Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal

Vastu võetud 31.03.2010 nr 9
RTL 2010, 18, 318
jõustumine 12.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2010RT I 2010, 26, 13207.06.2010
21.06.2010RT I 2010, 36, 21601.07.2010

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel, arvestades Euroopa Liidu nõukogu määruse 1226/2009/EÜ, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused 2010. aastaks (ELT L 330, 16.12.2009, lk 1–9) lisa II ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1.  Kutselise kalapüügi kitsendused tursapüügil

  (1) Läänemeres on 2010. aastal keelatud kalapüük traalide, põhjanootade või muude samalaadsete püügivahenditega, seisevvõrkude, nakkevõrkude või abaratega, kui eelnimetatud püügivahendite võrgusilma suurus on 90 mm või suurem, ning põhjapüügivahendite ja õngejadadega, v.a triivõngejadade, ridvata õngede ja haardõnge varustusega:
  1) alarajoonides 22 kuni 24 – rohkem kui 181 sadamast äraoleku päeva jooksul iga laeva kohta, mille pardal on käesolevas paragrahvis nimetatud püügivahendid;
  2) alarajoonides 25 ja 26 – rohkem kui 160 sadamast äraoleku päeva jooksul iga laeva kohta, mille pardal on käesolevas paragrahvis nimetatud püügivahendid.

  (2) Kalalaevaga, mida kasutatakse kalapüügiks §-s 1 nimetatud püügivahenditega lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud alarajoonides, on 2010. aastal keelatud püüda kokku rohkem kui 181 sadamast äraoleku päeva jooksul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 sätestatud püügiaja kasutamisel tuleb järgida Euroopa Liidu nõukogu määruse 1098/2007/EÜ, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust 2847/93/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks määrus 779/97/EÜ (EÜT L 248, 22.09.2007, lk 1–10), artikli 8 lõikes 1 toodud püügikeeluaegu.

§ 2.  Kutselise kalapüügi kitsendused kilu ja räime traalnoodapüügil

  (1) Kalapüük pelaagilise traalnoodaga on keelatud 1. aprillist 20. maini 2010. a Läänemere avaosa ja Soome lahe lääneosa järgmistes piirkondades:
  1) merealal, mille nurgapunktid on 58°00'N 21°40'E, 58°00'N 22°00'E, 57°50'N 21°40'E ja 57°50'N 22°00'E;
  2) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 57°50'N 21°50'E ja 57°50'N 22°00'E ning lõunast – Eesti Vabariigi territoriaalmere välispiiriga;
  3) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 59°10'N 22°50'E ja 59°10'N 23°10'E ning lõunast – paralleeliga 59°00'N;
  4) merealal, mille läänepoolsed nurgapunktid on 58°50'N 22°10'E, 58°40'N 22°10'E, 58°40'N 21°50'E ja 58°30'N 21°50'E, ulatudes idas meridiaanini 22°30’E.

  (2) Liivi lahes on Eesti jurisdiktsiooni all oleval veealal keelatud kalapüük pelaagilise traalnoodaga 30. aprillist 29. maini 2010. a.

  (3) Liivi lahes Läti majandusvööndis on keelatud kalapüük pelaagilise traalnoodaga 12. maist 10. juunini 2010. a.

§ 3.  Püügipiirangud kaluri kalapüügiloa alusel

  (1) Kaluri kalapüügiloa alusel on Läänemerel 2010. aastal keelatud kalapüük nakkevõrkudega, mille silmasuurus on väiksem kui 70 mm. Erandina on lubatud räime- ja meritindipüük 28–40 mm silmasuurusega nakkevõrkudega järgmistes piirkondades ja ajavahemikel:
  1) Pärnu lahes püügiruutudes1 178, 179 ja 180 – käesoleva määruse jõustumisest jääkatte lagunemiseni;
  2) Narva lahes püügiruudus 36 5-meetri samasügavusjoonest arvates kaugemal – käesoleva määruse jõustumisest 31. maini;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata piirkondades 5-meetri samasügavusjoonest arvates kaugemal – käesoleva määruse jõustumisest 30. aprillini;
  4) Läänemeres 5-meetri samasügavusjoonest arvates kaugemal – 1. septembrist 31. oktoobrini.

  (2) Pärnu lahes põhja pool Lindi oja suudmeala, mille koordinaadid on 58°20,21'N ja 24°17,37'E, ja Põdralaiu, mille koordinaadid on 58°16,25'N ja 24°31,0'E, vahelist ühendussirget on aastaringselt keelatud kasutada seisevnoota.

  (3) Liivi lahes, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonis 28-1, on kalapüük kastmõrraga keelatud määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2010.
[RT I 2010, 26, 132 - jõust. 07.06.2010]

  (4) Läänemere avaosas ning Soome lahes, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonides 28-2, 29 ja 32, on kalapüük kastmõrraga keelatud määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2010.
[RT I 2010, 36, 216 - jõust. 01.07.2010]

§ 4.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 1 lõigetes 1 ja 2 ja § 2 lõigetes 1 ja 3 nimetatud keeld kehtib kalapüügil Eesti Vabariigi riigilipu all sõitva laevaga.


1 Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud väike püügiruut.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json