumendid otse menetlejale. Menetleja põhjendab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide vaidemenetlusse või kahju hüvitamise taotluse menetlusse võtmata jätmist ning selgitab dokumentide tõlkimise protsessi.

(6) Tõlkija edastab dokumendid koos eestikeelse tõlkega määratud menetlejale. Menetleja arvestab menetluse tähtaegasid eestikeelse dokumendi saabumisest. Tõlkimiseks kulunud aega arvestatakse üldjuhul tähtaja ennistamise alusena.

(7) Tõlkimise täpsem korraldus sätestatakse vangla ja tõlkija vahel sõlmitavas lepingus. Lepingus nähakse ette muu hulgas ka tõlkija konfidentsiaalsuskohustus ning tõlkimise ja tõlke edastamise tähtaeg.»;

8) paragrahvi 61 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

«(11) Kinnipeetav annab isiklikud riided, mille kandmiseks tal puudub luba, vanglateenistuse lattu hoiule.»

§ 2. (1) Käesolev määrus jõustub 15. juulil 2010. a.

(2) Käesoleva määruse § 1 punkt 7 jõustub 1. septembril 2010. a.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json